Stadsrekening 2016
PCPortal

Het Product Groen, natuur en woonomgeving betreft formulering en implementatie van beleid inzake de duurzame kwaliteit, de spreiding over de stad en de toegankelijkheid van groen en waterpartijen. Dit product omvat bovendien het beleid, onderzoeken en plannen ten aanzien van integraal (afval)waterbeheer. Volksgezondheid, duurzame stedelijke ontwikkeling, lange termijn en  duurzaamheid (inclusief omgaan met klimaatverandering) staan centraal.
Groen en water vormen een natuurlijke eenheid en hebben grote betekenis voor de leefkwaliteit, de gezondheid en de aantrekkelijkheid van Nijmegen, voor bewoners, voor kennisbedrijven en -werkers en voor bezoekers van onze stad.
Omvang, ligging en inrichting van groen en water zijn essentieel in onze Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, spoor 5 van onze Duurzaamheidsagenda en in onze Structuurvisie, als basis voor de kwaliteit van de leefomgeving van onze burgers.
Voor ons Groen blijven de indicatoren voor tevredenheid en 300 meter-norm gelden.
Voor ons waterbeleid hebben wij twee indicatoren:
De indicator ‘minimaal gelijkblijvende restlevensduur’ voor onze riolering, die wij sinds 2011 hanteren, blijft van kracht: Wij willen dat de kwaliteit (gemeten in 'restlevensduur') van onze afval- en hemelwatervoorzieningen op zijn minst op hetzelfde niveau blijft. Deze kwaliteit is op dit moment goed te noemen.
Uit ons Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2023 komt de nieuwe indicator ‘verduurzamen waterketen’. We hanteren hiervoor de uitdrukking ‘Regenwaterneutraliteit’. Deze indicator meet onze ambitie dat een groeiend deel van Nijmegen (zowel openbaar als particulier areaal) is aangesloten op duurzame stelsels, uitgedrukt in het percentage van het totaal aantal aansluitingen.
Met het Programma Openbare Ruimte (product  Beheer Openbaar Groen, product Wijkbeheer en product Integraal Waterbeheer)  bestaat een warme relatie, zoals voor het beheer van ons rioolstelsel en voor de wijze van verwerking van regenwater. Ook het onderhoud, samen met het waterschap, van de oppervlaktewateren valt hieronder.
Bovendien is er een nauwe relatie (beleidsmatig, en bij investeringen 'werk met werk maken') met de Programma’s Stadsontwikkeling, Mobiliteit, Wijkontwikkeling en Grondbeleid.
Vanuit dit product willen wij zo goed mogelijk aanhaken op initiatieven vanuit en ontwikkelingen in de stad. Zo willen we stimuleren dat (groepen) burgers zich betrokken voelen bij en zich verantwoordelijk stellen en voelen voor ons groen en de ecologische waarden. Betrokkenheid van de Nijmeegse burger bij duurzaam en gezond gebruik van onze stadswateren en het afvalwatersysteem is uiteraard niet minder van belang.
Wij werken in 2017 aan:
Beleid

 • Door de toekenning van de titel Green Capital 2018 aan Nijmegen zullen we nog meer dan voorheen samen met al onze partners werken aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving als onderdeel van een duurzame stedelijke ontwikkeling.
 • Met onze campagne ‘Groen Verbindt’ en onze deelname aan de landelijke campagne ‘Operatie Steenbreek’ investeren we in nieuwe mogelijkheden voor participatie van burgers, organisaties en bedrijven in inrichting en beheer van ons stedelijk groen en water.
 • We actualiseren beleidsnota De Groene Draad, met als speerpunten ‘Nijmegen als stedelijk landschap’, ‘participatie’ en ‘ecologie’. In deze nota doen wij ook voorstellen voor nieuwe indicatoren voor groen.
 • Wij zorgen voor optimale inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen en voor optimale afstemming van beheer, evenementen, sport, spel, initiatieven voor stadslandbouw en wensen voor eetbaar openbaar groen. Het ontwikkelen van de kansrijke, natuurlijke potenties (bijvoorbeeld voor vlinders en bijen) houdt onze speciale aandacht.
 • Bij al onze ruimtelijke projecten, bestemmingsplannen en andere beleidsdocumenten zorgen wij voor de doorwerking van ons eigen beleid en van wetgeving , met als belangrijk oogmerk duurzame stedelijke ontwikkeling.
 • Wij werken samen met de regio (onder meer Park Lingezegen, Ooypolder en gemeente Heumen). Wij staan positief tegenover samenwerking met partners in Duitsland. In Park Lingezegen zetten wij ons met nadruk in voor stadslandbouw/permacultuur.
 • Wij volgen de (inter-)nationale ontwikkelingen, financieringsstromen en beleid op het vlak van duurzame stedelijke ontwikkeling en waar nodig, mogelijk en gewenst werken we aan toepassing voor onze stad.
 • Wij blijven betrokken bij de relevante deelprogramma’s van het nationale Deltaprogramma omtrent de hoofdthema’s Waterveiligheid (binnen- en buitendijks) en de klimaatbestendige stad. Deze verplichting zijn we aangegaan met ondertekening van het Europese convenant Mayors Adapt en de nationale intentieverklaring Ruimtelijke adaptatie (onderdeel van het Deltaprogramma).
 • Wij vervolgen de intensieve samenwerking met Waterschap Rivierenland inzake de ruimtelijke ordeningsprocedures (watertoetsproces), monitoringsonderzoek oppervlaktewater en grondwater alsook beheer en onderhoud van het oppervlaktewatersysteem.
 • Wij blijven zoeken naar maximale kosteneffectiviteit in de werking van onze openbare voorzieningen voor afval- en hemelwater en de hele afvalwaterketen, en dat in nauwe samenwerking met onze waterpartners.
 • Wij geven verdere invulling aan regionale samenwerking in de afvalwaterketen met onze partners in de regio Nijmegen: gemeenten Berg en Dal, Heumen, Wijchen, Beuningen en Druten en Waterschap Rivierenland. We werken ook aan regionale oplossingen voor negatieve effecten van klimaatverandering.
 • Wij verbeteren via het Waterservicepunt/Loket Duurzaam Wonen de informatievoorziening aan burgers en bedrijven over voorkómen van regenwateroverlast en over duurzaam watergebruik en over duurzame afval- en hemelwatersystemen.

Projecten

 • Ook in 2017 hanteren we de regel ‘groen voor groen’. Dit betekent onder meer dat wij het restant van de opbrengst van de verkoop van Heumensoord investeren in groen in onze stenige wijken.
 • Wij gaan verder met maatregelen voor verbetering van het watersysteem ter voorkoming van mogelijke negatieve effecten van de peilverhoging van het Maas-Waalkanaal.  Hiervoor is eind 2016 een uitvoeringsprogramma opgesteld ten behoeve van het beheer en aanpassen van de duikers en de oevers van de vijvers.
 • Wij werken verder aan Stratemakerstoren/Bastei en aan planvorming/uitvoering renovatie Valkhofpark.
 • Bij aanvulling en vervanging van bomen in onze hoofdbomenstructuur blijven we  kiezen voor duurzame soorten en zorgen we voor goede standplaatsen.
 • Wij werken in 2017 aan onze campagne ‘Groen Verbindt’ in samenwerking met onze vele partners in de stad. Participatie, sociale cohesie, ecologie en biodiversiteit zijn hierbij de speerpunten.
 • Vanuit GRP2017-2023 stellen wij ontwikkelingsperspectieven per stadsdeel op. In deze perspectieven besteden wij ook aandacht aan het per stadsdeel specificeren van onze indicatoren (levensduur rioolstelsel en duurzaamheid watersysteem).
 • Wij stellen een Nijmeegse Strategie Klimaatadaptatie op, die aansluit bij de Nationale Adaptatie Strategie (NAS) die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt opgesteld.
 • Wij zorgen, in samenhang ook met de ontwikkelingsperspectieven,  dat groen en water een goede plek krijgen in ons klimaatadaptatiebeleid. Hiervoor hebben we met Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en alle omringende gemeenten -via stresstesten en workshops- knelpunten en kansen ten aanzien van regenwateroverlast en hittestress in beeld gebracht. In de tweede fase van dit proces pakken we samen met buurgemeenten lokale knelpunten op (regenwateroverlast) of brengen onze kennis over op het gebied van hitte-aanpak. Elke gemeente wordt trekker van enkele van de nog te bepalen uitvoeringsprojecten.
 • We geven vorm aan duurzaam waterbeleid door doelgericht onderzoek, planvorming en voorlichting , conform ons GRP Nijmegen 2017-2023, met accent op
  • klimaatadaptatie
  • energiewinning uit (afval)water
  • grondstoffenwinninning uit (afval)water
  • beperken regenwateroverlast
  • beperkt houden gezondheidsrisico
 • Op voorwaarde van toekenning van  subsidie uit het Europese programma Horizon2020 werken wij aan het project RAINBOW, met onder andere Essen en Ljubljana (beide eveneens European Green Capital)  en universiteiten, waaronder Radboud Universiteit. Dit project richt zich op duurzame stedelijke ontwikkeling met behulp van Nature Based Solutions (groen-blauwe structuren).