Stadsrekening 2016
PCPortal

Inkomen

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60127   BOB

152

-24

176

60128   BBZ

1.110

867

242

60129   IOAW

2.480

7.421

-4.941

60130   IOAZ

342

420

-78

60131   WWB

119.359

111.215

8.144

61128   Reg Coördinatie Fraudebestr.

0

0

0

61244   BBZ-Buig

848

1.892

-1.044

Totaal lasten product

124.290

121.790

2.500

Financiële baten per product

60127   BOB

-152

-28

-123

60128   BBZ

-1.092

-612

-480

60129   IOAW

-2.480

-3.976

1.496

60130   IOAZ

-342

-388

46

60131   WWB

-102.731

-99.720

-3.011

61244   BBZ-Buig

-848

-1.044

196

Totaal baten product

-107.644

-105.768

-1.875

V=voordeel; N=nadeel

Op het product Inkomen is  ten opzichte van de begroting een voordeel gerealiseerd van € 0,65 miljoen.
Dit moet worden afgezet tegen de onderstaande nuancering:

Vanuit het Rijk ontvangen we een bedrag van € 93 miljoen om de bijstandsuitkeringen voor het jaar 2016 te kunnen bekostigen. De werkelijke uitgaven voor het jaar 2016 zijn in totaal ruim  €105  miljoen geweest.
Het tekort op Buig bedraagt bijna € 13 miljoen. Dit tekort is afgedekt doordat uw Raad bij de Zomernota en de Slotwijziging  voor begrotingsjaar 2016 extra middelen beschikbaar heeft gesteld van € 4,3 miljoen: een structurele ophoging van het budget met € 6 miljoen vanaf 2016, voor 2016 eenmalig verlaagd met € 1,7 miljoen (een gunstige sleepnetregeling van € 0,7 miljoen en vanuit het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom € 1 miljoen). Het resterende deel kon worden afgedekt door een beroep te doen op de sleepnetregeling. De aanvraag voor de sleepnetregeling 2016 bedraagt € 7,6 miljoen moet nog worden ingediend en toegekend.