Stadsrekening 2016
PCPortal

We willen in 2045 een stad te zijn, die in zijn eigen energiebehoefte voorziet. Dat bereiken we door in te zetten op energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. De Duurzaamheidsagenda (2011),  de nota “Duurzaamheid in Uitvoering (2013-2017)”  en het netwerk Power2Nijmegen vormen de spil van het Nijmeegse duurzaamheids- en klimaatbeleid. De huidige duurzaamheidsnota loopt in 2017 af. We zijn daarom toe aan een herziening/actualisering van ons Duurzaamheidsbeleid. Hierin nemen we de gemaakte klimaatafspraken op de VN top in Parijs mee en bekijken we wat op middellange termijn (tot 2030) aan ambitie en maatregelen nodig is.
Momenteel krijgt ons beleid vorm in vijf ‘duurzame sporen’ waarbinnen we samen met onze partners in de stad werken aan de realisatie van duurzaamheidsdoelen. De vijf duurzaamheidssporen zijn:
1. Energieneutrale stad: we zetten in op energiebesparing en duurzame energiebronnen als zon, wind en groengas.  We blijven onder andere bewoners, non-profit instellingen en bedrijven helpen met het verduurzamen van hun woning of pand. Dat doen we door informatie en advies te geven via het Loket Duurzaam Wonen, dat wordt geregionaliseerd  en door het uitvoeren en promoten van de Duurzaamheidslening en de Stimuleringslening voor non-profitinstellingen.  Ook onderzoeken we in een gezamenlijk proces met de woningcorporaties hoe de sociale huurwoningen energieneutraal kunnen worden en welke inspanningen hiervoor nodig zijn.
2. Klimaatneutrale organisatie: we willen een klimaatneutrale, en in 2030 een energieneutrale,  organisatie zijn. We stellen een visie op hoe deze doelstelling te bereiken. We gaan onverminderd door met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en de openbare verlichting. Ook in de aanbestedingen speelt duurzaamheid een essentiële rol, zoals bij ons wagenpark (auto’s op elektriciteit en groen gas) en groene, bij voorkeur regionale opgewekte energie. Bij de aanbesteding van onze energie gaan we bij voorkeur voor regionale duurzame opgewekte energie en het liefst van opwekkers die nog gerealiseerd moeten worden.
3. Duurzame economie: We stimuleren innovatie op het gebied van circulaire economie. Dat betekent dat we streven naar groei van groene werkgelegenheid, versterken van concurrentiepositie en bedrijfscontinuiteit in combinatie met duurzame energie en grondstoffen efficiency door ketens te sluiten volgens nieuwe verdienmodellen. Biobased economy (biomassa als grondstof) en circulaire economie (afval als grondstof) zijn daarbij voor bedrijven zeer actuele onderwerpen.  De MARN regio stelt samen met gemeente Nijmegen, ARN en DAR NV een gemeenschappelijke agenda op om projecten te starten en te versnellen. Engie wil de Groene Delta realiseren en daarbij ook partnership aangaan. Het bedrijventerrein TPN West wil energieneutraal worden.
De Groene Hub is een gezamenlijke  project met de provincie Gelderland om duurzame economie in Nijmegen, Arnhem (Kleefse Waard), Duiven (Innofase), Renkum (Papierindustrie), Lingewaard (Agropark) en park Lingezegen te versterken. Samenwerking met de Radbouduniversiteit, Wageningen universiteit en HAN is van wezenlijk belang. Bedrijven geven aan behoefte te hebben aan consistente visie van de overheid, duurzame inkoop en aanbesteding, minder regeldruk en toegang tot risicokapitaal.  Hieruit zijn straks lessen te trekken voor nieuwe exploitatiemodellen voor verduurzaming van andere locaties in de stad. Bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid onderneemt nu ook diverse initiatieven om de bedrijfsactiviteiten van hun leden te verduurzamen.
4. Duurzame mobiliteit: we stimuleren samen met de buurgemeenten en het bedrijfsleven de productie en afzet van schone brandstoffen, zoals groen gas voor de stadsbussen. Ook zetten we samen in op duurzame logistiek en stedelijke distributie in het rijksprogramma Beter Benutten / Slim Werken / Goederenvervoer.
5. Duurzame stedelijke ontwikkeling: we realiseren klimaatbestendige wijken en werken aan compacte verstedelijking. We (ver)bouwen duurzaam en gebruiken GPR als instrument om de duurzaamheid te toetsen. We stimuleren nieuwe ontwikkelingen van energie-infrastructuur. Dit doen we naar aanleiding van ruimtelijk ‘Masterplan Decentrale Duurzame Energie”, dat laat zien welke (toekomstige) vormen van duurzame energie (infrastructuur) het meest geschikt zijn en welke businessmodellen daarbij horen.
In de afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet: alle sporen hebben inhoudelijk invulling gekregen en duurzaamheid is verankerd in gemeentelijk beleid, waarbij de verschillende programma’s nauw samenwerken aan het verder verduurzamen van onze organisatie en stad. Onze aanpak blijkt succesvol. Sinds 2008 is het stedelijk energieverbruik al met 16.7% verminderd, ondanks het feit dat de stad sindsdien verder is gegroeid. We zijn echter nog niet klaar.
Ook komende jaren werken we samen met onze partners om onze doelen te bereiken. Duurzaamheid is bij uitstek een terrein dat geschikt is voor participatie door bedrijven, kennisinstellingen en bewoners. De stad verduurzaamt, wij versnellen dat door te stimuleren, verbinden en faciliteren.
De projecten Nijmeegs Energie Convenant, Power2Nijmegen en De Groene Hub zijn hiervan goede voorbeelden. Alleen al binnen Power2Nijmegen werken 200 mensen uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk instellingen samen binnen ruim 30 projecten, waarvan er sommige heel innovatief zijn. Daarnaast genereren deze projecten weer hun eigen participatie.
Naast samenwerking binnen de stad is bij het behalen van onze doelen ook samenwerking met Arnhem,
de regio, de provincie en de Euregio van belang. Hier weken we o.a. samen in projecten als ‘De Groene
Kracht’ (energietransitie) en het Groene Akkoord (samenwerking bij duurzaam bouwen), het Gelders Energie-akkoord, en op het gebied van waterbeheer.

En natuurlijk bereiden we ons voor op het jaar 2018 waarin we internationaal in de schijnwerpers staan als European Green Capital. We bouwen aan een inspirerend programma, waarbij we (inter-)nationaal kennis en best practices delen, duurzame initiatieven in onze wijken stimuleren en zorgen voor een versnelling in het realiseren van onze duurzaamheidsambities.