Stadsrekening 2016
PCPortal

Preventie en vroegsignalering

Met het verder ontwikkelen van voorliggende voorzieningen snijdt het mes aan meerdere kanten. Inwoners komen eerder in aanraking met mogelijkheden om schulden te vermijden of op te lossen. Daardoor moet het beroep op dure oplossingen zoals bewindvoering en schuldsanering afnemen. Gemeentelijke preventiemedewerkers verzorgen goed bezochte voorlichtingen op middelbare scholen en hogescholen, open budgetcursussen (eventueel op maat) en wekelijkse spreekuren bij het Regionaal Werkbedrijf en het ROC Nijmegen. Er is extra aandacht besteed aan het verbeteren en uitbreiden van voorlichting aan jongeren. Samen met Het Inter-Lokaal en Tandem Welzijn is een expertmeeting georganiseerd die veel tips heeft opgeleverd van “ervaringsdeskundige” jongeren. Bijvoorbeeld gaat een werkgroep van jongeren in gesprek met schoolbesturen VO over meer aandacht in lesprogramma’s voor financiële zaken.

Het convenant Vroegsignalering is onderdertekend en in oktober 2016 van start gegaan. In het convenant hebben wij met woningcorporaties, zorgverzekeraars en een energiebedrijf afgesproken, Nijmegenaren met meerdere betalingsachterstanden actief te benaderen met informatie en een aanbod voor ondersteuning. Het project krijgt veel aandacht in het land.

F!X budgetbeheer en budgetcoaching is daarnaast voortgezet. Het project voorkomt een beroep op dure bewindvoering en helpt mensen duurzaam verder. Daarnaast zorgt het project voor betere samenwerking in de keten schuldhulpverlening.  Ten slotte hebben we aanvragen voor bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten kritischer dan voorheen beoordeeld op rechtmatigheid van de aanvraag en op de kwaliteit van de geleverde diensten.

De Meedoen-regeling

We hebben in het najaar van 2016 de “Meedoen-regeling” ingevoerd voor een periode van één jaar.  Deze regeling heeft dezelfde strekking als de “Meedoen in Nijmegen” regeling namelijk dat mensen met een laag inkomen een bijdrage van maximaal € 150,- ontvangen om te sporten, een cursus te volgen of een culturele activiteit te doen. Onze ambitie was om dit keer een zo breed mogelijk aanbod te creëren.  Met meer dan honderd verschillende aanbieders is deze ambitie verwezenlijkt. In 2016 hebben ruim 1.100 mensen gebruik gemaakt van de Meedoen-regeling. In het najaar van 2017 zal duidelijk worden hoeveel mensen in totaal gebruik hebben gemaakt van deze regeling.

Regie op de keten schuldhulpverlening

Schuldhulpverleners zijn het afgelopen jaar in een pilot aangeschoven bij vijf sociale wijkteams. In 2017 willen we onze aanwezigheid en ondersteuning in de wijken verder versterken. Er zijn werksessies georganiseerd met NIM, Het Inter-Lokaal en Bureau Schuldhulpverlening die in 2017 leiden tot afspraken over “de ideale cliëntroute”, zodat cliënten sneller en beter geholpen worden. We werken toe naar 1 opdracht voor de keten financiële dienstverlening in Nijmegen vanaf 2018. De NIM, Bureau Schuldhulpverlening en het Inter- Lokaal ontwikkelen daarnaast cursussen waarmee de financiële kennis bij sociaal werkers op het gewenste niveau gebracht kan worden. En voor stakeholders zijn ontmoetingen georganiseerd zoals de internationale Dag van de Extreme Armoede, bewindvoerdersbijeenkomsten, het Platform Armoede en Schulden en multilaterale groepsgesprekken. Op deze manier willen we kennis delen en in gezamenlijkheid en ieder vanuit de eigen rollen en verantwoordelijkheden kwetsbare Nijmegenaren blijven ondersteunen bij financiële problemen.

Overige resultaten Aanvalsplan

Het Initiatievenfonds Armoede en Schulden is in oktober 2016 van start gegaan. Een externe adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Zij heeft in de laatste maanden van 2016 voor acht (van twaalf) aanvragen positief geadviseerd. Voorbeelden zijn de Dag voor de Minima en het ontwikkelen van een digitale mogelijkheid om “gulle gevers” te koppelen aan inwoners die in armoede verkeren.

Er is verder onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de schuldhulpverleningstrajecten van het gemeentelijk Bureau Schuldhulpverlening en het Inter-lokaal. In de evaluatie komen enkele specifieke aandachtspunten aan bod, maar de algehele conclusie is dat investeren in financiële dienstverlening meer oplevert dan dat het kost.  

Aan statushouders is, net als aan andere Nederlanders, indien nodig materiële ondersteuning geboden. Denk daarbij aan bijstand voor levensonderhoud en bijzondere bijstand voor de inrichting van de woning. Instellingen in de stad en Bureau Schuldhulpverlening hebben daarnaast budgetbeheer en budget coaching geboden.

Rechtmatige verstrekkingen uitkeringen

We constateren dat de instroom in de bijstand het afgelopen jaar, ondanks de toestroom van onder andere statushouders en mensen met een beperking, nagenoeg stabiel is gebleven. Het deel dat haar aanvraag digitaal aanvroeg is in 2016 verder toegenomen. We hebben onze uitkeringen rechtmatig verstrekt, fraude actief opgespoord en aanvragen binnen de gestelde normtijden verstrekt. Verder is in 2016 de mogelijkheid om partiële inkomsten te verwerven naast de uitkering verruimd.

Klantenparticipatie Participatiewet

In 2016 hebben we enkele acties ondernomen om de klantenparticipatie rondom onze beleidsvoering en dienstverlening beter en actiever vorm te geven. Zo hebben we in 2016 het oude Klantengroepoverleg (KGO) vervangen door de cliëntenraad Participatiewet. Deze cliëntenraad bestaat zowel uit leden die vanuit een organisatie de belangen van verschillende cliënten vertegenwoordigden (de vroegere KGO-leden), als nieuwe leden die feitelijk belanghebbende zijn.
Daarnaast zijn we in 2016 ook gestart met het digitale klantenpanel Inkomen. Dit  biedt ons de mogelijkheid om verschillende vraagstukken rondom ons inkomen-en armoedebeleid digitaal voor te leggen middels online enquêtes.  Mensen kunnen hiermee op een laagdrempelige manier hun ervaring, wensen en behoeften over onze dienstverlening kenbaar maken. In 2016 hebben ruim 400 mensen zich aangemeld voor het digitale klantenpanel Inkomen en we hebben twee vraagstukken aan hen voorgelegd.