Stadsrekening 2016
PCPortal

Dienstverlening

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

61138   Dienstverlening

1.454

1.455

-1

61254   Mut. res. Dienstverl.

266

266

0

Totaal lasten product

1.720

1.721

-1

V=voordeel; N=nadeel

De mutatiereserve Dienstverlening  van € 266.000,00 betreft een budgetoverheveling van het budget t.b.v. de nieuwe Website van de gemeente. De werkzaamheden zijn t.o.v. de oorspronkelijke planning iets vertraagd, waardoor de kosten vnl. in de 1e helft van 2017 zullen plaats vinden.