Stadsrekening 2016
PCPortal

Werk

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60087   Oudkomersregeling

-3

0

-3

60089   Arbeidsactivering

23

0

23

60099   Kinderopvang doelgroepen

101

95

6

60102   Afbouw WIW banen

0

-5

5

60103   Wsw

26.368

29.699

-3.331

61002   Mut. res. PG Reintegratie

158

158

0

61093   Trajecten

152

174

-22

61094   Werkervaring

0

329

-329

61095   Faciliteiten

395

412

-17

61096   Participatie

11.542

12.214

-672

61105   Wet inburgering

0

64

-64

61182   Project Hatert werkt

0

0

0

61184   Jeugd aan de slag

0

-70

70

61186   Participatiebudget

386

390

-4

61241   Werkcorporaties

2.942

2.918

24

61255   Leerwerkprojecten

242

440

-197

61256   Voortrajecten

12

12

0

61342   ESF VSO PRO

385

0

385

61343   ESF Werk is de uitkomst

899

225

674

Totaal lasten product

43.603

47.055

-3.452

Financiële baten per product

60099   Kinderopvang doelgroepen

0

-80

80

60103   Wsw

-10

-2.060

2.050

61002   Mut. res. PG Reintegratie

0

-786

786

61094   Werkervaring

0

-329

329

61096   Participatie

-63

0

-63

61105   Wet inburgering

0

-64

64

61184   Jeugd aan de slag

0

74

-74

61241   Werkcorporaties

0

-135

135

61255   Leerwerkprojecten

0

-4

4

61342   ESF VSO PRO

-385

0

-385

61343   ESF Werk is de uitkomst

-899

-225

-674

Totaal baten product

-1.358

-3.610

2.253

V=voordeel; N=nadeel

We hebben in 2016 aan het Werkbedrijf de opdracht verstrekt voor de re-integratie activiteiten in het kader van het Participatiebudget (voor € 11,4 miljoen) en voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (voor
€ 26,3 miljoen). Daarnaast kochten we in het kader van de meerwerkopdracht voor € 2,7 miljoen aan diensten en producten in bij het Werkbedrijf.  

Het product Werk geeft ten opzichte van de begroting een nadeel van € 1,2 miljoen; dat is 4% van de begroting
(€ 42,2 miljoen). Enerzijds bestaat dit resultaat uit het Nijmeegse aandeel in het verwachte tekort van het SW-deel van het Werkbedrijf 2016 van € 1,7 miljoen. In de Nota Slotwijzigingen verwachtten we nog een tekort van € 1,9 miljoen. De definitieve afrekening van de DVO met het Werkbedrijf zal plaatsvinden in de Jaarrekening 2016 van deze verbonden partij. Inzicht in een eventueel structureel voor- of nadelig effect hebben we op zijn vroegst bij de Zomernota 2017.

Anderzijds is sprake van een eenmalig voordeel van € 1,0 miljoen door verwerking van het batig liquidatiesaldo van de GR Breed. Dit is in overeenstemming met de verwachting in de Nota Slotwijzigingen.  
Per saldo resteert binnen Werk dan nog een nadeel van € 0,6 miljoen, onder meer door afboeking van de geactiveerde reorganisatiekosten Breed van € 1,2 miljoen en verwerking van de nog te ontvangen BTW-middelen re-integratie 2009-2013 van € 0,5 miljoen.