Stadsrekening 2016
PCPortal

Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Daar zijn we trots op en dat willen we delen. We zetten ons erfgoed in als een belangrijke sociaal- economische locatiefactor waarvan de aanwezigheid de aantrekkelijkheid van onze stad vergroot voor inwoners, bezoekers, bedrijven en instellingen. Daarnaast draagt erfgoed bij aan de betrokkenheid van de Nijmegenaren bij hun directe omgeving en vergroot het hun onderlinge verbondenheid. We willen de specifieke Nijmeegse identiteit en eigenheid behouden, versterken, zorgvuldig beheren en nog meer zichtbaar maken. In toenemende mate zal de betrokkenheid van de Nijmegenaar bij zijn of haar geschiedenis ertoe leiden dat de burger zelf het initiatief neemt. In die gevallen proberen wij actief mee te denken en te stimuleren.
Deze doelstellingen bereiken we door het volgende te doen:
Zichtbaar en beleefbaar

 • We leveren een actieve bijdrage aan de voorbereiding en/of uitvoering van visualisatieprojecten die de cultuurhistorische identiteit van de stad versterken. We stimuleren en participeren in visualisaties die tot doel hebben het verleden zichtbaar en beleefbaar te maken.
 • In en om de Bastei, die medio 2017 wordt opgeleverd, laten we bijzondere vondsten zien en maken we deze beleefbaar.
 • Vanuit het programma Verleden Verbeeld werken we aan het zichtbaar en beleefbaar maken van de rijke cultuurgeschiedenis van Nijmegen voor bewoners en bezoekers. Samen met de bewoners en betrokken gaan we aan de slag om het Nijmeegse erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken.
 • In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis worden wisselende exposities ingericht en krijgen bewoners en bezoekers van Nijmegen handreikingen om de parels van de Nijmeegse geschiedenis elders in de stad te gaan zien en beleven: tentoonstellingen, musea, rondwandelingen, evenementen. We geven het Huis meer en meer aan de stad door instellingen, organisaties en bewoners de gelegenheid te bieden om het Huis als platform/podium te gebruiken om hún Nijmeegse geschiedenis met elkaar te delen. Daarnaast zal het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis  steeds meer de verbinding  en samenwerking opzoeken met andere partijen om elkaar te versterken in programmering, vindbaarheid en naamsbekendheid. Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis beoogt door deze samenwerking ook een grotere doelgroep aan te trekken.
 • We willen de specifieke Nijmeegse identiteit en eigenheid, waar het gaat om het Romeinse verleden en WOII versterken.  

Bescherming en ontwikkeling

 • We stellen eisen op waaraan archeologisch onderzoek moet voldoen dat binnen de gemeente uitgevoerd wordt.  Wij controleren op de uitvoering van deze onderzoeken en toetsen de hieruit volgende rapportages.
 • In het kader van de regionale samenwerking doen we dit ook voor de regiogemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen  en Wijchen (regio-archeoloog). We werken hierin samen met de provincie Gelderland.
 • We voeren in opdracht archeologisch onderzoek uit op (her)ontwikkelingslocaties.
 • We willen het cultuurhistorisch erfgoed van de stad behouden en beschermen voor de huidige en toekomstige generaties. Hiervoor beschermen we monumenten en borgen we cultuurhistorische waarden in ruimtelijke plannen. We denken actief mee met ontwikkelaars en eigenaren in de stad om te komen tot duurzame oplossingen voor beschermde en beeldbepalende panden.
 • Vanuit onze rol als depothouder voor archeologische bodemvondsten onderhouden we een depot en dragen zo zorg voor behoud van de materiële resten van ons verleden.

Educatie en publieksbereik

 • We willen de kennis over de geschiedenis van Nijmegen vergroten om de waardering voor de ruimtelijke identiteit van de stad vanuit het cultuurhistorische perspectief bij burgers, bestuur en bezoekers te versterken. Daartoe voeren we activiteiten uit in het kader van het programma ‘Het Verleden Verbeeld’.
 • We leveren een actieve bijdrage aan de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag en het weekeinde van de Nijmeegse geschiedenis in het kader van de landelijke Maand van de Geschiedenis
 • We dragen bij (facilitair, organisatie, inhoud)  aan het (mede) organiseren van themadagen, tentoonstellingen, lezingen en excursies.
 • Waar mogelijk betrekken we het publiek actief bij archeologische opgravingen onder het motto Nijmegen Graaft!
 • We zorgen dat de gegevens via internet actueel blijven, inclusief de benodigde applicaties. Dat gebeurt bijvoorbeeld via de Historische Atlas waar cultuurhistorische informatie over de stad beschikbaar is. De atlas zal verder worden aangevuld. Het monumentenregister wordt vernieuwd.