Stadsrekening 2016
PCPortal

Het product Armoede heeft een voordelig resultaat van € 553.000.
Bij de Zomernota is de begroting van Armoede met € 1.450.000 (a-structureel) verhoogd voor de extra uitgaven van statushouders. Na de Zomernota is de taakstelling voor het aantal te plaatsen statushouders naar beneden bijgesteld, waardoor de uitgaven € 526.000 lager zijn uitgevallen.
Er is een overschrijding van € 600.000 op de CAZ ten opzichte van de begroting. Naar verwachting is dit een structureel tekort. Het tekort op de CAZ wordt in 2016 gecompenseerd door een a-structureel voordelig resultaat op opbrengst debiteuren (€ 500.000) en overige effecten (€ 100.000).

Product Armoede heeft 3 begrotingsposten die waarschijnlijk in 2017 negatief zullen uitpakken:
* CAZ: Voor 2017 zijn er weer veel nieuwe aanmeldingen. Ook zijn er veel overstappers. Waarschijnlijk stappen de meesten over naar het meest uitgebreide verzekeringspakket waarbij een hogere maandelijkse premiebijdrage van de gemeente wordt verkregen (premiebijdrage € 38 in plaats van € 16 voor minder uitgebreid).
* Beheer & Bewind: De kosten voor beheer en bewind blijven stijgen. In 2016 kunnen deze worden opgevangen binnen de begroting. Doordat bewindvoering veelal een structureel karakter heeft en de aantallen blijven stijgen, wordt dit waarschijnlijk een knelpunt in de begroting vanaf 2017.
* Inrichtingskosten: Met het budget voor inrichtingskosten is in 2016 precies uitgekomen. In 2017 wordt het budget met € 500.000 naar beneden bijgesteld. Naar verwachting zullen de inrichtingskosten niet met deze omvang dalen.