Stadsrekening 2016
PCPortal

Wat zijn de hoofdtaken van het product?

  • Wij willen samen met anderen de kennis van de lokale en regionale geschiedenis vergroten. Wij streven er naar dat onze bronnen door een breed publiek zoveel mogelijk gebruikt worden. Door versterking van het historisch besef wordt  de betrokkenheid van de inwoners bij hun stad en streek vergroot en worden de sociale cohesie en de identiteit van stad en streek versterkt.
  • Wij bieden inwoners de mogelijkheid om de overheid te controleren en om juridisch bewijs te vinden, om rechtmatige besluitvorming controleerbaar te laten plaatsvinden, om evenwichtige beleidsontwikkeling in historisch perspectief te laten plaatsvinden en om historisch onderzoek te verrichten.
  • Wij dragen zorg voor het inspecteren, acquireren, beheren en beschikbaar stellen van archieven, collecties en andere informatiebronnen om de toegankelijkheid van het publiek geheugen te borgen. Deze taken worden niet alleen uitgevoerd voor de gemeente Nijmegen, maar ook voor gemeenten in de regio waarmee een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan en voor gemeenschappelijke regelingen waarvan Nijmegen de centrumgemeente is.

Wie is onze doelgroep?
Onze doelgroep is in principe onbeperkt, maar bestaat vooral uit rechtzoekende of historisch geïnteresseerde burgers en professionals. Daarnaast gaat onze speciale aandacht uit naar scholieren en studenten.
Wie zijn de belangrijkste partners in de stad en in de regio waarmee wij samenwerken?

  • Verwante organisaties in het culturele en cultuurhistorische erfgoedveld (zoals Vereniging Numaga, het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen en Nijmegen Blijft in Beeld).
  • Gemeenten in de regio en gemeenschappelijke regelingen waarvoor wij op basis van dienstverleningsovereenkomsten of uit hoofde van wettelijke kaders werkzaamheden uitvoeren.
  • Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, ROC, HAN.
  • Radboud Universiteit (met name de leerstoel Nijmeegse stadgeschiedenis)
  • Huis van de Nijmeegse Geschiedenis, de Openbare Bibliotheek en andere instellingen in het Cultureel Kwartier.
  • Museum Het Valkhof

Hoe gaan wij onze hoofdtaken uitvoeren?
In onze archiefbewaarplaats is ongeveer 14.500 meter archieven en collecties opgenomen, waarvan ongeveer 2.800 meter uit gemeenten in de regio. De oudste archieven stammen uit de 12e eeuw, archieven en collecties zijn afkomstig van zowel overheden als van particulieren en particuliere organisaties en variëren wat vorm betreft van perkament tot digitaal.
Jaarlijks maken wij vele honderden meters archief toegankelijk. Wij zijn verantwoordelijk voor het duurzaam beheer en de ontsluiting van de fysieke (papieren) archieven en collecties. Wij gaan voort met het wegwerken van een flinke werkvoorraad van naar schatting 5.000 meter, zowel op het gebied van oud archief als op het gebied van semistatisch archief, zowel voor de gemeente Nijmegen als voor een aantal regiogemeenten.
Elk jaar nemen wij nieuwe particuliere archieven en collecties en aanvullingen op reeds in beheer zijnde archieven en collecties in het Regionaal Archief op, die aan ons worden aangeboden.  
Onze studiezaal wordt jaarlijks ongeveer 6.000 maal bezocht door genealogen en historisch onderzoekers die daar onze archiefbronnen willen bestuderen.  Wij maken hen daar zoveel mogelijk wegwijs in onze bronnen.
De “digitale studiezaal” heeft de afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen. In de “digitale studiezaal” kan de bezoeker in één keer zoeken naar foto’s, films, boeken, krantenartikelen of indexen met gegevens over personen. Wij streven er naar om de digitale bereikbaarheid en digitale toegankelijkheid van onze bronnen nog verder te verbeteren zodat onze archieven en collecties nog vaker worden geraadpleegd via de website en/of in de fysieke studiezaal. Wij streven naar 240.000 bezoeken per jaar aan onze website.

In samenwerking met andere instellingen presenteren wij onze bronnen op een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze voor speciale doelgroepen, met name het onderwijs. Wij streven er naar om in 2017 minimaal 1.500 scholieren en minimaal 500 studenten van het ROC, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Radboud Universiteit in ons Regionaal Archief te mogen ontvangen en hen kennis te laten nemen van ons bronnenmateriaal. Ook willen wij onze bronnen zoveel mogelijk beschikbaar stellen als Open Data.
Wij stellen onze bronnen beschikbaar voor een groot aantal manifestaties, evenementen en tentoonstellingen op cultuurhistorisch gebied die in de stad worden georganiseerd, zoals de “24 uur Nijmeegse Geschiedenis”, de Open Monumentendag en tentoonstellingen in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis en Museum Het Valkhof. Op deze manier plaatsen wij onze bronnen op een laagdrempelige wijze onder de aandacht van een groot publiek, waardoor de naamsbekendheid van het Regionaal Archief wordt vergroot. Daarnaast stellen wij onze bronnen beschikbaar voor een groot aantal publicaties, waaronder veel krantenartikelen.
Wij bereiden ons voor op de implementatie van een E-depot, dat noodzakelijk is om de duurzame digitale opslag en raadpleegbaarheid van documenten veilig te stellen. Daarbij willen wij zoveel mogelijk aansluiten bij landelijke ontwikkelingen.

De Archiefinspectie houdt voor de gemeente Nijmegen, voor een aantal gemeenten in de regio en voor een aantal gemeenschappelijk regelingen toezicht op de archieven die nog niet toegankelijk zijn gemaakt voor en beschikbaar gesteld zijn aan het publiek. De inspectie attendeert op de risico’s en stelt maatregelen voor om te voorkomen dat overheidsinformatie verloren gaat, onvindbaar raakt, niet meer juist geïnterpreteerd kan worden of onbedoeld in de openbaarheid komt.