Stadsrekening 2016
PCPortal

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 3,0

€ 24,3

€ 105,8

€ 121,8

Totaal

€ 108,8

€ 146,1

Inkomen & Armoedebestrijding

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Armoedebestrijding

23.361

24.289

-928

Inkomen

124.290

121.790

2.500

Totaal lasten programma

147.651

146.079

1.572

Financiële baten per programma

Armoedebestrijding

-1.565

-3.046

1.482

Inkomen

-107.644

-105.768

-1.875

Totaal baten programma

-109.209

-108.815

-394

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

21,8

21,2

€ 0,6

16,6

16,0

€ 0,6

Totaal

38,4

37,3

€ 1,2

Aan het programma Inkomen & Armoedebestrijding geven we per saldo € 37,3 miljoen uit. Het aandeel van het product Armoedebestrijding hierin is 57%. Het aandeel van het product Inkomen is 43%.

Ten opzichte van de begroting is er € 1,2 miljoen (3%) minder uitgegeven.

Bij de Zomernota 2016 is  voor het product Armoedebestrijding eenmalig  € 1,45 miljoen beschikbaar gesteld voor de kosten van bijzondere bijstand voor het plaatsen van statushouders. Hiervan is  € 0,53 miljoen niet besteed (dit ligt in de lijn van de bij de Slotwijziging afgegeven verwachting van € 0,6 miljoen). Na vaststelling van  de Zomernota was de taakstelling voor het plaatsen van statushouders  naar beneden bijgesteld, van 580 (Zomernota) naar 432. Er zijn in 2016 uiteindelijk  449 statushouders geplaatst.

Op het product Inkomen is  ten opzichte van de begroting  € 0,62 miljoen minder uitgegeven. Ten opzichte van de hoogte van de lasten en baten op rekeningbasis (€ 121,7 miljoen respectievelijk € 105,7 miljoen), is deze afwijking zeer gering.
Overigens merken we hierbij op dat deze afwijking wel moet worden genuanceerd. Uw Raad heeft immers bij de Zomernota een groter tekort geaccepteerd van € 4,3 miljoen: een structurele ophoging van het budget met € 6 miljoen vanaf 2016, voor 2016 eenmalig verlaagd met € 1,7 miljoen (een gunstige sleepnetregeling van € 0,7 miljoen en vanuit het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom  van € 1 miljoen). Daarnaast merken we op dat het nadelig resultaat op BUIG beperkt is gebleven doordat we een beroep kunnen doen op de sleepnetregeling. Zonder deze extra maatregelen zou het tekort in 2016 op BUIG rond de € 12 miljoen zijn geweest.