Stadsrekening 2016
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2015

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

% VVE-geindiceerde 2/3 jarigen dat deelneemt aan peuterarrangement en kinderdagverblijf

95%

 95%

95%

Aantal brede scholen

18

 25

18

% leerlingen naar dichtbije basisschool

69%

 76%

% gerealiseerde nieuwbouwscholen die zijn gedoordecentraliseerd

22,5%

 25,8%

24,9%

% uitbreidingen/renovatie

16,9%

 25,4%

18,7%

% VSVers VO Onderbouw

0,3%

 1%

0,2%

% VSVers Vmbo bovenbouw

2,5%

 4%

2,4%

% VSVers havo/vwo bovenbouw

0,5%

 0,5%

0,3%

% VSVersMbo niveau 1

39,7%

 22,5%

33,8%

% VSVers Mbo niveau 2

14,7%

 10%

13,9%

% VSVers Mbo niveau ¾

4,7%

 2,75%

4,3%

% VSVers Mbo niveau 3

% VSVers Mbo niveau 4

Toelichting
Bij het aantal brede scholen (indicator 2) hebben we onze doelstelling niet gehaald. Deze indicator is gebaseerd op het oude en vervallen beleid Kadernotitie doorontwikkeling Brede Scholen 2009. In het nieuwe beleidskader Opvang & Onderwijs 2016-2021 is een gewijzigde koers aangenomen.

Het percentage leerlingen naar de dichtstbijzijnde basisschool (indicator 3) is nog niet bekend.

Bij de percentages gerealiseerde nieuwbouwscholen die zijn gedoordecentraliseerd en uitbreidingen/renovatie (indicator 4 en 5) hebben we onze doelstelling niet gehaald. De oorzaak hiervan zoeken wij in de bijstelling van de (nieuw)bouwprogrammering, waardoor enkele projecten tegen de verwachting in niet in 2016 zijn afgerond. Uit bovenstaande cijfers blijkt wel dat we op koers liggen met het ambitieniveau van de doordecentralisatie-overeenkomst van respectievelijk 55% en 45% in het jaar 2048.

De doelstellingen VSV 2016 (indicator 6 en verder) zijn de landelijke normen, die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met de onderwijsinstellingen afspreekt om de landelijke doelstelling van VSV te behalen. De normen voor het VO zijn door de onderwijsinstellingen behaald. De oorzaak hiervan zoeken wij in dat voor deze doelgroep de leerplicht van toepassing is en dit een sterke stok achter de deur is om naar school te blijven gaan. De doelstellingen bij het MBO zijn niet gerealiseerd. De oorzaak hiervan zoeken wij in dat de doelgroep op de lagere niveaus (met name Entree-opleiding en niveau 2) vaker kwetsbaar is, als ook dat de jongeren 18 jaar en ouder zijn en de leerplicht niet meer van toepassing is. Wel zien we op alle niveaus een daling, die relatief sterk is bij de Entree-opleiding.