Stadsrekening 2016
PCPortal

Met het “Handboek Nijmegen toegankelijk” hebben we normen gesteld voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte. We zien dat toegankelijkheid nog niet altijd vanzelfsprekend meegenomen wordt in projecten. Daarom toetsen we nieuwe projecten extra op dit punt.
We vinden het belangrijk dat bewoners inspraak hebben en participeren in de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over meedenken in gemeentelijke inrichtingsprojecten, maar ook om initiatieven vanuit bewoners zoals het beheren van het openbare groen. Met verschillende pilots hebben we geëxperimenteerd om bewoners beter te betrekken. We komen tot de conclusie een te ontwikkelen digitaal discussie-platform, grote meerwaarde heeft voor informatievoorziening en dialoog. We zijn hiermee aan de slag gegaan.
Het is ook van belang om bij participatie duidelijke spelregels mee te geven. We doen dit door afspraken over participatie met bewoners goed vast te leggen,  de voortgang van hun projecten jaarlijks te volgen en hen zo nodig te ondersteunen. Voor gemeentelijke inrichtingsprojecten blijven we maximale inspraak nastreven, maar daarnaast willen we ook de grenzen hiervan helder aangeven. Duidelijke kaders en afspraken aan het begin van het project zijn daarvoor essentieel.
Cruciaal voor het beheer van de openbare ruimte is onze samenwerking met Dar als de aangewezen uitvoerder van dit werk. In 2016 hebben we de contracten hierop aangepast. We gaan de samenwerking verder ontwikkelen tot een volwaardig partnerschap van de gemeente als reële opdrachtgever en Dar als een professionele uitvoerder.