Stadsrekening 2016
PCPortal

BUIG-verdeelmodel
We constateren dat we in 2016 eindigen met een tekort op BUIG van ongeveer 13 miljoen euro (exclusief verwerking sleepnetregeling). Uit een analyse van dit tekort blijkt dat een klein deel van het tekort ontstaan is als gevolg van licht tegenvallende resultaten op het gebied van de uitstroom naar Werk en de hogere prijs per uitkering (lokale factoren), maar dat het tekort voor verreweg het grootste deel ontstaan is als gevolg van het BUIG-verdeelmodel en het ontoereikende macro-budget. We hebben daarom het afgelopen jaar een zeer actieve lobby gevoerd, omdat we het model niet rechtvaardig vinden. Nijmegen wordt onevenredig zwaar getroffen. Deze lobby heeft wel geresulteerd in een iets hogere bijdrage vanuit het Rijk, maar de geleerde les blijft dat we voor een groot deel afhankelijk zijn van beperkt beïnvloedbare externe factoren. Daartoe kun je bijvoorbeeld ook enkele grote ontslagronden en een als gevolg van mondiale ontwikkelingen (vluchtelingen) en regelgeving (Wajong, AOW) moeilijk bemiddelbare bijstandspopulatie toe rekenen. Desondanks nemen we daar waar dat kan onze verantwoordelijkheid en dat uit zich in 2017 onder andere in het masterplan terugdringen aantal bijstandsgerechtigden.

Alternatief &Pas
In het coalitieakkoord hebben we afgesproken een stadspas te ontwikkelen. We hebben hier volop ingezet en zijn met verschillende ideeën gekomen. Uit onderzoek kwam echter meermaals naar voren dat er te hoge structurele uitvoeringskosten vastzitten aan de invoering van een &Pas. We hebben ons daarom in 2016 opnieuw georiënteerd of er naast het oorspronkelijke concept van de &Pas andere systemen zijn die wel voldoen aan de afspraak in ons coalitieakkoord, maar minder tot geen (structurele) investering vragen. Naar aanleiding hiervan hebben uw raad een definitieve besluitvorming voorgelegd aan de hand van alternatieve scenario’s.  De keuze is gevallen op het niet invoeren van een &Pas maar eenmalig te investeren in de scenario “Minima doen mee”.  Dit heeft geresulteerd in de tijdelijke invoering van de Meedoen-regeling.

Evaluatieonderzoek Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten
Voor mensen met hoge zorgkosten en lage inkomens hebben we de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten bestaande uit een verzameling van regelingen om deze groep financieel te ondersteunen. In 2016 hebben we een evaluatieonderzoek gehouden naar deze maatwerkvoorziening. Het doel van dit onderzoek was te kijken in hoeverre en op welke onderdelen onze maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten verbeteringen en/of veranderingen behoeven. Het onderzoek toont aan dat in grote lijnen de mensen die gebruik maken van de maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten tevreden zijn over de dienstverlening, informatievoorziening, de communicatie en de inhoud van de regelingen zelf. Daarmee ligt er een goede basis.