Stadsrekening 2016
PCPortal

Verkeer

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60487   Productgroepmanagement Verkeer

258

258

0

60490   Verkeersadvisering en maatregelen

100

100

0

60491   Verkeersbeleid en beheersing

1.797

1.874

-77

61127   Mut. res. PG Verkeer

0

62

-62

61142   Verkeersmaatregelen

731

823

-92

61235   Verkeerskundig beheer VRI’S

124

161

-37

61236   Verkeersveiligheid

140

124

16

61340   Velocity

750

371

379

Totaal lasten product

3.900

3.772

128

Financiële baten per product

60491   Verkeersbeleid en beheersing

0

-64

64

61142   Verkeersmaatregelen

-350

-221

-129

61340   Velocity

-700

-321

-379

Totaal baten product

-1.050

-606

-444

V=voordeel; N=nadeel

Toelichting:
Ten opzichte van de begroting hebben wij € 3,2 ton meer uitgegeven.

De uitgaven en inkomsten van het product hebben een causaal verband met het product openbaar vervoer. Beide producten sluiten per saldo met een overschot van € 0,3 ton.