Stadsrekening 2016
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2015

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Beperken groei aantal bijstandsgerechtigden

-

 +

-

Tekortkomingen in rechtmatigheid uitkeringsverstrekking

1%

< 1%

1%

% bereikte huishoudens met een laag inkomen

83%

 80%

86%

Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening

1.433

 1.500

1.310

Toelichting

Beperken groei aantal bijstandsgerechtigden
Het doel is om het beter te doen dan het landelijk gemiddelde. Alle cijfers van andere gemeenten zijn ten tijde van het aanleveren van deze tekst nog niet bekend, maar we kunnen met vrij grote zekerheid zeggen dat we deze doelstelling niet hebben behaald. De stijging in Nijmegen komt naar alle waarschijnlijkheid uit op ongeveer 5,6%. De landelijke stijging is ten tijde van schrijven nog niet bekend, maar we benchmarken ons ieder jaar met een 20-tal gemeenten en daar is de gemiddelde stijging 2,9%. De instroom in de bijstand was in 2016 redelijk stabiel, ondanks de toename van het aantal statushouders en de veranderingen in de wet Wajong, maar de uitstroom uit de bijstand liep in 2016 achter. In totaal zijn ongeveer 688 personen volledig uitgestroomd naar werk en de doelstelling was 750. De redenen zijn onder andere een ruime arbeidsmarkt en een moeilijker bemiddelbare bijstandspopulatie. Daarnaast constateren we een lagere uitstroom als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd, maar die ontwikkeling geldt ook voor andere gemeenten.

Tekortkomingen in rechtmatigheid uitkeringsverstrekking
We beschikken ten tijde van schrijven nog niet over een verklaring van de accountant, maar kunnen met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangeven dat in minder dan 1% van de uitkeringsverstrekkingen sprake is van tekortkomingen in de rechtmatigheid.

Percentage bereikte huishoudens met een laag inkomen

Aantal unieke personen per inkomensvoorziening

2015

2016

Cultuurbijdrage Kinderfonds

          1.104

      1.256

Sportbijdrage Kinderfonds

         1.864

      2.008

Ouderbijdrage Kinderfonds

          1.774

      2.047

Totaal aantal unieke kinderen in Kinderfonds

2.858

2.980

Individuele Inkomenstoeslag

4.003

3.350

Individuele Inkomenstoeslag

22

56

Unieke personen met overige bijzondere bijstand

6.380

6.319

Unieke deelnemers CAZ

9.279

10.653

Totaal aantal unieke volwassenen met inkomensvoorziening

13.136

14.145

Totaal aantal unieke personen met inkomensvoorziening

15.994

17.125

Aantal inwoners met inkomen tot 110%

19.600

20.000

Bereikte unieke personen als %110% bijstandsnorm

82%

86%

In 2016 hebben we 86% van de huishoudens met een laag inkomen tot 110% van de bijstandsnorm bereikt. Dit is 4% meer ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze stijging is met name te verklaren door de groei van het aantal CAZ deelnemers met 1.374 deelnemers. Sinds het ophogen van de inkomensgrens voor de CAZ naar 130% in 2015 is er jaarlijks een duidelijke groei te zien in het aantal deelnemers. Verder zien we in het bereik van ons Kinderfonds door Stichting Leergeld een toename van 122 kinderen ten opzichte van 2015. Daarnaast is in 2016 het aantal bereikte personen met de Individuele Studietoeslag (IST) meer dan verdubbeld.  Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de bekendheid van de IST is toegenomen. De IST is immers pas het jaar daarvoor bij de komst van de Participatiewet ingevoerd. Het aantal bereikte personen in 2016 met de Individuele Inkomenstoeslag (IIT) is lager dan het jaar daarvoor. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er in tegenstelling tot het jaar ervoor nog een  aantal aanvragen uit 2016 afgehandeld moeten worden. Daarnaast gelden er sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 striktere voorwaarden om in aanmerking te komen voor de IIT.

Naast de mogelijkheden voor inkomensondersteuning via de bijzondere bijstand bereiken we een groot aantal mensen middels de subsidies die we verstrekken aan de Voedselbank en de Kledingbank (± 600 gezinnen) en de kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Tot slot wijst de Formulierenbrigade van het Inter-lokaal op een pro-actieve wijze mensen  op hun rechten door middel van het uitvoeren van voorzieningenchecks en door het bieden van financieel advies (± 980 voorzieningenchecks). Niet-gebruik van regelingen en voorzieningen wordt op deze wijze opgespoord en teruggedrongen. Mensen leren zo veel als mogelijk zelf de regeling en voorziening aan te vragen.

Toelichting tabel: we hebben enkele verbeteringen aangebracht bij het rapporteren over het bereik van onze inkomensvoorzieningen. Een belangrijk verschil is dat dit keer strikt het aantal unieke personen is weergegeven wat gebruik heeft gemaakt van een inkomensvoorziening terwijl in voorgaande jaren voor sommige regelingen ook het aantal verstrekkingen is genoemd. We hebben in bovenstaande tabel de cijfers uit 2015 hierop aangepast zodat een juiste vergelijking gemaakt kan worden met 2016 . Tot slot moet men bij het lezen van het percentage bereikte unieke personen als percentage van 110% van de bijstandsnorm rekening houden dat niet alle regelingen tot 110% gaan. Zo gelden bij de regelingen vanuit het Kinderfonds 120% en 130% en bij de CAZ 130%.

Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening

2015

2016

Aantal aanmeldingen Bureau Schuldhulpverlening

737

629

Aantal trajecten Budgetbeheer (inclusief F!X)

229

241

Aantal trajecten Stabilisatietrajecten Schuldhulpverlening Inter-lokaal

467

440

Totaal

1433

1310

Het aantal aanmeldingen bij Bureau Schuldhulpverlening is in 2016 ten opzichte van het jaar ervoor afgenomen. We analyseren nog wat hiervan de reden is. Het is echter goed om te beseffen dat het aantal daadwerkelijke trajecten en het aantal malen dat een schuldenvrije toekomst is gerealiseerd nog steeds fors hoger is dan de doelstelling (aantal succesvol gerealiseerde trajecten betreft 330, de doelstelling betreft 225). We kunnen dus de conclusie trekken dat de juiste mensen Bureau Schuldhulpverlening vinden. We constateren daarnaast een lichte toename van het aantal trajecten budgetbeheer. Het aantal stabilisatietrajecten bij het Inter-lokaal in 2015 is 440. Het gaat om 387 unieke nieuwe aanmeldingen.
Verder is het nog van belang te vermelden dat er nog veel meer is gebeurd in 2015 binnen de keten schulddienstverlening. Ook is Bureau Schuldhulpverlening in 2015 erg actief geweest op het gebied van vroegsignalering, de winterregeling, preventieactiviteiten, voorlichting op scholen en het verzorgen van cursussen, trainingen en workshops. Daarnaast zijn er nog andere partners in de keten actief geweest, zoals Humanitas, FIBON, Schuldhulpmaatje en de bewindvoerders.