Stadsrekening 2016
PCPortal

GELUID
Wat willen wij bereiken?
We bevorderen de kwaliteit in de leefomgeving door huidige knelpunten met betrekking tot geluid aan te pakken en knelpunten in de toekomstige situatie te voorkomen. Ondanks autonome ontwikkelingen willen we de geluidoverlast in de buurt door wegverkeer niet laten toenemen. Zo kunnen we ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit in Nijmegen op een verantwoorde manier mogelijk maken.
Wat gaan we ervoor doen?

 • Bestaande geluidhindersituaties saneren we door gevelisolatieprojecten (geluidswerende voorzieningen) uit te voeren. In 2015 en 2016 hebben we nieuwe projecten ingediend en hebben we subsidie gekregen om 4 projecten voor te bereiden. We verwachten nog een toewijzing voor 6 projecten. We gaan de voorbereiding en uitvoering van deze projecten versnellen.
 • Om nieuwe hindersituaties te voorkomen toetsen wij alle ruimtelijke ontwikkelingen, festiviteiten en bouwactiviteiten aan de wet en het gemeentelijke geluidbeleid.
 • Door zonebeheer zorgen we dat het geluid afkomstig van de industrieterreinen binnen de vastgelegde normen blijft. In 2017 toetsen en adviseren we hierop ook voor de Gemeente Beuningen.
 • In 2017 voeren we het vastgestelde “actieplan Geluid” uit en maken we nieuwe geluidkaarten ter voorbereiding van het nieuwe actieplan Geluid 2018-2022. Dit actieplan vloeit voort uit de EU-regeling Omgevingslawaai.
 • We streven bij groot onderhoud van wegen naar 1,5 dB stiller asfalt dan dicht asfaltbeton.

LUCHT
Wat willen wij bereiken?
We bevorderen de kwaliteit in de leefomgeving door huidige knelpunten met betrekking tot  lucht aan te pakken en knelpunten in de toekomstige situatie te voorkomen.  We  streven  naar een gezonde luchtkwaliteit waarbij we niet alleen uitgaan van wettelijke normen,  maar ook de gezondheid van Nijmeegse inwoners van groot belang achten. Zo kunnen we ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit in Nijmegen op een verantwoorde manier mogelijk maken. Voor een gezonde luchtkwaliteit introduceren we, waar mogelijk, een Nijmeegse roetnorm aansluitend op aanbeveling van de World Health Organisation. We verbinden een gezonde luchtkwaliteit met de beleidsonderwerpen zoals gezondheid, mobiliteit, sport en bewegen.

Wat gaan we ervoor doen?
Het uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit 2010 -2014 is uitgevoerd conform planning. Aan de wettelijke Europese norm voor PM10 voldoen we al. In 2015 ging ook een wettelijke Europese norm voor PM2,5 gelden. Volgens prognoses voldoen we daar in 2015 aan.  Indicator 8 "Aantal km met overschrijding grenswaarde van NO2" houden we bij omdat we in 2015 en daarna aan de wettelijke Europese norm voor NO2 moeten voldoen. Of we aan die norm voldoen kunnen we alleen uit berekeningen over 2015 met zekerheid concluderen. De resultaten die nodig zijn voor die berekeningen zijn pas in oktober 2016 bekend.  
We richtten ons vanaf 2015  op een gezonde luchtkwaliteit om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren. We verkennen daarvoor eerst integraal met andere beleidsterreinen een Nijmeegse roetnorm. Een raadsvoorstel voor een roetambitie is in voorbereiding (gepland raadsbesluit september 2016) en aanvullende maatregelen bepalen we als we niet voldoen aan die norm. We verkennen en pakken kansen samen met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en inwoners voor een gezonde luchtkwaliteit. Zo nodig zullen we een indicator voor het volgen van roetbeleid toevoegen, bijvoorbeeld om het gebruik van schone en duurzame brandstoffen, doorstroming van het verkeer, scheepvaart en huishoudens te volgen. We werken daarbij samen met o.a. de provincie en de regiogemeenten en stemmen af met het programma Mobiliteit. Ook zetten we in op samenwerking met Duitse steden binnen het Interreg gebied. De maatregelen moeten er voor zorgen dat bij de grote projecten, zoals Waalsprong en Waalfront, wordt voldaan aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Dit levert niet alleen een bijdrage aan de vermindering van fijn stof, stikstofdioxide en stank, maar ook aan het klimaatvraagstuk.
In 2017 gaan we verder met het project ‘schoner varen’ om schonere en efficiëntere scheepvaart te bevorderen. Onderdeel hiervan is het uitbreiden van het gebruik van walstroom in de Lindenberghaven en de Waalhaven. Verder werken we aan nageschakelde technieken op bestaande schepen die frequent in de Stadsregio (rond)varen.  We nemen deel (met Europese subsidie)  aan het Europese project CLINSH (CLean INland SHipping) waarin vergroening van divers scheepstransport onderzocht wordt. Daarnaast stimuleren we het varen op LNG, onder andere door te bevorderen dat in (regio) Nijmegen een LNG-tankfaciliteit gevestigd wordt voor scheepvaart.
Daarnaast:

 • Voeren we doorstromingsmaatregelen uit (Dynamische Verkeer Management) op de Groene route.
 • Bevorderen we CO2 koeling op vrachtwagens bij transporteurs in Nijmegen.
 • Breiden we ons eigen wagenpark uit op groengas, danwel met zero-emmissie elektrische auto’s.
 • Bevorderen we het fietsgebruik.
 • Stimuleren we  de overstap van taxi’s en andere bedrijven op aardgas of elektrisch rijden waar het lichtere voertuigen betreft (mixed strategy).
 • Bevorderen we duurzame en schonere stadsdistributie. In lijn daarmee geven we uitvoering aan  de landelijke Green Deal Zero-emissie stadslogistiek.

BODEM
Wat willen wij bereiken?
We werken aan een gezonde en duurzame bodem en ondergrond, waarbij we gezondheidsrisico’s en risico’s voor ecologie en verspreiding van grondwaterverontreiniging voorkomen, wegnemen of beheersen, waardoor huidige en toekomstige gebruiksfuncties mogelijk zijn en blijven. We streven ernaar dat de bodemkwaliteit in Nijmegen geschikt is voor de functies die het heeft.
Wat gaan we ervoor doen?
Convenant. We geven verder invulling aan de afspraken in het landelijk Convenant "bodem en ondergrond 2016-2020". Dit kent voor ons 2 belangrijke  pijlers:
A: Onderzoek en sanering van (potentiële) spoedlocaties. Na 2020 moeten alle vervuilde bodemlocaties veilig zijn voor mens en milieu. Dit betekent dat deze locaties gesaneerd moeten zijn, dat de risico’s van de vervuiling onder controle zijn of dat er tijdelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Wij zorgen ervoor dat eigenaren van dergelijke locaties stappen ondernemen om dit te realiseren. In een enkel geval is dit de gemeente zelf.
B: Beheer en gebruik van de ondergrond. Om duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond voor allerlei mogelijke functies (energie, ondergronds bouwen, drink- en proceswater, etc.) te faciliteren willen we al zo veel mogelijk anticiperen op de in voorbereiding zijnde Omgevingswet. Bij het opstellen van de omgevingsvisie moeten boven- en ondergrond als 1 geheel worden beschouwd (3D-ordening).   We bereiden de omgevingsvisie al zoveel mogelijk voor voor wat betreft de ondergrond.
Ruimtelijke projecten. We streven naar vroegtijdige betrokkenheid om ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken door noodzakelijke bodemonderzoek en -sanering uit te voeren en planning en afspraken op elkaar te af te stemmen.

Zorgplicht. Wij beperken nieuwe bodemverontreiniging en waar deze optreedt zorgen we voor verwijdering hiervan.