Stadsrekening 2016
PCPortal

Wij streven naar zo min mogelijk voortijdig schoolverlaters in het Voortgezet Onderwijs (VO) en in Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). We blijven aansluiten bij de landelijke ambitie en hebben samen met de scholen voor onze RMC-regio een regionaal convenant afgesloten met het Rijk voor de periode 2012-2015. Dit convenant is in 2015 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met één schooljaar voor de periode 2016-2017 verlengd. Voor de periode vanaf schooljaar 2016-2017 geldt een nieuw regionaal programma dat in 2016 door de Raad is vastgesteld.

Het voorkomen van voortijdige schooluitval is een belangrijk middel om te bereiken dat jongeren optimaal gebruik maken van hun recht op onderwijs en daarmee hun kans op de arbeidsmarkt vergroten. We zetten daarvoor meerdere instrumenten in: Bureau Leerplicht, het jongerenloket, een preventieve aanpak op het MBO en op de scholen voor Voortgezet Onderwijs. In 2012 hebben we een VSV monitor ontwikkeld en een nulmeting opgesteld. Deze geeft inzicht in de maatregelen die we samen met de scholen op het gebied van VSV inzetten en de effectiviteit hiervan. Met behulp van deze monitor willen we de komende jaren zo gericht mogelijk interventies plegen om het aantal voortijdig schoolverlaters te verlagen. In schooljaar 2013-2014 hebben we de aansluiting met het landelijke niveau voor onze regio bereikt.