Stadsrekening 2016
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2015

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Waarderingsscore voor de openbare ruimte door de burgers

6,8

 6,9

6,8

Waarderingsscore voor de openbare ruimte door de ondernemers

6,8

 6,9

6,8

Uitgevoerde acties wijkbeheerplannen

92%

 90%

91%

Tijdig afgehandelde meldingen B&H

76%

 80%

71%

Aantal participatieprojecten op participatiekaart

251

 250

283

% hergebruik huishoudelijk afval

67%

 64%

68%

Toelichting
Waarderingsscore burgers
Bij indicator 'waarderingsscore door de burgers' wordt pas in 2017 opnieuw gemeten (Burgerpeiling 2017) De 6.9 die is gemeten in 2015 blijft daarmee ook voor 2016 gelijk.

Waarderingsscore ondernemers
De indicator 'waarderingsscore door de ondernemer' is wel in 2016 gemeten (Monitor Verstigingsklimaat) en is gelijk gebleven (6,8 in 2014 en ook 6,8 in 2016)

Uitgevoerde acties wijkbeheerplannen
Van de voorgenomen acties uit de wijkbeheerplannen is in 2016 91% gerealiseerd. Dit is volgens de doelstelling en nagenoeg gelijk aan het vorig jaar.

Tijdig afgehandelde meldingen Bel & Herstel
Het aantal Bel en Herstel meldingen van bewoners is licht gestegen van 6.696 in 2015 naar 6.927 in 2016 (toename 3,4%) De indicator tijdige afhandeling binnen 5 dagen is echter met 5% gedaald van 76% naar 71%.
In het najaar hebben we door ziekte te kampen gehad met vertraging in de verwerking van de afgehandelde meldingen. De meldingen zijn vaak wel uitgevoerd maar niet op tijd teruggemeld en/of verwerkt.
Werkzaamheden die op zich netjes uitgevoerd zijn, lijken daardoor geregeld een langere doorlooptijd te hebben. Gelukkig krijgen we van het uitgevoerde werk betrouwbaarder beeld met de implementatie van de nieuwe Meld & Herstelapp in 2017. Hierin wordt het werk niet meer handmatig gereedgemeld, maar gebeurt ook dit geautomatiseerd in de app. zelf.

Aantal participatieprojecten
Het aantal participatieprojecten op de participatiekaart is in 2016 met ruim 30 gestegen tot 283. Vanaf 2017 willen we de projecten jaarlijks bezoeken om de voortgang te beoordelen en zo nodig vanuit de gemeente ondersteuning aan te bieden.

Flinke groei van gescheiden huishoudelijk afval voor hergebruik
Het percentage huishoudelijk afval dat in 2016 door de bewoners zelf voor hergebruik werd gescheiden is met 1,5%-punt fors toegenomen tot 68,1%, terwijl dit 2015 nog 66,6% was. In 2016 is de totale afvalscheiding daardoor gegroeid naar 71,9% van alle aangeboden afval. Naast 68,1% uit bronscheiding door de bewoners, werd 3,8% door nascheiding uit het grof-huishoudelijk afval en uit het  bouw- en sloopafval teruggewonnen (was in 2015 nog: 66,6% + 3,6% = 70,2%).