Stadsrekening 2016
PCPortal

Openbaar vervoer

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60464   Beleid openbaar vervoer

2.213

1.835

378

61238   Projecten openbaar vervoer

550

490

60

61239   Mut. Res. 1P11-1072-01

380

380

0

Totaal lasten product

3.143

2.705

438

Financiële baten per product

60464   Beleid openbaar vervoer

-509

-528

19

61238   Projecten openbaar vervoer

-550

-439

-111

Totaal baten product

-1.059

-967

-92

V=voordeel; N=nadeel

Toelichting:
Ten opzichte van de begroting hebben wij € 3,5 ton minder uitgegeven.

De uitgaven en inkomsten van het product hebben een causaal verband met het product verkeer.
Beide producten sluiten per saldo met een overschot van € 0,3 ton.