Stadsrekening 2016
PCPortal

Opening van de Heumensoordschool

De Heumensoordschool opende op 11 januari 2016 haar deuren. De schoolbesturen, het COA en de gemeenten Heumen en Nijmegen realiseerden in een intensieve samenwerking, binnen twee maanden, een compleet geoutilleerde school voor 600 vluchtelingenkinderen in de leeftijd van 5 tot 18. De Heumensoordschool aan de Streekweg was voor deze leerlingen de eerste kennismaking met Nederlandse taal en cultuur. Het bleek een plek waar veel van hen een  begin maakten met het verwerken van persoonlijke ervaringen. Het was (en is) onze inzet om in samenwerking met de Scholengroep Rijk van Nijmegen, Conexus en de regiogemeenten onderwijs te verzorgen voor vluchtelingenkinderen zonder en mét verblijfsstatus.  De ontwikkeling van het aantal vluchtelingen is in 2016 uiterst onzeker geweest. Mede hierom heeft de Scholengroep Rijk van Nijmegen het gebouw aan de Streekweg, na het ontmantelen van de noodopvang voorlopig gehandhaafd als ISK- locatie.

Nieuwe Regionaal Programma voortijd schoolverlaten

Landelijk zijn er nieuwe kaders vastgesteld rond de VSV-aanpak met een focus op jongeren in een kwetsbare positie. Dit betekent dat we vanaf nu ook inzetten op de doelgroep Pro en VSO en  voor jongeren die al langer geen onderwijs volgen. Deze nieuwe kaders hebben wij in 2016 samen met het onderwijs vertaald in een nieuw Regionaal Programma voortijdig schoolverlaten voor de periode 2016-2020. Het is onze gezamenlijke ambitie om alle jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, in beeld te hebben en een toekomstperspectief te bieden dat het (terug)leidt naar een passende (vervolg)opleiding, arbeidsplaats, zorg of een combinatie daarvan.

Vernieuwing van de onderwijsgebouwen

In 2016 zijn er opnieuw mooie resultaten geboekt in de renovatie en nieubouw van scholen: het Canisius College Berg en Dalseweg  in gebruik genomen, NSG Groenewoud heeft de school aan de Cranenborghstraat grondig gerenoveerd en uitgebreid, Het gebouw van SBO de Windroos in Nijmegen Noord is in gebruik genomen, de uitbreiding van  islamitische basisschool Hidaya is gerealiseerd, voor basisschool De Buut aan de Hugo de Grootstraat is de nieuwbouw gerealiseerd, de uitbreiding van basisschool De Geldershof is afgerond en de nieuwe basisschool De Uitdaging in De Klif is gestart. In augustus 2016 is de Martinus van Beekschool geconfronteerd met brand. Door gezamenlijke inspanning van bestuur, schoolteam en gemeente kon het onderwijs ondanks de beschadigingen door gaan. Per december zijn alle herstelwerkzaamheden afgerond. Al deze resultaten worden in beeld gebracht in de derde monitor over Doordecentralisatie overeenkomst, welke we in het eerste kwartaal van 2017 hebben afgerond.

In 2016 zijn tenslotte diverse trajecten in gang gezet die in 2017 worden afgerond. Zo is een start gemaakt met de bouw van basisschool de Klokkenberg en basisschool Brakkenstein. In Nijmegen Noord is gestart met de aanpassing van sportzaal De Spil. Stichting Pallas heeft in 2016 het voormalige schoolgebouw van het PRO College aan de Celebesstraat gekocht en is gestart met de verbouwing.

Van Innovatieagenda naar concrete projecten voor leerlingen, studenten en docenten

De innovatie agenda ‘Iedereen heeft Talent’, opgesteld door een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het gehele onderwijsveld in Nijmegen, is eind 2014 door de Raad vastgesteld.  De innovatie agenda heeft tot doel om alle kinderen en jongeren de mogelijkheid te bieden zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Afgelopen jaar is er beweging gebracht in het onderwijsveld en zijn de uitgangspunten uit de agenda vertaald naar een aantal concrete acties. Deze acties zorgen voor nieuwe ervaringen, inzichten en verbindingen tussen verschillende (onderwijs)velden. De gekozen aanpak en werkwijze heeft geleid tot broedplaatsen die bestaan uit nieuwe en bestaande initiatieven waarbinnen professionals, studenten, ouders en burgers samenwerken.

De aanpak (ver)sterkt deelnemende studenten en leerlingen en geeft nieuwe inzichten in manieren van leren en samenwerken.  Wij zetten als gemeente Nijmegen in op een aantal specifieke initiatieven, zoals de organisatie van een kinderraad voor alle Nijmeegse basisscholen en het uitvoeren van een onderzoek naar schakeljaren in het onderwijs.

Vernieuwingen binnen het leerlingenvervoer

Het reizen met ‘het busje’ of met ‘de taxi’ is voor veel mensen een vanzelfsprekendheid geworden, omdat er geen andere mogelijkheid lijkt te zijn. Aan de ene kant zorgen deze voorzieningen ervoor dat mensen elke dag opnieuw op hun plek van bestemming komen, anderzijds zorgt deze speciale manier van vervoer voor een uitzonderingspositie. Leerlingen die bijvoorbeeld met het leerlingenvervoer naar school reizen ontmoeten weinig tot geen buurtgenootjes.
Door zelfstandig te leren reizen, of dat nu lopend, met de fiets of met het openbaar vervoer is, krijgen leerlingen meer regie over hun leven en worden ze ook op andere gebieden zelfredzamer.
Vanaf 1 september 2016 krijgen leerlingen die gebruik maken van aangepast taxivervoer daarom de kans om met een buddy te oefenen met zelfstandig reizen, waarbij gekeken wordt of een leerling na een oefentraject in staat is om zelfstandig (of zelfstandiger) te reizen. Voorlopig is MEE-reizen nog een pilot. In deze pilot wordt tevens onderzocht naar mogelijkheden om het project zo duurzaam mogelijk in te zetten binnen een brede doelgroep.

Een rijke ontwikkelomgeving voor alle kinderen in Nijmegen

In ons beleidskader ‘Zoveel kinderen, zoveel kansen’, dat op 12 oktober 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld, is het kader neergezet voor het beleid op het gebied van Opvang en Onderwijs voor 0 tot 12 jarigen in onze gemeente. Daarin hebben we als doel geschetst om alle kinderen een rijke ontwikkelomgeving te bieden, zodat onderwijsachterstanden worden voorkomen en er gelijkwaardige kansen zijn voor alle kinderen om hun talenten zo volledig mogelijk te benutten. Daarbij zijn een brede samenwerking tussen opvang, onderwijs, welzijn en zorg in de wijk en een nadrukkelijke rol voor ouders belangrijke pijlers voor de komende jaren.
De Onderwijsinspectie oordeelt dat in Nijmegen de kwaliteit van het gemeentelijk VVE-beleid volledig op orde is. De kwaliteit kenmerkt zich onder meer door een door alle betrokken organisaties gedragen, gemeenschappelijk beleid, resulterend in een positief totaalbeeld. De kwaliteit van de uitvoering van VVE op locatie laat zien dat het gemeentelijk beleid steeds beter tot zijn recht komt in de dagelijkse praktijk. Vooral de actieve rol van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen is nu veel steviger verankerd in de voor- en vroegscholen.

Een preventieve aanpak van leerplicht om schooluitval te voorkomen

Het beleidsplan Leerplicht is eind 2015 vastgesteld met een extra preventieve opdracht.  Dit houdt onder andere in dat elke verzuimende leerling in beeld is en ketenpartners in relatie tot verzuim worden betrokken waar de casus dit vraagt. Hierbij hoort ook de bredere registratie van thuiszitters dan de wettelijke norm. Daarnaast zijn in 2016 actietafels geïnitieerd. Bij deze actietafels zijn specifieke problemen en thema’s gezamenlijk met relevante partijen besproken en wordt samengewerkt aan een oplossing voor bijvoorbeeld hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met angstproblematiek.

De extra preventieve activiteiten van het bureau Leerplicht zijn doorgerekend  in de maatschappelijke Businesscase ‘Voorkomen van Verzuim’.  Hierin zijn de activiteiten tevens gekoppeld aan activiteiten en partijen die actief zijn in het bredere veld van voorkomen verzuim. De koppeling is tevens gelegd met de mBC ‘Vroeg interventie en Vindplaatsgericht werken’, wat zich richt op het snijvlak onderwijs/zorg. De resultaten van deze mBC’s tonen aan dat door preventieve schooluitval kan worden verminderd en zwaardere zorg kan worden voorkomen. We zetten daarom door op deze lijn en willen in de eerste helft van 2017 komen tot concrete afspraken met alle ketenpartners.

Voortzetting van School’s Out

Na een evaluatie van de periode 2013-2015 is  2016 is besloten om de subsidie voor School’sOut, weer voor drie jaar voort te zetten. School’sOut is  het project van de GGD om de acceptatie van seksuele diversiteit  te bevorderen van leerlingen in het hoogste klassen van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, VO en MBO. Alle VO-scholen nemen deel aan het project en uit het Emovo-onderzoek 2015 onder scholieren van het tweede en vierde leerjaar van het VO blijkt dat de acceptatie van het lhbt’ s  in Nijmegen goed op peil is gebleven en daarmee hoger scoort dan acceptie onder leeftijdsgenoten in andere gemeenten van onze GGD-regio. De aandacht voor seksuele diversiteit en sociale veiligheid is verder gestegen op de basisscholen en de verschillende afdelingen binnen het Mbo  in Nijmegen.