Stadsrekening 2016
PCPortal

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 0,4

€ 3,1

Totaal

€ 1,6

€ 10,0

Duurzaamheid

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Groen, natuur en woonomgeving

2.802

2.821

-19

Geluid, lucht en Bodem

3.288

2.652

635

Milieubeheer bedrijven

1.583

1.467

116

Klimaat & Energie

2.433

3.052

-618

Totaal lasten programma

10.106

9.991

114

Financiële baten per programma

Groen, natuur en woonomgeving

-3

-39

36

Geluid, lucht en Bodem

-1.182

-1.108

-74

Milieubeheer bedrijven

0

-16

16

Klimaat & Energie

-430

-430

1

Totaal baten programma

-1.614

-1.594

-20

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

2,0

2,6

€ 0,6

Totaal

8,5

8,4

€ 0,1

Aan het programma Duurzaamheid geven we  per saldo € 8,4 miljoen uit. Het grootste deel  gaat naar het product Groen, Natuur en Woonomgeving (33%).  Ten opzichte van de begroting is  € 0,1 miljoen  minder uitgegeven. Uitgedrukt als percentage van de begroting komt dit neer op een afwijking van 1,2%.

De belangrijkste oorzaak van dit verschil  is een lagere bijdrage van € 0,1 miljoen voor de dienstverlening van de ODRN. Dit voordeel is onder voorbehoud van besluitvorming van  het bestuur van de ODRN over de jaarrekening 2016 van de ODRN. Wat dat voor gevolgen heeft voor de gemeente Nijmegen verwachten we mee te kunnen nemen in de Zomernota 2017.

Bij de Nota Slotwijzigingen hebben we een risico van €38.000 gemeld met betrekking terugbetaling van ontvangen subsidievoorschotten voor het project Aardgastaxi’s. Dit nadeel heeft zich inderdaad voorgedaan.

Tot slot melden we dat we voor bodemsanering € 0,7 miljoen minder hebben uitgegeven. Dit is enerzijds veroorzaakt door vertraging en/of het niet doorgaan van een aantal grote uitgaven voor onder andere parkeergarage Voorstadslaan en Rozenbuurt. Daarnaast is geen beroep gedaan op de middelen voor Park West, omdat de bodemsaneringskosten voor het grootste deel binnen de exploitatie konden worden opgevangen. Dit voordeel heeft geen effect op het saldo bij dit programma, omdat dit conform bestaand beleid overgebracht naar de bestemmingsreserve Bodemsanering (product Klimaat & Energie).