Stadsrekening 2016
PCPortal

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 1,8

€ 5,0

€ 3,6

€ 47,1

Totaal

€ 5,5

€ 52,0

Economie en Werk

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Economie

4.982

4.951

30

Werk

43.603

47.055

-3.452

Totaal lasten programma

48.585

52.006

-3.421

Financiële baten per programma

Economie

-1.723

-1.843

119

Werk

-1.358

-3.610

2.253

Totaal baten programma

-3.081

-5.453

2.372

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

3,3

3,1

€ 0,1

42,2

43,4

€ 1,2

Totaal

45,5

46,6

€ 1,0

Aan het programma Economie & Werk geven we per saldo € 46,6 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar het product Werk (93%). Ten opzichte van de begroting is er € 1,1 miljoen (2%) meer uitgegeven. Deze afwijkingen zijn hieronder nader toegelicht.

Werk (nadeel € 1,2 miljoen)
We hebben in 2016 aan het Werkbedrijf de opdracht verstrekt voor de re-integratie activiteiten in het kader van het Participatiebudget (voor € 11,4 miljoen) en voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (voor
€ 26,3 miljoen). Daarnaast kochten we in het kader van de meerwerkopdracht voor € 2,7 miljoen aan diensten en producten in bij het Werkbedrijf.  

Het product Werk geeft ten opzichte van de begroting een nadeel van € 1,2 miljoen; dat is 4% van de begroting
(€ 42,2 miljoen). Enerzijds bestaat dit resultaat uit het Nijmeegse aandeel in het verwachte tekort van het SW-deel van het Werkbedrijf 2016 van € 1,7 miljoen. In de Nota Slotwijzigingen verwachtten we nog een tekort van € 1,9 miljoen. De definitieve afrekening van de DVO met het Werkbedrijf zal plaatsvinden in de Jaarrekening 2016 van deze verbonden partij. Inzicht in een eventueel structureel voor- of nadelig effect hebben we op zijn vroegst bij de Zomernota 2017.

Anderzijds is sprake van een eenmalig voordeel van € 1,0 miljoen door verwerking van het batig liquidatiesaldo van de GR Breed. Dit is in overeenstemming met de verwachting in de Nota Slotwijzigingen.  
Per saldo resteert binnen Werk dan nog een nadeel van € 0,6 miljoen, onder meer door afboeking van de geactiveerde reorganisatiekosten Breed van € 1,2 miljoen en verwerking van de nog te ontvangen BTW-middelen re-integratie 2009-2013 van € 0,5 miljoen.

Economie (voordeel € 0,15 miljoen)
Het product Economie heeft in 2016 per saldo circa € 3,1 miljoen gekost. Hiervan hebben we in 2016 ongeveer
€ 2,0 miljoen (64%) besteed aan het stimuleren van bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid, door het verbeteren van de niet-fysieke omstandigheden voor gevestigde en nieuw te vestigen bedrijven in Nijmegen. Dit doen we onder meer via het Economisch Offensief Binnenstad, de Economische Innovatie Agenda en het Ondernemersfonds. Een bedrag van € 1,1 miljoen (36%) is besteed aan de fysieke bedrijfsomgeving, waaronder de havens, kaden en bedrijventerreinen. Dit bepaalt een belangrijk onderdeel van de waardering voor het Nijmeegse vestigingsklimaat.
Over 2016 is een voordeel van € 0,15 miljoen (5%) gerealiseerd. Dit voordeel bestaat uit een aantal kleine ontwikkelingen, waaronder lagere uitgaven op de kermissen en de havens. Daarnaast is sprake van een bescheiden vrijval van verplichtingen met betrekking tot verleende subsidies uit het Ondernemersfonds.

Voor het onderzoek naar onregelmatigheden op de markt was in de nota Slotwijzigingen een winstwaarschuwing opgenomen; de kosten van dit onderzoek hebben we op kunnen vangen binnen het programma.