Stadsrekening 2016
PCPortal

De Kadernota Grondbeleid geeft het instrumentarium om de gewenste doelstellingen en projecten voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad te kunnen realiseren.
Het gaat hier onder meer om: de planexploitatie, de planexploitatie in ontwikkeling (PIO), strategische gronden en deelnemingen.  Dit instrumentarium wordt soms afzonderlijk maar ook gezamenlijk ingezet om projecten te kunnen realiseren.
Planexploitaties
Een planexploitatie is het financiële en inhoudelijke kader –vastgesteld door de Raad- waarbinnen (haalbaar gebleken) plannen en projecten worden uitgevoerd.
Voor meer inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de Kadernota Grondbeleid en de Voortgangsrapportage Grote Projecten waarin deze planexploitaties zijn opgenomen.
Planexploitaties in Ontwikkeling
Om grondbeleid te kunnen voeren, gronden aan te kopen, exploitaties te kunnen voorleggen aan de Raad, haalbaarheidsstudie te kunnen doen of strategische gronden aan te kopen, is veel vooronderzoek nodig. Dat geschiedt in de vorm van haalbaarheidsstudies waarbij op risicobasis globale verkenningen worden uitgevoerd op relevante thema's, veelal vooruitlopend op gemeentelijke programmering en door de Raad vast te stellen planexploitaties.
De resultaten worden vastgelegd en kosten verantwoord in een Planexploitatie in Ontwikkeling. De PIO-formule wordt ook toegepast indien zich onverwachte verwervingsmogelijkheden bij een terrein voordoen waarbij bebouwingsmogelijkheden en functionele invulling onderzocht moeten worden.
Na positieve beoordeling van de haalbaarheid wordt vervolgens een definitieve planexploitatie ter vaststelling aan uw raad voorgelegd en daarmee onderdeel van gemeentelijk beleid.

Strategische gronden
Het instrument strategische gronden wordt regelmatig ingezet om - vooruitlopend op definitieve plannen - toch al actief tot verwerving over te gaan.
Spelregels hoe hier mee om te gaan zijn vastgelegd in de Kadernota Grondbeleid.

Vanaf 1 januari 2016 zijn de nieuwe BBV van toepassing. Binnen deze nieuwe regels zijn er geen strategische gronden(NIEGG’s) meer. Alle gronden waarbij (nog) geen sprake is van een raadsbesluit met de vaststelling van de planexploitatie, worden gezien als grond met een vaste bestemming en worden verantwoord onder de materiële vaste activa.In 2017 zal aan uw Raad een voorstel worden gedaan om voor een aantal strategische gronden een planexploitatie te openen en een aantal percelen aan exploitaties toe te voegen of af te boeken. Tot die tijd worden deze gronden cf. BBV verantwoord onder de materiële vaste activa.

Deelnemingen
Het deelnemen, samen met andere overheden en/of private bedrijven, in een risicodragende onderneming welke is opgericht ter realisatie van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed en grondbeleid.
Samen met een andere gemeente krijgt deze de vorm van een gemeenschappelijke regeling, zoals Bijsterhuizen en Bergerden, samen met private partijen (de echte PPS) wordt een per geval passende juridische en fiscale entiteit zoals een BV, CV of VOF gevormd (Waalfront)
Bij een GR is er sprake van gelijke verdeling van winst en risico over de deelnemende gemeenten, bij de deelnemingen is dat verschillend en afhankelijk van de aandelenverhouding tussen partijen.

Administratieve afhandelingen
Dit betreft een onderdeel dat puur om administratieve redenen onderdeel is gemaakt van dit product.  Heeft geen feitelijke doelstellingen om te realiseren maar maakt wel onderdeel uit van het programma en de financiële huishouding.