Stadsrekening 2016
PCPortal

Wrijving oplossingen op lange termijn en korte termijn
De transitie naar duurzame energie is een onderwerp dat veel discussie oplevert met maatschappelijke groeperingen. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties  zitten niet altijd op een lijn voor wat betreft economisch haalbare tussenoplossingen voor de korte  en middellange termijn. Maatschappelijke organisaties willen over het algemeen liever zo snel mogelijk naar de ideale situatie van verduurzaming. Voorbeelden zijn:  het mogelijk niet duurzaam zijn van warmtenetten vanwege afvalverbranding, het verbranden van biomassa voor warmte en elektriciteit, mestvergisting en zwaar transport op LNG. Voor de vergunning van een biomassaketel op het Engie-terrein is veel maatschappelijke discussie over de mate van duurzaamheid en emissies. Het landelijke subsidiesysteem, bedoeld om business cases haalbaar te maken, zijn vaak gericht op de opschaalbare oplossingen van dit moment.

Verduurzamen sportverenigingen vraagt tijd
Afgelopen drie jaar hebben we bijna dertig sportverenigingen ondersteund met het nemen van energiebesparende maatregelen. Afgelopen jaar lag de focus op het stimuleren van clubs om met behulp van de landelijke subsidieregeling voor sportverenigingen concrete duurzaamheidsinvesteringen te doen in accommodaties waarvan de clubs ook zelf eigenaar zijn. Er zijn verschillende omstandigheden, die het verduurzamen voor de clubs bemoeilijken, zoals het ontbreken van voldoende financiële reserves om te investeren in duurzame maatregelen en een geldlening aan te kunnen gaan. Ook door dalende energieprijzen worden de terugverdientijden ongunstiger, net als het zeer laag belastingtarief voor Grootverbruikers (>50.000 kWh/jaar). Het ontbreken van duidelijkheid over de toekomst van salderen (waarbij je elektriciteit terug levert aan het net) zorgt ervoor dat verenigingen besluiten uitstellen, net als de constatering dat niet alle daken voldoende draagkracht hebben voor zonnepanelen. Positief is wel dat ondanks dit alles in 2016 toch een tennisclub 64 zonnepanelen heeft geplaatst en dat zes verenigingen een aanvraag voor 2017 hebben ingediend.

Duurzaamheidslening als alternatief voor subsidie
Per 2016 hebben we de Premieregeling Energiebesparende Maatregelen (PEM) voor particulieren beëindigd. Hoewel de subsidieregeling is gestopt lijken particuliere woningeigenaren onverminderd aandacht te hebben voor het energiezuiniger maken van de woning. Mensen maken gebruik van de Duurzaamheidslening, zij het minder dan van de PEM, maar niet iedereen wil of hoeft immers te lenen om te investeren in een zuinigere woning. Ook bij het Loket Duurzaam Wonen blijven mensen zich melden voor vragen en advies en is het aantal contactmomenten nog steeds gemiddeld 100 per maand.

Groeninitiatieven in binnenstad lastig
De realisatie van extra groen in de winkelstraten van de Binnenstad  blijkt geen makkelijke opgave en vergt lange adem, rekening houdend met de vele boven- en ondergrondse functies en met de vele processen en ontwikkelingen. Maar de aanplant van enkele bomen in de Stikke Hezelstraat, op verzoek van ondernemers, is in 2016 geheel voorbereid; feitelijke aanplant vindt plaats in het vroege voorjaar 2018. En de optie van extra bomen in de Burchtstraat loopt mee in het proces ‘Meer ruimte voor fietser, voetganger en consument in de binnenstad’, waarin het ook gaat over al dan niet (grote) bussen in de Burchtstraat