Stadsrekening 2016
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2015

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

1 Indicatoren  economische structuur en vestigingsklimaat

1.1 Prognose ontwikkeling Werkgelegenheid (aantal banen) *

98.060

 98.396

96.544

1.2 Waardering ondernemersklimaat

6,5

 6,8

6,7

1.3 Waardering directe bedrijfsomgeving

6,9

 7,2

7,1

1.4 Leegstand kantoren

11,4%

 ↓15,6%

11,3%

1.5 Prognose aantal banen binnen de clusters Health, EMT en Semiconductors **

31.760

 31.630

33.687

1.6 Aantal hotelovernachtingen ***

176.518

 153.300

pm

1.7 Zuivere leegstand kernwinkelgebied stadscentrum

8,8%

 ↓10,6%

7,6%

2 Indicatoren Werk

2.1 Werkloosheid

12%

 12%

pm%

2.2 Aantal kandidaten (uit bijstand) naar werk

742

 750

688

2.3 Aantal kandidaten aan het werk met loonkostensubsidie

68

 60

101

* was prognosecijfer, het definitieve cijfer voor 2015 is 97.460
** was prognosecijfer, het definitieve cijfer voor 2015 is 31.860
*** het definitieve aantal hotelovernachtingen was bij de stadsrekening 2015 nog niet bekend, maar dit blijken er 176.518 te zijn.

Toelichting
Indicator 1.1: het aantal arbeidsplaatsen is in 2016 gedaald naar 96.544. Dit is voornamelijk te wijten aan het het verdwijnen van een aantal grote bedrijven (V&D, Hilckmann, Innoviopapers, electriciteitscentrale).
Indicator 1.2 en 1.3: de meting voor de monitor vestigingsklimaat heeft in 2016 plaatsgevonden. De waardering voor het ondernemersklimaat is met een 6,7 goed gestegen ten opzichte van 2014 (6,5). Vergeleken met de 6,2 van een groep andere gemeenten is dit een heel goede score. De waardering voor de bedrijfsomgeving is met een gemiddelde van 7,1 ook ruim voldoende.
Indicator 1.4 de leegstand kantoren komt in februari beschikbaar
Indicator 1.5: aantal arbeidsplaatsen in de clusters health, EMT en semiconductors is gestegen. Sectoraal is er sprake van een administratieve verschuiving van arbeidsplaatsen (ruim 2000) van industrie naar de zorgsector door de herlabeling van Breed van industrie naar re-integratiebedrijf
Indicator 1.6: de cijfers over het aantal hotelovernachtingen komen in april beschikbaar
Indicator 1.7: de zuivere leegstand in kernwinkelgebied stadscentrum is gedaald naar 7,6 %. De gemiddelde leegstand in de vergelijkingssteden is 11,2 %. Het verschil is zo hoog door verschillen in de welke fase steden zijn met het ombouwen van voormalige V&D panden.

1 Indicatoren economische structuur en vestigingsklimaat

  • Indicator 1.1 prognose ontwikkeling werkgelegenheid is een prognosecijfer. We baseren onze doelstelling met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling op prognoses uit de Provinciale Werkgelegenheidsenquête(PWE) en de Provinciale Economische Verkenningen (PEV). Met terugwerkende kracht worden deze prognosecijfers jaarlijks herzien.
  • Indicator 1.2 de algemene  waardering  voor het ondernemersklimaat. Bron: tweejaarlijkse monitor vestigingsklimaat.
  • Indicator 1.3 de waardering voor de directe bedrijfsomgeving. Bron: tweejaarlijkse monitor vestigingsklimaat.
  • Indicator 1.4  het  aantal m2's kantoren dat leegstaat en onmiddellijk beschikbaar is voor derden, uitgedrukt in een percentage van de totale voorraad m2's kantoren. Peildatum: 1 januari van het betreffende jaar.
  • Indicator 1.5 Prognose van het  aantal banen binnen de clusters Energie en Milieu Technologie, Health en Semiconductors is een prognosecijfer. We baseren onze doelstelling met betrekking tot de werkgelegenheidsontwikkeling op prognoses uit de Provinciale Werkgelegenheidsenquête (PWE) en de Provinciale Economische Verkenningen (PEV). Met terugwerkende kracht worden deze prognosecijfers  jaarlijks herzien.
  • Indicator 1.6 Het aantal hotelovernachtingen.
  • Indicator 1.7 Zuivere leegstand kernwinkelgebied stadscentrum. Dit is de zuivere leegstand binnen het kernwinkelgebied : uitsluitend het aantal m2’s detailhandel dat leegstaat uitgedrukt in een percentage van de totale voorraad m2’s detailhandel in het kernwinkelgebied. Bron: Locatus.

2 Indicatoren Werk

  • Indicator 2.1 Werkloosheid  drukt het aantal WW en WWB-uitkeringen uit in een percentage van de Nijmeegse beroepsbevolking
  • Indicator 2.2 Aantal kandidaten (uit de bijstand) naar werk
  • Indicator 2.3 Het aantal kandidaten aan het werk met de bovenwettelijke loonkostensubsidie (meerwerk Nijmegen)