Stadsrekening 2016
PCPortal

Geluid, lucht en Bodem

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60516   Bodemhandhaving

191

190

0

60519   Bestuursadvisering

142

93

49

60522   Geluidsvrsch. RO en woningbouw

249

249

0

60524   Handhaving, klachtenafhandeling

0

3

-3

60533   Luchtvoorschr. RO, verkeer en wonen

205

260

-55

60540   Bodembeheer

36

33

3

60543   Bodemuitvoering

297

297

1

60544   Implementatie wet- en regelgeving

76

76

0

61070   DUB Bodem

1.377

664

713

61316   SSV gevelisolatie

414

411

3

E000189   E-projecten Geluid

13

16

-2

E000190   E-projecten Lucht

95

110

-15

E000205   E-projecten Bodem

33

33

0

E000215   E-projecten Geluid (compensabel)

2

0

2

E000216   E-projecten Lucht (compensabel)

156

218

-62

E000217   E-projecten Bodem (compensabel)

2

0

2

Totaal lasten product

3.288

2.652

635

Financiële baten per product

60519   Bestuursadvisering

-118

-87

-31

60524   Handhaving, klachtenafhandeling

0

-2

2

60533   Luchtvoorschr. RO, verkeer en wonen

0

-7

7

60540   Bodembeheer

-19

-10

-8

60543   Bodemuitvoering

-31

-36

5

61070   DUB Bodem

-201

-201

0

61316   SSV gevelisolatie

-413

-411

-2

E000189   E-projecten Geluid

-13

-3

-10

E000190   E-projecten Lucht

-114

-89

-25

E000205   E-projecten Bodem

-33

0

-33

E000215   E-projecten Geluid (compensabel)

-2

0

-2

E000216   E-projecten Lucht (compensabel)

-237

-260

24

E000217   E-projecten Bodem (compensabel)

-2

0

-2

Totaal baten product

-1.182

-1.108

-74

V=voordeel; N=nadeel

Lasten (voordeel 635K):

  • Eenmalig voordeel 713K op deelproduct 61070 (DUB Bodem). Dit voordeel is overgebracht naar de bestemmingsreserve Bodemsanering (via product Klimaat & Energie; zie nadeel 713K aldaar); op programmaniveau geen effect.
    De oorzaken van dit voordeel zijn:
    • vertraging en/of het niet doorgaan van een aantal grote ontwikkelingen waar een substantieel deel van de bodemgelden 2016 voor was gereserveerd; bijvoorbeeld parkeergarage Voorstadslaan en de Rozenbuurt;
    • er is geen beroep gedaan op de middelen voor Park West, omdat de bodemsaneringskosten voor het grootste deel binnen de exploitatie konden worden opgevangen.
  • Nadeel van ca. 80K door eenmalige extra lasten voor luchtkwaliteit: met name Nijmegen-West Weurt en subsidieprojecten luchtkwaliteit. Hiervan is 38K als risico gemeld bij de Slotwijzigingen 2016 i.v.m. terugbetaling ontvangen subsidievoorschotten voor het project aardgastaxi’s.

Baten (nadeel 74K):

  • Nadeel geheel door ontbrekende baten voor opdrachten aan derden.