Stadsrekening 2016
PCPortal

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

Totaal

€ 6,8

€ 32,8

Onderwijs

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Stimuleren ontwikkelingskansen

13.199

13.209

-10

Zorgplicht onderwijshuisvesting

16.828

16.904

-76

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

2.638

2.724

-86

Totaal lasten programma

32.665

32.837

-172

Financiële baten per programma

Stimuleren ontwikkelingskansen

-5.093

-5.081

-12

Zorgplicht onderwijshuisvesting

-933

-481

-452

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

-1.146

-1.235

89

Totaal baten programma

-7.173

-6.798

-376

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

Totaal

25,5

26,0

€ 0,5

Aan het programma Onderwijs geven we per saldo € 26,0 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de doelstellingen/producten Zorgplicht onderwijshuisvesting (63%) en Stimuleren ontwikkelingskansen (31%).

Er lijkt € 0,5 miljoen (2%) meer uitgegeven dan begroot. Dit is slechts een administratief verschil. De vergoeding die we in december van het Rijk ontvingen voor de bekostiging van de huisvesting van leerlingen voortgezet onderwijs in de noodopvang Heumensoord, is verantwoord bij het programma Bestuur & Middelen; deze vergoeding kon niet meer met een begrotingswijziging aan het programma Onderwijs worden toegerekend. Op het programma Onderwijs is hierdoor een eenmalig nadeel ontstaan, dat weg valt tegen het voordeel bij het programma Bestuur & Middelen.