Stadsrekening 2016
PCPortal

Wat heeft het gekost

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 32,7

€ 50,9

€ 92,7

€ 94,0

Totaal

€ 125,4

€ 144,9

Grondbeleid

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Instrumenten grondbeleid

5.356

50.907

-45.551

Planexploitaties

129.413

93.985

35.428

Totaal lasten programma

134.768

144.891

-10.123

Financiële baten per programma

Instrumenten grondbeleid

-1.797

-32.666

30.869

Planexploitaties

-128.128

-92.708

-35.420

Totaal baten programma

-129.925

-125.374

-4.551

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

1,3

1,3

€ 0,0

Totaal

4,8

19,5

€ 14,7

Het resultaat van de planexploitaties is hieronder samengevat, voor wat betreft de grootste toevoegingen/onttrekkingen.
Het positieve saldo van de herzieningen bedraagt € 17,2 miljoen. Een deel van dit resultaat is in de Zomernota 2016 reeds benoemd.
De belangrijkste mutaties worden veroorzaakt door:

  1. Compaq

In verband met de verlaging van de rekenrente is het tekort op eindwaarde afgenomen, de voorziening kan hierdoor naar beneden bijgesteld worden met ruim € 0,4 miljoen.

  1. Onderwijshuisvesting

Het negatieve exploitatieresultaat en de daarmee samenhangende voorziening neemt met name toe door het toevoegen van het Kandinsky College aan de planexploitatie en het vervallen van de herontwikkeling aan de Hatertseweg (extra nadeel van € 2,8 miljoen). In de Zomernota 2016 zijn de effecten voor de saldireserve al verwerkt. De overige toename, per saldo € 1,1 miljoen, bestaat onder andere uit meerkosten asbest Celebesstraat 12, meerkosten Heijendaalseweg en Krekelstraat 8.

  1. Waalsprong

In verband met de aanpassingen naar aanleiding van de toepassing van de BBV-regels (renteparameters, niet indexeren opbrengsten na 10 jaar) ontstaat een voordeling effect ter hoogte van + € 7 miljoen . Per saldo is er een afname van kosten als gevolg van herijking bouw en woonrijpmaakkosten, verwervingskosten vitenslokatie en beheerskosten/OZB dat leidt tot een voordeel van + € 6 miljoen. Ook ontstaat er per saldo een voordeel in de opbrensten met effect van + € 2,5 miljoen door een aanpassing van de grondprijzen, een extra activering van rioleringskosten, en aanpassing woon- en-werk-programma. In totaal dus een verbetering van ca. + € 15,5 miljoen.

  1. Bergerden

In samenhang met de liquidatie van de GR Bergerden is het risico voor dit project gereduceerd en de voorziening met eenzelfde bedrag verhoogd; ruim € 1,3 miljoen.

  1. Waalfront

De GREX 2017 sluit op - € 25,9 miljoen NCW. Voor dit voorziene tekort in de GREX 2017 is een voorziening noodzakelijk ter hoogte van € 14,6 miljoen. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige voorziening met € 5,9 miljoen. Hierdoor kan er aan voorziening € 5,9 miljoen vrijvallen.

Bovenstaand saldo wordt als volgt verklaard:

Er is een overschrijding van €  869.000 te zien. Dit betreft de kosten van de juridische procedure tegen het slachthuis uit 2016, investeringskosten Vossenlaan en afkoop huur Pijkestraat. Voor wat betreft de kosten Slachthuis is hiervan in de nota Slotwijzigingen 2016 reeds melding gemaakt.

De herzieningen hebben geleid tot een resultaat (winstname/vrijval voorzieningen) van € 17,2 miljoen.
Een deel hiervan is het resultaat van de gewijzigde BBV regels en de vaststelling van de grex 2017 Waalfront.

Samenvatting risico’s
Ten opzichte van de Stadsbegroting 2017-2020 is het risico Waalsprong toegenomen (vooral vanwege De Grift en Ressen). De overige risico’s zijn iets afgenomen. Het totale risicoprofiel van het programma Grondbeleid is daarmee gestegen t.o.v. de Stadsbegroting 2017-2020 tot € 91,2miljoen. Dit hangt vooral samen met de risico’s die zich voordoen bij de ontwikkeling en afzet van bedrijventerreinen en woningbouw zoals dat in de planexploitaties is voorzien.

Er is sprake van een toename van het risicoprofiel van de Waalsprong van € 61,2 miljoen in de stadsbegroting 2017-2020 naar € 74,7 miljoen in het VGP 2017, per saldo een toename met € 13,5 miljoen.
Deze toename wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de risico’s bij de bedrijventerreinen (procedures, specifieke kosten, etc).
Voor een nadere toelichting op de risico’s wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Tegenover deze risico-ontwikkeling staat een winstverwachting Bijsterhuizen van in totaal ca € 12 miljoen. Deze verwachting zal eveneens bij de ontwikkeling van het weerstandsvermogen betrokken worden.

Het programma grondbeleid heeft ruim € 90 miljoen gekost (saldoneutraal). Van dit bedrag gaat bijna 50% naar het product Waalsprong.
Ten opzichte van de begroting is er € 40 miljoen minder uitgegeven aan dit programma.
Deze onderschrijding komt door een verschuiving van kosten geraamd in 2016 naar 2017 binnen de producten herstructurering en maatschappelijk vastgoed en een verschuiving van opbrengsten geraamd in 2016 naar 2017 binnen het product Waalsprong. Dit heeft geen effecten voor het jaarresultaat omdat er een relatie is met de opbrengsten resp. kosten via onze Onderhanden Werk-positie.