Stadsrekening 2016
PCPortal

Nijmegen is de oudste stad van Nederland met een bijzondere geschiedenis. Daarnaast is Nijmegen  onderscheidend op het vlak van de kenniseconomie met tal van topkennisinstellingen en -kennisintensieve bedrijven. De citymarketing blijft gericht op het versterken van ons profiel als historische en kennisstad. Wel proberen we hierbinnen meer focus aan te brengen: denk bijvoorbeeld aan het thema Historische stad aan de Waal of bijvoorbeeld duurzaamheid als thema binnen de pijler Kennisstad. We zetten evenementen in om de stad te promoten en profileren. Op basis van de Economische Innovatie Agenda 2020 hebben wij in de Economische Raad Nijmegen afgesproken de (inter-)nationale profilering van Nijmegen als kennisstad gezamenlijk verder te ontwikkelen.
Ook hebben we aandacht voor de nauwe relatie met het toeristisch vermarkten van onze stad. We gaan samen met onze partners daarin analyseren wat we op dat gebied aan activiteiten uitvoeren, hoe we dit georganiseerd hebben en waar de activiteiten elkaar overlappen of kunnen versterken.
Het verspreiden van de goede naam en faam is van ons allemaal. Naast de activiteiten zoals opgenomen in het citymarketing beleid, zullen er nog andere activiteiten zijn die voortkomen uit andere programma's maar wel ingezet kunnen worden voor de profilering van de stad. Voor deze activiteiten zullen andere gemeentelijke programma’s financieel en inhoudelijk bijdragen, zoals dat tot nu toe het geval is. Wij monitoren de citymarketing door slim gebruik te maken van onze vaste monitoren én indicaties op het vlak van belangstelling en media-aandacht voor projecten en activiteiten.
Om Nijmegen landelijk en regionaal te positioneren als gaststad van evenementen sluiten wij met de grote evenementenorganisatoren samenwerkingsovereenkomsten, zoals de overeenkomst die we hebben afgesloten met de stichting Zevenheuvelenloop. Het betreft onder meer de stichting Vierdaagsefeesten, de stichting De 4DAAGSE, en MOJO/LOC7000. In deze overeenkomsten maken we afspraken over financiering, facilitering, promotie en verantwoordelijkheden.
In de kadernota evenementenbeleid hebben wij de ambitie uitgesproken om de exploitatie van evenementen zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. De meeste organisaties geven aan positief te staan ten opzichte van duurzaamheid. Uit de gesprekken met de organisatoren bleek verder dat de meeste milieuwinst te behalen is op de thema’s afval, energie en mobiliteit. We hebben aangegeven dat wij concrete afspraken op het gebied van duurzaamheid vast gaan leggen in convenanten met organisatoren.