Stadsrekening 2016
PCPortal

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 15,0

€ 14,9

€ 2,5

€ 10,2

Totaal

€ 33,2

€ 72,4

Openbare ruimte

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Integraal beheer openbare ruimte

15.066

15.501

-435

Integraal Waterbeheer

13.672

14.945

-1.272

Inzameling huishoudelijke afval

11.614

11.277

338

Onderhoud wegen en kunstwerken

14.131

17.657

-3.525

Straatreiniging

10.141

10.236

-95

Toezicht openbare ruimte

2.813

2.818

-5

Totaal lasten programma

67.438

72.433

-4.995

Financiële baten per programma

Integraal beheer openbare ruimte

-1.337

-1.188

-149

Integraal Waterbeheer

-13.672

-14.978

1.306

Inzameling huishoudelijke afval

-8.927

-8.482

-444

Onderhoud wegen en kunstwerken

-2.244

-6.029

3.784

Straatreiniging

-2.387

-2.490

103

Toezicht openbare ruimte

-2

0

-2

Totaal baten programma

-28.569

-33.167

4.598

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

7,8

7,7

€ 0,0

Totaal

38,9

39,3

€ 0,4

Aan het programma Openbare ruimte geven we per saldo € 39,2 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar het integraal beheer openbare ruimte, het onderhoud van de wegen en kunstwerken, het waterbeheer en de inzameling van het huishoudelijk afval.
Ten opzichte van de begroting is er € 0,4 miljoen (0,9%) meer uitgegeven aan dit programma. Dit nadeel komt voornamelijk door tegenvallende baten uit de afvalstoffenheffing. Door fluctuaties in het woningbestand, aantallen bezwaargevallen, ontheffingen vanwege verhuizingen en dergelijke is het niet goed mogelijk op voorhand in te schatten wat de totale opbrengst uit afvalstoffenheffing wordt.

Bij de nota Slotwijzigingen konden we dit nadeel niet voorzien omdat de inkomsten uit afvalstoffenheffing door hiervoor vermelde oorzaken erg kunnen fluctueren en daardoor lastig zijn te voorspellen.