Stadsrekening 2016
PCPortal

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 0,1

€ 13,8

€ 1,0

€ 2,7

€ 0,5

€ 2,6

€ 0,7

€ 2,6

Totaal

€ 2,7

€ 28,1

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Citymarketing en evenementen

2.252

2.424

-172

Culturele ketens

13.784

13.753

31

Cultuureducatie en amateurkunst

4.061

4.058

3

Cultuurhistorie

3.476

2.712

764

Regionaal Archief

2.607

2.615

-8

Talent en kwaliteit

2.542

2.581

-39

Totaal lasten programma

28.722

28.142

580

Financiële baten per programma

Citymarketing en evenementen

-350

-457

107

Culturele ketens

-87

-94

7

Cultuureducatie en amateurkunst

-7

-7

0

Cultuurhistorie

-1.747

-1.005

-742

Regionaal Archief

-513

-522

10

Talent en kwaliteit

-572

-657

86

Totaal baten programma

-3.275

-2.742

-533

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

13,7

13,7

€ 0,0

1,7

1,7

€ 0,0

2,1

2,1

€ 0,0

2,0

1,9

€ 0,0

Totaal

25,4

25,4

€ 0,0

Aan het programma Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing geven we per saldo € 25,4 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de producten Culturele Ketens en Cultuureducatie en Amateurkunst. Op deze producten verantwoorden we onder meer de budgetsubsidies die we verlenen aan de 6 grote culturele instellingen in Nijmegen. Ten opzichte van de begroting is er € 47.000 (0,2%) minder uitgegeven.

We lichten de belangrijkste afwijkingen toe.
De afrekening van onze bijdrage aan de organisatie van de Giro viel € 30.000 hoger uit. Dit tekort is hoofdzakelijk toe te schrijven aan lagere sponsor- en hospitality inkomsten. Het Kroonjaar (Wij Zijn Nijmegen) laat een positief saldo zien van € 75.000. Dit is met name veroorzaakt doordat het beschikbare bedrag voor nieuwe initiatieven niet volledig is benut en de geraamde kosten voor openbare orde en veiligheid anderszins konden worden afgedekt. Voor Wij Zijn Nijmegen komt er het eerste kwartaal 2017 een evaluatie.
Tot slot hebben we door het versoberen van de uitvoering van de evaluatie van de culturele ketens (Peer Review) € 34.000 minder uitgegeven.