Stadsrekening 2016
PCPortal

Milieubeheer bedrijven

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60508   VTH Milieu

1.583

1.467

116

Totaal lasten product

1.583

1.467

116

Financiële baten per product

60508   VTH Milieu

0

-16

16

Totaal baten product

0

-16

16

V=voordeel; N=nadeel

Lasten (voordeel 116K):

  • Een voordeel op product Milieubeheer Bedrijven op de uitvoeringskosten door de ODRN: 0,1 miljoen.
    Bij de Zomernota en bij de nota Slotwijzigingen hebben wij gewezen op het onzekere financiële effect van de overgang naar productfinanciering bij de ODRN. De bijdrage van de gemeente Nijmegen aan de dienstverlening van de ODRN in 2016 valt voor het programma Duurzaamheid ruim 1 ton lager uit dan de begroting. Dit voordeel is onder voorbehoud van formele besluitvorming door het bestuur van de ODRN over de jaarrekening van de ODRN. Wat dat voor gevolgen heeft voor de gemeente Nijmegen verwachten we mee te kunnen nemen in de Zomernota 2017.

Baten (voordeel 16K):

  • Eenmalig voordeel door dwangsomopbrengsten.