Stadsrekening 2016
PCPortal

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 3,9

€ 6,0

€ 0,0

€ 1,7

Totaal

€ 3,9

€ 7,7

Dienstverlening & burgerzaken

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Burgerzaken

6.046

5.970

75

Dienstverlening

1.720

1.721

-1

Totaal lasten programma

7.765

7.691

74

Financiële baten per programma

Burgerzaken

-3.949

-3.912

-38

Totaal baten programma

-3.949

-3.912

-38

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

2,1

2,1

€ 0,0

1,7

1,7

€ 0,0

Totaal

3,8

3,8

€ 0,0

Aan het programma Dienstverlening & burgerzaken geven we per saldo € 3,8 miljoen uit waarvan € 0,3 miljoen in een reserve gestort is, zijnde een budgetoverheveling ten behoeve van het project Vernieuwing Gemeentelijke Website ( zie ook de toelichting in de Nota Slotwijzigingen 2016).
De baten van het product Burgerzaken (bijna €  4,0 miljoen ) bestaan voornamelijk uit de leges opbrengsten (rijksleges en gemeentelijke leges)  van de  rijbewijzen, reisdocumenten, huwelijken, uittreksels BRP en Burgerlijke Stand, naturalisaties en VOG's. Daarnaast nog een rijksbijdrage voor de RNI inschrijvingen.
De lasten van het product Burgerzaken en Dienstverlening (€ 6,0 miljoen) bestaan voor 25% uit afdracht van de rijksleges en voor 75% uit  personeel- en overheadkosten.
Het product Dienstverlening kent geen inkomsten; de uitgaven (€ 1,7 miljoen) zijn vrijwel geheel personeel- en overheadkosten.

Ten opzichte van de begroting is er een voordeel van € 40.000. Voornaamste oorzaak hiervan is dat er aan het loket Register Niet Ingeschrevenen (RNI-loket) 42% meer inschrijvingen  zijn geweest waardoor er een hogere bijdrage (van € 24.000) ontvangen is van het Rijk.