Stadsrekening 2016
PCPortal

Activiteiten:

  • We voeren vooroverleg met bedrijven die een initiatief hebben en betrekken daar, afhankelijk van de impact op de omgeving, ook vertegenwoordigers van die omgeving bij.
  • We verlenen en actualiseren omgevingsvergunningen voor milieu volgens de uitgangspunten van het vastgestelde plan van aanpak vergunningverlening milieu.
  • We beoordelen meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit.
  • We handhaven de milieuvoorschriften en algemene regels op basis van het integrale handhavingsprogramma voor het uitvoeren van milieubedrijfscontroles. Daarbij voldoen we aan de landelijke handhavingscriteria.

Indicatoren milieubeheer bedrijven

Realisatie
2015

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

1.

Aantal aanvragen

38

40

40

40

40

40

2.

Aantal besluiten

38

40

40

40

40

40

3.

% aanvragen afgehandeld binnen wettelijke termijn

99

80

90

90

90

90

4.

Aantal afgehandelde meldingen

110

160

160

160

160

160

5.

a.

Aantal bezwaren (op dossier niveau)

2

10

10

10

10

10

b.

% gegronde bezwaren (op dossier niveau)

2

10

10

9

8

7

6.

% realisatie handhavingsprogramma

100

100

100

100

100

100

7.

a.

Aantal klachten

299

321

300

300

300

300

b.

% van klachten dat leidt tot concrete handhaving

6

10

10

10

10

10

8.

a.

Aantal controles

438

437

400

400

400

400

b.

% hercontroles

44

50

50

45

40

35

c.

% 2e hercontroles

8

10

10

9

8

7

Toelichting:
1. Het betreft hier de aanvragen rond revisie van een milieuvergunning (3), veranderen van een milieu inrichting (7), veranderen van een milieu inrichting zonder milieugevolgen (8), omgevingsvergunning beperkte milieutoets (5).
2. Aantal Wabo besluiten die milieu gerelateerd zijn.
3. 100% is het streefgetal waar de ODRN vanuit gaat, maar praktisch nooit haalbaar.
4. Het gaat hier om het totaal van milieu gerelateerde meldingen. Concreet gaat het om meldingen Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (8),  melding Activiteitenbesluit (150) en melding gesloten bodemenergiesystemen (2).
5. Het gaat hierom bezwaren ingediend tegen vergunningen met de activiteit milieu (2) en handhaving milieu (4).
6. Hier wordt de realisatie van het vooraf vastgestelde werkplan verondersteld.
7. Klachten over hinder van bedrijvigheid worden geregistreerd in de webapplicatie S@men. Niet alle klachten leiden tot een handhavingszaak.
8. Doordat ODRN controleert bij de meest risicovolle bedrijven en/of die bedrijven waar de naleving het minst is, wordt ene hercontrolepercentage van 50% aangehouden en vanuit kwaliteitsverbetering zal het per jaar verbeteren. In 10% van de gevallen is een 2e hercontrole nodig (dit is formeel een voornemen Last Onder Dwangsom).