Stadsrekening 2016
PCPortal

Belangrijkste resultaten

Voorzieningen Grondbeleid omlaag met ruim € 3 miljoen, risico daalt met ruim € 2 miljoen

Per saldo kunnen de voorzieningen voor de projecten van het programma Grondbeleid afnemen met
ruim € 3 miljoen. Het totale risicoprofiel van het programma Grondbeleid is gedaald t.o.v. de Stadsbegroting 2017‐2020 tot € 80,9 miljoen. Ten opzichte van de Stadsbegroting 2017‐2020 is het risico Waalsprong toegenomen. Dit hangt vooral samen met de risico’s die zich voordoen bij de ontwikkeling van de bedrijventerreinen De risico’s voor het project Waalfront zijn afgenomen door de grex 2017. De risico’s bij de overige projecten zijn iets toegenomen. Het totale risico is met ruim € 2 miljoen gedaald. Per saldo is het beslag op de saldireserve door het programma Grondbeleid afgenomen (verlaging van het risicoprofiel en verlaging van de voorzieningen).

Woningbouw trekt aan

De uitgifte in 2016 komt naar verwachting uit op ruim 800 kavels. Dit aantal overstijgt het aantal van 656 van 2015 ruim.

In de Waalsprong is in 2016 grond uitgegeven voor 464 woningen. Dit is in aantallen een stijging van ruim 15% ten opzichte van de verwachting in het vorige VGP (401).
De vraag naar kavels voor woningen in de Waalsprong blijft groot. Om de uitgifte op peil te houden ligt er voor 2017 een forse opgave. De beperking in de uitgifte zit op dit moment niet in de vraag maar in het tijdig beschikbaar hebben van voldoende aanbod. De nodige procedures en uitvoeringsprocessen met bouw- en uitvoeringspartners (nutsvoorzieningen, NGE, archeologie, waterschap, ontwikkelaars) liggen nu op het kritische pad om eind 2017 kavels te kunnen verkopen. Daarom worden in de Waalsprong de mogelijkheden voor versnelling onderzocht. Met de Kwartaalrapportages wordt de raad op de hoogte gehouden van de stand van zaken van de ontwikkeling van de Waalsprong.
Voor het Waalfront geldt dat in 2016 kavels voor 120 woningen zijn uitgegeven. Ten opzicht van 2015 is dat een lichte stijging (91).

In de bestaande stad is de uitgifte in 2016 relatief groot. Dit heeft te maken met de overeenkomst die gesloten is over de Genestetlaan. Dit heeft te maken met beleidskeuzes van de gemeente w.b.t. de bestaande stad.

Bedrijventerreinen uitgifteprognose overtroffen

De vraag naar bedrijventerreinen concentreert zich in een aantal segmenten die worden gekenmerkt door een vraag naar grote kavels. In 2016 is bijna 6 hectare bedrijventerrein verkocht en is dus de verwachting van 4,3 ha. overtroffen (Bijsterhuizen en Mercuriuspark).

Product Stedelijke Ontwikkelingsprojecten; project Nijmegen CS krijgt vorm

Nijmegen CS/ Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)
In 2016 is duidelijk geworden dat het project PHS Nijmegen – Schiphol vaste vormen aanneemt. In
samenwerking met het ministerie van I&M, NS, Prorail en provincie Gelderland worden plannen ontwikkeld
voor de renovatie en uitbreiding van station Nijmegen.
In het verlengde van deze rijksopgave benutten we de kans om de huidige barrière werking van het
station tussen de binnenstad en de wijken Wolfskuil en Waterkwartier te slechten. Dat doen we op 2
manieren:

  • Door het realiseren van een nieuwe entree aan de westzijde van het station. En daarvoor aan te sluiten bij de verlenging van de huidige perrontunnel die nodig is voor de uitbreiding van CS met een 3e perron. Met een entree aan de westzijde – tussen de huidige Tunnelweg en de Fuchsiastraat – ontstaan tevens grote kansen om de bestaande situatie op te waarderen en tevens de vervoersknoop aan de centrumzijde te ontlasten. In de gebiedsontwikkeling aan de westzijde wordt de voormalige UWV locatie opgenomen. Voor de entree westzijde en de gebiedsontwikkeling is een PIO geopend.
  • Door de huidige voetgangersverbinding van het station naar de binnenstad via de Hustinxstraat naar de kop van de Smetiustraat te verbeteren. Daartoe zullen maatregelen in de openbare ruimte worden uitgevoerd. Ook hiervoor zal een PIO worden geopend.

Tenslotte zal in samenwerking met NS en de Provincie Gelderland een haalbaarheidstudie worden uitgevoerd
naar de mogelijkheden om de huidige stationshal‐en plein te verbeteren.

Spoorzone/TPG.
De realisatie van de verschillende bouwopgaven op de TPG locatie zijn afgerond. Poppodium Doornroosje,

het fietstransferium en de studentenhuisvesting van SSHN zijn in gebruik genomen. Met het gereed melden van de bouwwerkzaamheden op de TPG locatie is de financiële afwikkeling van het totale project actueel. Deze kan nu worden afgerond omdat de financiële claims van de bouwer in 2016 zijn afgehandeld.

Product Woningbouwprojecten; de bestaande stad

De bouw van het Hofgebouw aan de Heyendaalseweg (project klooster Brakkenstein) is afgerond. De paters Jezuïeten verhuizen begin december van het Berchmanianum naar het Hofgebouw. Het Hofgebouw biedt tevens mogelijkheden voor appartementen met 24‐uurszorg. De realisatie van het Parkgebouw is gestart en zal al in de eerste helft van 2017 opgeleverd worden. Dat geldt ook voor de refter.
Eind 2016 zijn ook de laatste werkzaamheden voor het onderzoek naar NGE afgerond. Na afronding van de bouwwerkzaamheden zal het park opnieuw ingericht en toegevoegd worden aan de openbare ruimte.
De grondgebonden woningen aan de Bandoengstraat (project Groesbeekseweg/Heijendaalseweg) zijn voor het grootste deel al een aantal jaren geleden gerealiseerd. Voor het oude schoolgebouw zelf is een nieuwe invulling gekozen. Het nieuwe plan omvat het realiseren van ca 17 stadwoningen en een paar appartementen in het oude pand, met een beperkt aantal (2x5) grondgebonden woningen in het verlengde van het gebouw. Het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling is inmiddels onherroepelijk en de woningen in het oude schoolgebouw zijn allemaal verkocht (of onder optie).

De eigenaar van de witte spoorwegloods aan het Ooijse Sluispad is halverwege 2014 gestart met het herstel van dit monument. Hiervoor is subsidie van de provincie en gemeente beschikbaar. Voor de invulling (woningen) was een bestemmingsplanwijziging nodig. Op het achterterrein wordt één (van de twee) loodsen ook herbouwd. Ook hierin worden woningen gerealiseerd, in totaal 15. Het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling is inmiddels onherroepelijk.

Product Bedrijvigheidsprojecten; Novio Tech Campus ontwikkelt voorspoedig

Knoop Winkelsteeg: op de Novio Tech Campus is zowel gebouw M als het net in gebruik genomen gebouw A nagenoeg gevuld. Op de eerste kavel op het terrein wordt door EPR nieuwbouw gerealiseerd.
Meerdere bedrijven tonen interesse zich eveneens op de Novio Tech Campus te vestigen. De Novio Tech Campus ontwikkelt zich daarmee boven verwachting. Onderzocht wordt of een nieuw gebouw kan worden gerealiseerd op het terrein om nieuwe geïntereseerden te huisvesten.
Door de overname van onderdelen van NXP door Ampleon en Nexperia wordt het cluster semiconductors behoorlijk versterkt. Ampleon heeft gebouw BY van NXP overgenomen en maakt daarmee volledig deel uit van de Novio Tech Campus, terwijl Nexperia haar intrek neemt in het gebouw van buurman Fifty Two Degrees.

In het voorjaar van 2016 heeft het college van B&W het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein aangewezen als locatie voor de nieuwbouw van de Eyup Sultan Moskee. Het college heeft stakeholders en de raad actief over haar keuze geïnformeerd. Met de Eyup Sultan Moskee zijn intenties afgesproken. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig.

Product Herstructureringsprojecten; Willemskwartier afgerond, wonen en zorg in Dukenburg gerealiseerd

Met de oplevering van het Spiegelparkje is de herstructurering van het Willemskwartier in het najaar van 2016 afgerond. De gemeenschappelijke exploitatie van de gemeente met Portaal kan afgesloten worden.
Nachtegaalplein: de woningen in de eerste fase zijn opgeleverd. Fase 2 en 3 worden nu tegelijkertijd en versneld opgepakt en uitgevoerd. Een deel van de koopwoningen is verkocht aan een belegger die deze als middeldure huurwoningen in de markt zal zetten.
Voor Dukenburg geldt dat nog maar sprake was van drie kleinere bouwlocaties. Gezien de beperkte vraag is besloten deze nu niet te ontwikkelen. Het realiseren van woningen voor ouderen (wonen en zorg) is inmiddels flink van de grond gekomen.
In Malvert zijn de eerste 24 eenheden voor beschermd wonen (de Wollewei) in gebruik genomen. De bouw van de 32 eenheden voor beschermd wonen op de locatie van de voormalige Prins Mauritsschool is afgerond. De bouw van de 48 eenheden voor beschermd wonen en somatische bewoners is inmiddels ook afgerond. Dat betekent dat deze drie nieuwe projecten voor kleinschalig wonen en zorg eind 2016 bewoond zijn.

Overleg over de herontwikkeling van de winkelcentra loopt. Voor winkelcentrum Meijhorst geldt dat afgelopen jaar vooral gesprekken gevoerd zijn tussen de eigenaren en een door hen geslecteerde ontwikkelaar. De verwachting is dat de eigenaren en ontwikkelaar op één lijn komen. Dan kunnen begin volgend jaar vervolgstappen gezet worden (start bestemmingsplanprocedure). De plannen voor de herontwikkeling van winkelcentrum Weezenhof in combinatie met zorgwoningen hebben afgelopen jaar stilgelegen. Reden hiervoor waren wijzigingen in het (landelijk) beleid t.a.v. wonen en zorg (scheiden wonen en zorg) en ook hebben bij Woonzorg Nederland (afnemer van de zorgwoningen op het nieuwe winkelcentrum) wisselingen plaatsgevonden in bestuur en directie; zij kijken opnieuw naar hun beleid en vastgoedportefeuille.

In 2015 zijn afspraken gemaakt met Portaal over de herstructurering van de Rozenbuurt. Eerder was hiervoor door de provincie al een subsidie ter beschikking gesteld in het kader van het Impulsplan Wonen. Voor deze ontwikkeling is een anterieure overeenkomst afgesloten. Het bestemmingplan is inmiddels vastgesteld en de bouw is gestart. Onderdeel van de herstructurering is de toevoeging van een groen voor de wijk.

Product Maatschappelijk Vastgoedprojecten; drie nieuwe scholen in gebruik, twee gestart met bouw, Heumensoordschool geopend

Dit jaar zijn er 3 nieuwe schoolgebouwen in gebruik genomen. De nieuwbouw van het Canisius College
aan de Berg en Dalseweg. De verbouwing en gedeeltelijke nieuwbouw van het NSG aan de Van Cranenborchstraat en de Buut aan de Hugo de Grootstraat.
In 2016 zijn verder 2 nieuwe schoolgebouwen gestart met de bouw, te weten basisschool de Klokkenberg
en basisschool Brakkenstein aan de Heyendaalseweg.
De vrijkomende panden van het PRO College worden herontwikkeld met woningbouw (Veldstraat 4) door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) of behouden voor het onderwijs (Celebesstraat 12). St. Pallas heeft het gebouw gekocht en is gestart met de verbouwing. Medio 2017 zal St. Pallas naar de Celebesstraat verhuizen. De 2 vrijkomende panden van St. Pallas aan de Prins Bernardstraat 12‐14 en de Groesbeeksweg 146 zijn door de gemeente aangekocht. De Prins Bernardstraat 12‐14 zal in 2017 worden doorverkocht aan het Karel de Grote College en de Groesbeekseweg 146 wordt herbestemd naar woningbouw.
De dependance van de basisschool de Octaaf aan de Symfoniestraat 208‐210 in Neerbosch Oost is gesloopt. De school is nog bezig met het ontwerp van de nieuwbouw op deze locatie. De voorbereidingen m.b.t. aanpassing van het bestemmingsplan zijn gestart.
Van januari t/m juni 2016 heeft in het schoolgebouw aan de Streekweg 21 de Heumensoordschool zijn activiteiten ontplooid. Kinderen op de tijdelijke opvang Heumensoord kregen hier PO en VO onderwijs.
Medio 2016 is besloten om dit pand te verhuren voor onderwijs aan vluchtelingen en statushouders in het kader van de doorstart van de Heumensoordschool. Het Pontem College (ISK voor het VO onderwijs) heeft hier nu zijn deuren geopend voor na verwachting circa 3 jaar.
Scholengroep Rijk van Nijmegen heeft een samenvoeging van het Canisiuscollege en het Kandinskycollege aangekondigd. Deze twee scholen zullen met nieuwbouw worden gehuisvest aan de Goffertweg 20. De locatie aan de Hatertseweg 404 wordt conform de doordecentralisatie overeenkomst terug verkocht aan de gemeente. In de Zomernota van 2016 is besloten de voorziening Onderwijshuisvesting hiertoe met € 2,2 miljoen te verhogen.
Met Kristallis/Pluryn, gevestigd aan de Hatertseweg 400, zijn vanaf 2015 gesprekken gevoerd over de toekomstige huisvesting. De uitkomst van deze gesprekken is dat Kristallis niet gaat verhuizen en blijft op de Hatertseweg 400. In de planexploitatie Onderwijshuisvesting was gerekend met een voordelig resultaat van € 6 ton uit de herontwikkeling van deze locatie. Het vervallen van deze herontwikkeling levert aldus een tekort van € 0,6 miljoen. In de Zomernota van 2016 is besloten de voorziening Onderwijshuisvesting hiertoe met € 0,6 miljoen te verhogen. In 2017 zullen de onderhandelingen plaatsvinden met Kristallis over doordecentralisatie van hun onderwijshuisvesting (incl. afdracht Hatertseweg 400).
Voor de locatie Berg en Dalseweg 295 (vm schoolgebouw Montessoricollege) is in 2016 een marktconsultatie uitgevoerd, deze wordt in 2017 met een prijsvraag in de markt gezet om de locatie te ontwikkelen.
Ook zal de locatie Elzenstraat/Vlierestraat volgend jaar op de markt worden gebracht.
De locatie Molukkenstraat (vm basisschool de Blauwe Buut) is in 2016 aangekocht en zal na 2020 herontwikkeld worden tot woningbouw.
De aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw van Talent Centraal Nijmegen is in volle gang. In de eerste week van januari 2017 zullen de inschrijvers hun aanbiedingen presenteren, waarna aan de beste aanbieder gegund kan worden.

In de Raad van State procedure tegen het bestemmingsplan van Skaeve Huse heeft de Raad van State in augustus 2016 uitspraak gedaan. Een van de bezwaren is gegrond geacht, daarmee is de vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd. Het college wil vasthouden aan de realisatie van Skaeve Huse in dit deel van Nijmegen en beraadt zich nader hoe hier invulling aan wordt gegeven.

Product Waalsprong; herstel woningbouw zet door, bedrijventerreinen zorgelijk

In de Waalsprong zien we dat de verwachte afzet in 2016 uitgedrukt in aantallen ca. 16% hoger ligt dan was verwacht (401 vs. 464). De omzet is ongeveer gelijk. Er zijn dus meer kavels verkocht, die gemiddeld goedkoper waren dan in de grondexploitatie was aangenomen voor 2016.
De verwachting is dat het herstel in de Waalsprong zich doorzet. Wat opvalt is dat nu ook de interesse naar duurdere woningen (tweekappers, vrije kavels) aan lijkt te trekken. In een aantal deelgebieden anticiperen we hierop. Daarnaast is het zo dat bij het tot ontwikkeling komen van woonlocaties in De Waaijer ook relatief veel grotere kavels beschikbaar komen.
Waar de marktpartijen in 2016 nog voorzichtig waren zien we ook hier een kentering in de markt. Partijen durven weer meer risico te nemen. De interesse komt ook vanuit een breder scala aan partijen.
In 2017 gaat een nieuwe fase in van de samenwerking met de oude aandeelhouders van de GEM. De marktpartijen hebben vanaf 2017 ontwikkelrechten (“right of first refusal”). Dit betekent dat de gemeente 200 kavels per jaar eerst moeten aanbieden aan de betreffende marktpartijen (Heijmans, AM en BPD). Voor de corporaties Talis en Portaal geldt dit niet, maar blijft volgens de lopende overeenkomst de basis een afname van 75 a 100 kavels per jaar.

Door de versnelling (met name in het aantal woningen) van de afgelopen jaren dreigt de planvoorraad onder druk te komen staan (beschikbaar ca 435 kavels in 2017 waarvan 69 bouwrijp zijn). Er zijn diverse deelgebieden in voorbereiding. Voor een aantal locaties zijn we afhankelijk van procedures en afstemming met andere overheden. Met name de dijkzone vraagt hierbij aandacht. Om deze reden hebben we ingezet op de ontwikkeling van meerdere locaties om de risico’s beter te spreiden.

Woongebieden in realisatie
De ontwikkelingsgebieden Nijland, Vossenpels‐Zuid en Laauwik zijn in afrondende fase. Vossenpels is vrijwel volledig uitverkocht. In 2017 zal de locatie van de kas in Vossenpels Zuid worden omgezet naar een nieuwe tranche Plant je Vlag kavels. Ook naast de boomgaard in de Vossenpels‐Noord worden nieuwe kavels uitgegeven. In Laauwik en Nijland zijn bijna alle kavels verkocht.

De Stelt en Grote Boel zijn volop in realisatie. In de Stelt Noord zijn vrijwel alle kavels inmiddels verkocht en zijn de woningen in aanbouw. De voorbereidingen voor De Stelt Zuid lopen. Op de woonbeurs bleek er aanzienlijke interesse van kopers voor deze locatie. In de Grote Boel zijn het afgelopen jaar veel woningen gerealiseerd. Na een aanvankelijk voorzichtig op gang komende interesse is nu sprake van een voortvarende verkoop. Het is gelukt om dit deelgebied op een goede manier in de markt te zetten. Het feit dat Talis als eerste gestart is met de realisatie in dit maagdelijke terrein heeft bijgedragen aan het op gang komen van dit gebied. Ook komend jaar zal in Grote Boel een flink aantal woningen in grote diversiteit worden afgezet. In de Waaijer zijn dit jaar de eerste kavels in de verkoop gegaan.

Woongebieden in voorbereiding
In 2016 is het ambitiedocument voor Hof van Holland vastgesteld. In 2017 worden de bestemmingsplannen in procedure genomen. In 2017 zal het nieuwe winkelcentrum in de markt worden gezet, in combinatie met de omliggende woningbouwopgave. Dit betreft een complex ontwikkelvraagstuk. Er wordt op dit moment een proces voorbereid voor de selectie van partijen. Het proces wordt zo ingericht dat er sprake is van een wisselwerking tussen gemeente en marktpartijen. Dit maakt het mogelijk om de ambities van de gemeente goed te implementeren in een plan dat markttechnisch ook goed in elkaar zit.
Met het in ontwikkeling komen van Hof van Holland wordt de diversiteit in het aanbod verder vergoot.
Hier is bijvoorbeeld veel ruimte voor stadswoningen, appartementen voor 1 à 2‐persoons huishoudens en bijzondere woonconcepten. Tegelijk komt hiermee de locatie Woenderskamp tot ontwikkeling, omdat die is meegenomen in het ambitiedocument en in de bestemmingsprocedure. In het deelplan Broodkorf is de realisatie van de VMBO‐school nu opgenomen inclusief de gemeentelijke bijdrage ter hoogte van € 0,8 miljoen uit de Zomernota 2016.
Voor Vossenpels Noord wordt overwogen dit plangebied naar voren te halen in de planning. Keuzes in de hoofdverkeersstructuur‐oostflank zijn hierop van invloed. Voor Vossenpels Zuid‐Zuid (naast De Stelt) wordt een ambitiedocument opgesteld als voorloper voor het bestemmingsplan voor deze locatie. Zuiderveld wordt ingezet als versnellingslocatie, de planvoorbereiding voor het westelijke deel is gestart en planactualisatie is in de eerste helft 2017 beschikbaar.
Het voormalig pompstation Vitens is verkocht t.b.v. een horecavoorziening. Voor deze activiteit is een omgevingsvergunning aangevraagd en de procedure loopt nog. Voor de omgeving van het pompstation is een bestemmingspaln in voorbereiding die in 2017 in procedure wordt gebracht. Dit bestemmingsplan voorziet in de uitgifte van 5 kavels voor woningbouw. De omgeving wordt als park / natuur bestemd en ingericht. Het Spiegelbos kan een belangrijke functie vervullen voor de nog te realiseren wijk Vossenpels Noord.

Bedrijventerrein De Grift
Op 14 augustus 2015 heeft de provincie Gelderland een reactieve aanwijzing gegeven op het besluit van de Raad inzake de vaststelling van het bestemmingsplan voor Grift Noord. Ons college heeft namens de Raad een beroep ingesteld bij de Raad van State tegen deze reactieve aanwijzing. Op 20 juli 2016 heeft de Raad van State het beroep van Nijmegen ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestemmingsplan Grift Noord niet meer geldig is. Ons College richt zich op het proces van de regionale programmering werklocaties (RPW). Als gevolg van het overschot aan bedrijventerreinen in de regio lijkt een ontwikkeling van de Grift op korte termijn niet mogelijk. Wel denkt ons College dat het gebied in de toekomst nog steeds in beeld kan zijn voor uitgifte voor bedrijfsdoeleinden. Dit ontwikkelperspectief houdt verband met de kansen voor logistieke knooppunten langs de A15 en de ontwikkelsnelheid van Park 15. In de tijd zien we geen mogelijkheden gronden op de Grift te kunnen verkopen voor 2020 (cf wijzigingen in de fasering De Grift in 2015). Inmiddels zijn er vier windturbines gerealiseerd en verkennen we de kansen voor een energiepark aan de oostzijde van Grift noord.

Ressen
In het voorjaar 2013 is door de Raad een amendement vastgesteld mbt de ontwikkeling van grootschalige detailhandel in vlek 14. De Raad heeft het college verzocht een pauze periode in acht te nemen van 3 jaar en in die tijd afstemming te zoeken met de regiogemeenten. De Raad is wel akkoord gegaan met de realisatie van een grote bouwmarkt. Dit amendement is in de planexploitatie verwerkt door twee ontwikkelfasen te onderscheiden. Naast de bouwmarkt willen we ook een brandstofverkooppunt en een fastfoodrestaurant mogelijk maken in fase 1. Het bestemmingsplan voor fase 1 is in concept gereed. Ook voor Ressen geldt een vergelijkbare afstemming met het proces RPW als genoemd bij De Grift. Ons college is in gesprek met de provincie om overeenstemming te krijgen voor de realisatie van fase 1.

Landschapszone
De zandwinning verloopt volgens planning. Het voorstel is aan de Raad gedaan om af te zien van het verondiepen.
Cinemec heeft in december 2015 haar deuren geopend. In een jaar tijd hebben 250.000 bezoekers de bioscoop bezocht. De beoogde realisatie van een sauna/welness behoeft een bestemmingsplanwijziging. De ligging van een hoge druk gasleiding beperkt in dusdanige mate de haalbaarheid van deze voorziening dat realisatie geen haalbare optie is. In oktober 2016 is gestart met de verkoop van vrije kavels ten zuiden van de Zandse Plas en in park Waaijensteijn. Het betreft respectievelijk 17 en 14 kavels van ca 600 ‐1000 m2.

Groot Infra Waalsprong
In 2016 zijn met de oplevering van de fietstunnel onder de Prins Mauritsstraat de meeste werkzaamheden in het kader van projecten Hoofdinfrastructuur Waalsprong gereed gekomen. De tijdelijke fietsbrug over de Prins Mauritssingel is verwijderd en heeft plaats gemaakt voor de ontwikkeling van hotel Van der Valk. Het hotel heeft in juli 2016 haar deuren geopend.

Watersportcentrum
Tot eind 2015 waren de watersportverenigingen initiatiefnemer voor het watersportcentrum en zouden vanuit die rol de noodzakelijke investering voor accommodaties verzorgen. In december 2015 is gebleken dat zij daartoe niet in staat waren. Nijmegen heeft daarop het initiatief voor het project naar zich toe gehaald. Nijmegen is in deze aanpak verantwoordelijk voor de noodzakelijke investeringsbudgetten en verhuurt vervolgens de ruimte aan de watersportverenigingen. Inmiddels is een zestal watersportverenigingen, zijnde Nijmeegse Roeivereniging RV de Waal, Nijmeegse Kanosportvereniging NKSV De Batavier, de Nijmeegse Reddingsbrigade, Nijmeegse Studenten Roeivereniging Phocas, Nijmeegse Studenten Zeilvereniging De Loefbijter en de Nijmeegse Studenten Surf Vereniging Aeolus het er over eens dat het Bastion op het eiland Veur Lent een unieke locatie is om gezamenlijk te gaan gebruiken als watersportcentrum.
Er is een ruimtelijke verkenning uitgevoerd voor de inpassing van het programma van eisen van alle deelnemers in het Bastion. De ruimtelijke verkenning dient als basis voor verdere uitwerking van de plannen tot realisatie van Watersportcentrum Nijmegen in het Bastion. De kostenramingen op basis van de ruimtelijke verkenningen voor het Bastion en de buitenruimte zijn gereed. Deze zijn verwerkt in een exploitatiemodel. Op basis van dit model zijn de huurprijzen voor de verenigingen bepaald. Een raadsvoorstel met daarin op genomen een go/no go beslissing wordt begin 2017 opgesteld en aangeboden voor besluitvorming. De in de Zomernota opgenomen bijdrage van € 1 miljoen is nog niet opgenomen in de planexploitatie om niet vooruit te lopen op de go/no go beslissing van de gemeenteraad.

Gebiedsmarketing
In 2017 gaan we in de marketing nog meer inzetten op de bijzondere kwaliteiten van de Waalsprong, zoals het rivierpark, de groene structuur en het nieuwe hart van de Waalsprong dat in ontwikkeling is. Ook gaan we door met placemaking. Onder de vlag van Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB)/Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG) zijn al de nodige initiatieven van de grond gekomen (meest recent het bouwlab).
In 2016 zijn kunstenaars uitgenodigd voor in totaal 10 locaties om in Hof van Holland en omgeving kunstobjecten te ontwerpen die onderdeel gaan vormen van een kunstroute (LandArt). De vak én een publieksjury hebben zich uitgesproken over de verschillende voorstellen. In het voorjaar van 2017 wordt de opening van route Hof van HolLandArt beoogd.
Ook is een ideeëncompetitie voor TAG in Hof van Holland, Hoge Bongerd en Veur Lent gestart Deze competitie moet tijdelijke projecten opleveren die genoemde gebieden o.a. aantrekkelijker en interessanter maken, de leefbaarheid handhaven of verbeteren, en een passende opmaat vormen voor de definitieve ontwikkeling van deze gebieden.

Het resultaat van de grondexploitatie van GEM Waalsprong 2017 € 23,0 miljoen (NCW) en is ca. €15,5 miljoen verbeterd ten opzichte van de actualisatie in december 2015. Voor dit resultaat wordt de al getroffen voorziening verlaagd tot € 23 miljoen.
Ook is de risicoanalyse geactualiseerd voor de grondexploitatie Waalsprong. Het risicoprofiel bij 80% zekerheid bedraagt nu € 97,5 miljoen (exclusief dempingsfactor van 10%). Voor een deel van dit resultaat is al dekking in de vorm van de voorziening. In dit geval € 23,0 miljoen, gelijk aan het negatieve netto contante resultaat van de grondexploitatie. Er is dan ook een aanvullende reservering noodzakelijk van € 74,5 miljoen (€ 97,5 miljoen ‐ € 23,0 miljoen). Bij de stadsbegroting bedroeg dit € 61,2 miljoen.

Product Stadscentrum; Donjon vergunning aangevraagd; tekort Oostelijke Waalkade

Voor de realisatie van de nieuwbouw Bastei zijn de voorbereidingen eind 2015 gestart. Bij het archeologisch onderzoek zijn we gestuit op vondsten van nationaal belang. Reden om de bouw stil te leggen en nader te verkennen hoe de vondsten kunnen worden geïntegreerd in een nieuw ontwerp voor de Bastei. Eén en ander impliceert dat de oorspronkelijke planning – oplevering voor 1 januari 2017 – niet kan worden gerealiseerd. Inmiddels zijn de financiële effecten van de vondsten bekend. De meerkosten van € 2,6 miljoen hebben we onder meer door een bijdrage van € 1 miljoen van de provincie kunnen oplossen. Thans wordt hard gewerkt aan een nieuw museaal concept en de integratie van de vondsten in de Bastei. De oplevering is nu voorzien in oktober 2017.
Het bestemmingsplan voor Donjon en Valkhofpark is juni 2015 vastgesteld in de Raad. De Stichting Donjon bereidt thans de aanvragen voor een omgevingsvergunning voor. De deadline daarvoor is bepaald op 1 januari 2017.
Voor de verbetering van de oostelijke Waalkade zijn de werkzaamheden in 2015 gestart en zullen doorlopen in 2016 en 2017. Doel is om het toeristisch bezoek aan de Waalkade te stimuleren en de relatie tussen Waalkade met de binnenstad en de Waal te versterken.
De werkzaamheden hebben betrekking op de (1) Verbetering Veerpoorttrappen, (2) Verbetering inrichting Veerpoortstraat, (3) Realisatie van een lift nabij de Veerpoorttrappen, (4) Verbetering Openbare ruimte op de kade bij de Lindenberghaven, (5) Reconstructie Lindenberghaven tot historische haven met aanleg nieuwe steigers en last but not least (6) uitvoering van het scenario Groene Waalkade tussen de Veerpoorttrappen en de Grotestraat.
De onderdelen (1) t/m (4) zijn afgerond.
De reconstructie van de Lindenberghaven tot historische haven is nagenoeg gereed. Hier zijn we geconfronteerd met tegenvallers in de uitvoering. Vanwege een historisch lage waterstand in de Waal kwam de constructie scheef te hangen en waren grote reparatiewerkzaamheden noodzakelijk. Dit in combinatie met stijging van materiaalkosten leverde een nadeel op van circa € 320.000,‐ Een andere tegenvaller in de uitvoering bleek dat een deel van de gemaakte kosten – ondanks eerdere positieve advisering ‐ toch niet subsidiabel bleken te zijn onder de Robuuste Investeringsimpuls van de provincie Gelderland. Dit leverde een nadeel op van circa € 160.000,‐ Voorts bleek een interne verrekening van de plankosten uit 2015 nog te worden geëffectueerd. Dit leverde een nadeel op van circa € 130.000,‐.
Dit tezamen in combinatie met de toe te rekenen rentevergoeding van circa € 45.000,‐ verklaart het toegenomen tekort ten opzichte van het vorige VGP met circa € 672.000 tot in totaal € 1,1 miljoen. In het VGP 2016 heeft de Raad ingestemd met een overschrijding van € 411.900. Deze is om administratieve redenen niet verwerkt. In de stadsbegroting 2017‐2020 is voor de Oostelijke Waalkade een risico opgenomen van € 437.500 (resultante van kans x gevolg). Deze risico’s zijn nu opgetreden met een effect van € 672.000.

Product Koers West; herontwikkeling NYMA gestart, uitgifte Mercuriuspark ruim 1 hectare

De randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het NYMA-kwartier zijn in 2016 vastgesteld. De uitgifte van bedrijfskavels in het Mercuriuspark trekt iets aan.

Product Dijkteruglegging; opgeleverd in 2016

Het project Dijkteruglegging is opgeleverd en de objecten zijn overgedragen.