Stadsrekening 2016
PCPortal

Bevoegdhedenoverdracht naar provincie heeft de bestuurlijke verhoudingen veranderd

In 2015 zijn de bevoegdheden van de voormalige Stadsregio op het gebied van mobiliteit overgegaan naar de provincie.

De stadsregio was een vorm van verlengd lokaal bestuur met een overzichtelijk aantal taken en financieringsstromen; in de nieuwe bestuurlijke situatie is de afstand tot de provincie per definitie groter. De contacten met de provincie zijn daardoor geïntensiveerd. Ook de verhoudingen binnen de regio zijn veranderd. Na de opheffing van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen is het zoeken naar een goede vorm van samenwerking op diverse onderwerpen. Op een aantal vlakken zien wij hierin een positieve ontwikkeling (Bestuursakkoord / Stedelijke Investeringsagenda, doelgroepenvervoer, Velo-city 2017), maar er geldt nog een opgave voor een algemeen kader voor regionale visie-ontwikkeling.

Participatie en verkeer: maatwerk
Participatie met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties is een voorwaarde voor draagvlak voor ons beleid en de maatregelen. Draagvlak wordt altijd nagestreefd, maar is niet zaligmakend. Het zal niet altijd mogelijk zijn dat iedereen 100% zijn belang weerspiegeld ziet in de uitkomsten van onze besluitvorming.  In dat geval is het zaak dat het proces en de communicatie daarover voor alle belanghebbenden zuiver en helder is ongeacht het resultaat. Er zijn het afgelopen jaar goede voorbeelden te noemen van een geslaagde aanpak (Binnenstad Bereikbaar voor iedereen, Verkeerstructuur Nijmegen-Noord en het Verkeerscirculatieplan Nijmegen-Oost), maar er zijn ook projecten waar het proces minder succesvol is verlopen. Van te voren moeten spelregels en uitgangspunten goed worden vastgelegd zodat duidelijk is waar wél en níet over gesproken wordt en wat de rol en positie is van belanghebbenden. De ervaring leert dat door in het voortraject hier méér energie te steken het draagvlak toeneemt en in het natraject dit minder bezwaren oplevert.

Ook het nog duidelijker schetsen van dilemma’s bij het maken van keuzes (denk aan de bus op de rijbaan om ruimte voor de fietser te maken op de Waalbrug) kan tot meer draagvlak leiden.