Stadsrekening 2016
PCPortal

Parkeren

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60471   Exploitatie parkeervoorzieningen

0

15

-15

60472   Fietsenstallingen

635

764

-129

60476   Parkeerprogramma

139

125

14

60477   Parkeertoezicht

0

0

0

60480   Toezicht en beheer fietsparkeren

554

527

27

60481   Vergunningverlening

0

36

-36

60482   Verkeersmanagementcentrale

531

721

-190

60944   Mut.res .PG-6110-002

590

590

0

61346   Straatparkeren

5.092

4.859

234

61347   Slagboomparkeren lasten

7.492

7.300

192

Totaal lasten product

15.032

14.936

96

Financiële baten per product

60471   Exploitatie parkeervoorzieningen

0

-38

38

60472   Fietsenstallingen

-7

-4

-3

60475   Parkeerinkomsten

0

-86

86

60476   Parkeerprogramma

-28

-28

0

60480   Toezicht en beheer fietsparkeren

-8

-23

15

60481   Vergunningverlening

0

-36

36

60482   Verkeersmanagementcentrale

-147

-181

34

60944   Mut.res .PG-6110-002

-1.057

-925

-132

61346   Straatparkeren

-50

-46

-4

61347   Slagboomparkeren lasten

0

-10

10

61348   Straatparkeren inkomsten

-10.526

-9.821

-705

61349   Slagboomparkeren inkomsten

-5.297

-6.053

756

Totaal baten product

-17.119

-17.248

130

V=voordeel; N=nadeel

Ten opzichte van de begroting hebben wij een overschot van € 2,3 ton, zijnde € 1,0 ton lagere lasten en € 1,3 hogere baten.
Procentueel is de afwijking van de lasten en baten relatief beperkt met gemiddeld -0,7%.

Wij  hebben nadrukkelijk gestuurd op verdere beheersing van de uitgaven in het laatste kwartaal omdat bij de slotnota een winstwaarschuwing is afgegeven van € 2,0 ton  lagere opbrengsten. Deze heeft zich daardoor niet voorgedaan.

De parkeeropbrengsten vallen € 2,4 ton hoger uit. De herbezetting van grote winkels en de goede decembermaand hebben hier substantieel aan bijgedragen. De opbrengst foutparkeerders neemt ten opzichte van de slotnota verder af met € 1,1 ton, het totaal tekort van 2016 komt hiermee op afgerond € 8,0 ton. Belangrijke oorzaken van die afname zijn de verdergaande digitalisering, hogere betalingsbereidheid op basis van aantrekkelijke digitale betalingsmethoden zoals een stijging van het mobiel parkeren en het hogere gebruik van het garage parkeren.