Stadsrekening 2016
PCPortal

Nijmegen: European Green Capital 2018

Nijmegen mag zich in 2018 een heel jaar lang European Green Capital noemen: de duurzaamste stad van Europa! De Europese Commissie heeft Nijmegen met deze prijs voor onze inspanningen voor de verbetering van het milieu beloond. Nijmegen heeft de titel vooral gewonnen vanwege de vele duurzame projecten en onze hoge participatiegraad. Die projecten onderneemt de stad samen met inwoners, woningcorporaties, scholen, bedrijven en andere organisaties. In 2018 speelt Nijmegen een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid.

Prestatieafspraken over verduurzamen sociale huurwoningen beloond met StookjeRijktrofee 2016

In december hebben we met de zeven corporaties en de huurdersbelangenverenigingen de prestatieafspraken ondertekend. Het geheel van afspraken over duurzaamheid heeft Nijmegen de landelijke “StookjeRijktrofee 2016” opgeleverd vanwege de groenste prestatieafspraken. De landelijke ambitie om sociale huurwoningen in 2020 gemiddeld energielabel B te krijgen, halen de Nijmeegse corporaties. Een aantal van hen sneller. In de overeenkomsten is de afspraak vastgelegd dat een tripartite proces wordt gestart waarin de partijen samen scenario’s ontwikkelen, die zicht geven op de haalbaarheid van een energieneutrale huurwoningvoorraad.

Landelijk Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend

We hebben eind 2016 het landelijk Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Het Manifest vervangt  eerdere afspraken zoals het 100% duurzaam inkopen op basis van minimumeisen. Hier volgen twee concrete voorbeelden over hoe wij vorm geven aan MVI.
- We hebben met zeventien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen verder gewerkt aan de voorbereiding voor de aanbesteding duurzame elektriciteit. In november 2016 is de aanbesteding gepubliceerd en kunnen energieleveranciers hun aanbieding gaan doen. Op 1 januari 2018 gaan deze gemeenten niet meer afzonderlijk, maar samen duurzame elektriciteit inkopen. Uniek in deze aanbesteding is dat de duurzame energie uiteindelijk helemaal regionaal moet worden opgewekt door energiebronnen die (deels) nog gerealiseerd moeten worden. Het is de eerste aanbesteding in Nederland waarin dit zo expliciet wordt vastgelegd.
- De Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen organiseert vanaf  september 2016 namens negentien gemeenten het vervoer voor bijzondere groepen (o.a. het leerlingenvervoer, kleinschalig OV en maatwerkvervoer in het kader van de Participatiewet). De gemeenten hebben in 2016 besloten de optie duurzame voertuigen te lichten. Voor het vervoersysteem AVAN  (Aanvullend openbaar Vervoer regio Arnhem Nijmegen) worden 7% elektrische, 88% groengas en nog maar 5% dieselvoertuigen ingezet. Totaal gaat het om 232 voertuigen.

Ontwikkelingen duurzame energie

In 2016 is met de bouw van de vier windturbines van windcorporatie Windpower gestart en in december zijn ze inwerking getreden. Windpower Nijmegen is een organisatie van burgers die duurzame energie willen realiseren in de regio Nijmegen. De coöperatie – bestaande uit ruim 1.500 leden – heeft 3,5 miljoen eigen vermogen opgebouwd, waarmee de financiering van de turbines rond is gekregen.
Inmiddels zijn in de Waalsprong en Waalfront 4.188 woningequivalenten aangesloten op het warmtenet. Samen krijgen ze 0,11 Peta Joule aan warmte geleverd in plaats van aardgas. Ook is de verkenning uitgevoerd om het warmtenet door te trekken naar het stationsgebied en daaruit blijken voldoende kansen. Een business case wordt momenteel opgesteld. Tot slot hebben we samen met de woningcorporaties een onderzoek gedaan  naar duurzame alternatieven voor aardgas voor de huurwoningen en hebben deze per stadsdeel in beeld gebracht.

Nieuw Rioleringsplan drager voor klimaatadaptatie

We hebben ons beleid voor de watertaken (afvalwater, hemelwater en grondwater) vernieuwd. Het beleidsplan voor de watertaken, het ‘Gemeentelijk Rioleringsplan Nijmegen 2017-2023’ (vastgesteld op 28 september 2016), is nu een belangrijke drager voor klimaatadaptatie. De ambities zijn gericht op: het klimaatbestendig maken van Nijmegen, verduurzamen van de waterketen, beschermen van de volksgezondheid en het beperken van (water)overlast. Daarnaast is het plan gericht op doelmatige en risico-gestuurde uitvoering van de beheertaken.

Een miljoen subsidie voor geluidisolatie

In 2016 hebben we voor een kleine 800 geluidbelaste woningen subsidie aangevraagd bij het ministerie van I&M. Het ministerie heeft de subsidie toegekend (4,5 ton) en wij gaan de komende 2 jaar onderzoeken of de woningen in aanmerking komen voor gesubsidieerde geluidsisolatie. Voor de woningen die hiervoor in aanmerking komen vragen wij uitvoeringssubsidie aan waarmee de geluidswerende maatregelen kunnen worden uitgevoerd. In 2015 hebben we ook al subsidie ontvangen (5,5 ton) voor voorbereidingswerkzaamheden. In totaal onderzoeken we de komende jaren ruim 1300 woningen. We verwachten dat bij 25 % van deze woningen daadwerkelijk geluidwerende maatregelen zullen worden getroffen.

Luchtkwaliteit verder verbeterd

Overschrijding van de wettelijke normen voor NO2 is sinds 2014 niet meer aanwezig, dus ook niet voor 2015. Voor 2013 was nog overschrijding op 0,7 km wegvak geconstateerd. Voor PM10 waren al langer geen overschrijdingen meer. Eventuele overschrijdingen voor NO2 en PM10 in 2016 zullen pas blijken uit berekeningen in 2017, maar zijn zeer onwaarschijnlijk. Blijkens eigen metingen en berekeningen is de luchtkwaliteit in Nijmegen verder verbeterd, zie daarvoor m.n. www.westenweurt.nl
In 2016 is door de gemeenteraad in het kader van het project ‘Gezondheid en luchtkwaliteit’ een roetnorm vastgesteld in de vorm van een reductienorm.  Met deze roetreductienorm gaan we een relatieve afname (%) van de hoeveelheid roet in de tijd realiseren. De stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10, PM2,5) nemen daarmee ook verder af.
Tot het thema luchtkwaliteit behoren uitdrukkelijk ook participatie door inwoners in projecten en initiatieven die bijdragen aan een duurzaam, gezond en leefbaar Nijmegen. Belangrijk voorbeeld hiervan is het in 2016 prijswinnende project Smart Emission (verkiezing Slimste project van Nederland).

Voortgang bodemsaneringsoperatie

Bodemverontreinigingen die risico’s (voor mens, grondwater of ecosysteem) kunnen veroorzaken heten in jargon spoedlocaties. In het landelijk Convenant ‘bodem en ondergrond’ is afgesproken dat onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico’s in 2020 ten minste beheerst zijn op basis van een beschikt saneringsplan. Om dit te bereiken hebben wij toegezegd ons te zullen inspannen om eind 2016 voor al deze locaties een beschikking “ernst en spoed” (art 37 Wet bodembescherming) vast te stellen.

Onze werkvoorraad op spoedlocaties is de afgelopen 15 jaar gekrompen van ongeveer 1.900 naar zo’n 20 locaties. De laatste loodjes wegen het zwaarst, m.a.w. de moeilijkste gevallen worden nu aangepakt. Afgelopen jaar hebben we op één van die moeilijke dossiers  een doorbraak gerealiseerd. De eigenaar had in 2013 met de aanpak van een grondwaterverontreiniging moeten beginnen, maar deed dit niet. Langdurig en intensief overleg heeft tot een onconventionele oplossing geleid. Die resulteert erin dat  de aanpak van de grondwaterverontreiniging naar verwachting nog in 2017 kan beginnen.
Er zijn nog 5 spoedlocaties waarvoor we nog een besluit ernst en spoed moeten nemen. Daarvoor zijn afgelopen jaar voorbereidende werkzaamheden verricht. Voor het merendeel zullen deze besluiten in 2017 worden genomen.

Weer tal van mooie groenprojecten opgeleverd

We werken aan de duurzame kwaliteit, de spreiding van groen over de stad en de toegankelijkheid van het groen en waterpartijen. Ook in 2016 stond onze aanpak "Groen Verbindt" hierbij centraal, waarbij we bewoners en ondernemers uitdagen en faciliteren om bij te dragen aan het groen in de wijken. Er zijn ook in 2016 mooie projecten gerealiseerd, zoals:
- een prachtig voedselbos, in samenspraak met Groengroep Hees en omwonenden, aan de Bredestraat, op de voormalige locatie van de Noviokassen, onderdeel van Park West;
- de omvorming van vooralsnog de helft van het ‘Delabos’ (Streekweg): overjarige, bouwvallige populieren zijn vervangen door vruchtdragende bomen en struiken, in nauwe samenspraak met groengroep Dukenburg  en omwonenden;
- de omvorming van de saaie, stenige binnenplaats van buurtcentrum Het Oude Weeshuis (Benedenstad) in een groene oase en speelse beweegtuin, op verzoek en in samenwerking met buurtgroepen en bezoekers van Het Oude Weeshuis;
- oplevering van het park aan de Spechtstraat, in het kader van meer groen in stenige wijken, waarbij veel energie is gestoken in het betrekken van de buurt;
- nog niet geheel afgerond is het project "Meer Groen in de Rozenbuurt", hand in hand met reconstructie van deze buurt; wel is nu al de ruimtelijke impact te zien;
- misschien wel het leukste project was Tuinfruit van de Stichting Co-Bomen (Nijmegen Noord). Nieuwe Nijmegen-Noord-huishoudens krijgen een fruitboom naar keuze aangeboden. De uitreiking van 200 bomen was buitengewoon feestelijk en gezellig. Stichting Co-Bomen en haar groene partners leggen met deze (meerjarige) actie een relatie tussen de agrarische streekhistorie en hedendaags gezond en aangenaam leven in het groene Nijmegen Noord.

Resultaten ODRN

·       

Indicatoren milieubeheer bedrijven

Realisatie
2016

Doel
2016

2017

2018

2019

2020

1.

Aantal aanvragen

21

40

40

40

40

40

2.

Aantal besluiten

10

40

40

40

40

40

3.

% aanvragen afgehandeld binnen wettelijke termijn

?

80

90

90

90

90

4.

Aantal afgehandelde meldingen

168

160

160

160

160

160

5.

a.

Aantal bezwaren (op dossier niveau)

3

10

10

10

10

10

b.

% gegronde bezwaren (op dossier niveau)

1

10

10

9

8

7

6.

% realisatie handhavingsprogramma

100

100

100

100

100

100

7.

a.

Aantal klachten

469

321

300

300

300

300

b.

% van klachten dat leidt tot concrete handhaving

7

10

10

10

10

10

8.

a.

Aantal controles

470

437

400

400

400

400

b.

% hercontroles

70

50

50

45

40

35

c.

% 2e hercontroles

28

10

10

9

8

7

Toelichting:
1. Het betreft hier de aanvragen rond revisie van een milieuvergunning (3-2-2), veranderen van een milieu inrichting (7-2-3), veranderen van een milieu inrichting zonder milieugevolgen (8-4-5), omgevingsvergunning beperkte milieutoets (5-2-1). Tussen haakjes staan geplande aantal – afgeronde aantal – lopende aantal.
2. Aantal Wabo besluiten die milieu gerelateerd zijn.
3. 100% is het streefgetal waar de ODRN vanuit gaat, maar praktisch nooit haalbaar.
4. Het gaat hier om het totaal van milieu gerelateerde meldingen. Concreet gaat het om meldingen Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (8-8),  melding Activiteitenbesluit (150-159) en melding gesloten bodemenergiesystemen (2-1).. Tussen haakjes staan geplande aantal – afgeronde aantal.
5. Het gaat hierom bezwaren ingediend tegen vergunningen met de activiteit milieu (2-0) en handhaving milieu (4-3). Tussen haakjes staan geplande aantal – afgeronde aantal. Twee ingediende bezwaren wachten nog op behandeling, dus er is geen uitspraak te doen over percentage gegrond.  
6. Hier wordt de realisatie van het vooraf vastgestelde werkplan verondersteld.
7. Klachten over hinder van bedrijvigheid worden geregistreerd in de webapplicatie S@men. Niet alle klachten leiden tot een handhavingszaak.
8. Doordat ODRN controleert bij de meest risicovolle bedrijven en/of die bedrijven waar de naleving het minst is, wordt een hercontrolepercentage van 50% aangehouden en vanuit kwaliteitsverbetering zal het per jaar verbeteren. In 10% van de gevallen is een 2e hercontrole nodig (dit is formeel een voornemen Last Onder Dwangsom). Opvallend is het hoge aantal 1e en 2e hercontroles. Een van de redenen is dat er een kwalitatieve verbetering plaats heeft gevonden door intensief contact tussen inspecteurs. Hierdoor wordt bepaalde overtredingen uniformer aangepakt.