Stadsrekening 2016
PCPortal

Op weg naar een openbare ruimte voor iedereen

Eind 2016 is het 'Handboek Nijmegen toegankelijk' aangeboden aan de Raad en met enthousiasme ontvangen. Dit handboek is in goed overleg opgesteld, samen met vertegenwoordigers van de belangengroepen. Het beleid in het handboek stelt normen voor een toegankelijke openbare ruimte en geeft de route aan om de openbare ruimte over circa 10 jaar goed toegankelijk te krijgen voor ouderen en mensen met een functiebeperking. Om het beleid te stimuleren heeft de Raad met ingang van 2016 drie jaar € 100.000,- ter beschikking gesteld.

Samen met de stad: dialoog en participatie

Binnen het programma Openbare Ruimte blijft participatie een belangrijk speerpunt. In 2015 hebben we verschillende pilots uitgevoerd  om bewoners op een nieuwe manier te betrekken bij de openbare ruimte. Op basis van deze pilots hebben we in 2016 een interactieve site ontwikkeld waarmee een dynamisch proces wordt ondersteund (www.mijnwijkplan.nl).
Het aantal projecten op de  participatiekaart, waarbij bewoners zich inzetten voor het onderhoud van de openbare ruimte, is in 2016 gestegen van 251 naar 283. Op de website (www.participatiekaart.nl/nijmegen) staan actuele  foto’s en een toelichting per project.

Duurzaamheid in de openbare ruimte

Een van de beleidsvoornemens in het beleidskader ‘geef ze de (openbare) ruimte’ is het streven naar duurzaam beheer van de stad. In 2016 hebben we de deelname ondertekend aan de ‘Green Deal voor de Grond, Water en Wegensector’. Met dit convenant van Rijksoverheid, Rijkswaterstaat en vier andere grote gemeenten hebben we  een flinke stap gemaakt naar de verduurzaming van het beheer. We streven naar 10% circulair materiaalgebruik en 20% CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990. Een voorbeeld hiervan is het recyclen van eerder gebruikt beton. Een ander goed voorbeeld van duurzaamheid in de openbare ruimte is het creëren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. In 2016 zijn met een bijdrage vanuit de Stadsregio 30 laadpalen voor 60 elektrische auto's geplaatst; eerder werden er al 10 geplaatst.

Meer hergebruik door betere afvalscheiding door inwoners

In 2016 zien we wederom dat Nijmegen fors doorgroeit wat betreft afvalscheiding. De bewoners van de stad bieden 68,1% van hun afval gescheiden aan, terwijl dat in 2015 nog 66,6% was.  Voor het eerst werd het gehele  jaar gebruik gemaakt van de nieuwe papiercontainers. Deze papiercontainers werden goed geaccepteerd en helpen de bewoners om oud papier en karton nog beter uit het restafval te scheiden. Een andere substantiële factor voor de hogere afvalscheiding  is het feit dat medio 2016 alle verpakkingen in de Plastic Hero-zak mogen; dus niet alleen plastic maar ook blikjes en drankkartons. Hierdoor is ruim 1 miljoen kilo extra “plastic +”  apart gehouden. Vanuit deze maatregelen gaat dus een positieve stimulans uit om het eigen afval verregaand te scheiden.

Aanpak zwerfafval; ‘Nijmegen Schoon héél gewoon’

In 2016 is de campagne 'Nijmegen, schoon heel gewoon' gestart. Met de campagne vragen we de komende jaren meer aandacht voor een schone omgeving. Schoon betekent hier niet alleen aandacht voor zwerfafval maar ook voor dumping en bijplaatsen bij afvalcontainers. Kortom: gedrag! Om het ongewenste gedrag te keren, zijn we in 2016 gestart met instrumenten voor gedragsbeïnvloeding. Zo is geëxperimenteerd met borden en zijn afvalcoaches ingezet om in gesprek te gaan met de bewoners en aandacht te vragen voor een schone buurt. Ook hebben we een begin gemaakt met de plannen voor de inzet van extra Wijkvegers. Zij moeten het probleem van het zwerfafval in de wijken gaan aanpakken. Bij alle proeflocaties was sprake van afname van bijplaatsingen en zwerfafval.
Het prachtige nieuwe rivierenpark is in 2016 tot leven gekomen als een kwaliteitsgebied van de openbare ruimte.
We zijn met Rijkwaterstaat en andere partijen in contact getreden over de wijze van beheer van dit nieuwe buitengebied. In de Stadswaard is gedragsbeïnvloeding ingezet om tijdens de zomermaanden de grote hoeveelheden zwerfafval en vervuilde strandjes tegen te gaan. Door het plaatsen van borden en de inzet van afvaltasjes kon tijdens de proefperiode de hoeveelheid zwerfafval met maar liefst 70% worden teruggebracht.
Zoals voorgaande jaren zorgen ook waardevolle vrijwilligersinitiatieven voor een schonere buurt. Een goed voorbeeld zijn de Wijkhelden georganiseerd via Dar. Eind 2016 waren er 81 teams van enthousiaste vrijwilligersinitiatieven actief tegenover 61 in 2015. Deze zijn opgenomen op de participatiekaart.

Realisatie nieuw reclamebeleid

In 2016 hebben we voor het eerst gewerkt met de nieuwe “publieksvriendelijke site” waarop iedere ondernemer kan zien of en zo ja op welke wijze hij reclame mag maken en of hij daarvoor een vergunning moet aanvragen. In het raadsbesluit uit 2015 is gesteld dat we 2016 als een overgangsjaar beschouwen. We hebben vooral veel informatie verstrekt, maar zijn nog niet handhavend opgetreden. De APV zal worden aangepast, zodat we vanaf 2017 aan de juridische voorwaarden voldoen om wel handhavend te kunnen optreden.
In 2016 is gestart met de pilot Molenstraat. Alle ondernemers waarbij de situatie met betrekking tot reclame niet op orde was, zijn aangeschreven. Een derde heeft de situatie meteen op orde gebracht en met de rest zijn we in overleg over de wijze hoe zij dit gaan doen. Er is weinig bezwaar van ondernemers geweest.

De Dar als volwaardige partner voor integraal beheer

Het IBOR-contract met Dar is in 2016 vernieuwd (IBOR: Integraal Beheer Openbare Ruimte). In de nieuwe contractvorm stellen we als gemeente duidelijke eisen aan producten en processen, dus aan wát er moet gebeuren. De Dar bepaalt zelf het hóe, en zorgt voor een integrale aanpak. Aan de hand van dit contract vragen we om naast de werkzaamheden, ook de afgesproken kwaliteit goed in beeld te brengen. Zo zorgen we ervoor dat Dar autonoom en integraal de werkzaamheden uitvoert.  
In 2016 hadden we een IBOR-contract met Dar voor 4 stadsdelen. Dit omvatte groenonderhoud, het uitvoeren van groenprojecten, onderhoud aan bestratingen en reparaties van huis-rioolaansluitingen. In 2016  is het grootste deel van de Dienstverleningsovereenkomst met Dar voor reiniging en afval toegevoegd aan dit IBOR-contract. Het doel hiervan is een verdergaande integrale werkwijze door Dar mogelijk te maken, zoals het combineren van een veeg-ronde na een maai-ronde. Door de nieuwe opzet is bij zowel de afdeling Stadsbeheer als bij Dar een organisatieontwikkeling in gang gezet die het werken op regie weer een stap dichterbij brengt.

Implementatie van het beleid ‘Geef ze de openbare ruimte’

Met het beleidsplan ‘Geef ze de (openbare) ruimte! -2013-2023’ zijn ambities geformuleerd om voor de openbare ruimte in te zetten op de volgende richtingen: gedifferentieerd beheren, participatie van bewoners, integrale uitvoering en meer duurzaamheid. Om dit beleid “handen en voeten” te geven is een meerjarig actieprogramma ingericht. Samen met een groot aantal collega’s van afdeling Stadsbeheer wordt dit programma uitgevoerd. Voor benoemde richtingen worden hierna de belangrijkste vorderingen gemeld.
Daarnaast gaan we hier in op een aantal actuele thema's.