Stadsrekening 2016
PCPortal

Indicatoren

Realisatie 2015

Doelstelling 2016

Realisatie 2016

Aantal bezoekers gesubsidieerde podia

561.244

 520.000

607.144

Aantal bezoekers gesubsidieerde musea

96.592

 130.000

106.525

Aantal uitleningen bibliotheek

1.187.671

 1.134.000

1.229.869

Aantal cursisten Lindenberg jonger dan 19

1.692

 1.750

2.036

Aantal gesubsidieerde amateurvoorstellingen

178

 200

141

Aantal bezoekers Huis van de Geschiedenis

21.648

 20.000

30.300

Aantal visualisaties verleden verbeeld

2

 2

2

Aantal bezoeken website regionaal archief

239.000

 190.000

282.000

Aantal bezoeken studiezaal regionaal archief

6.100

 6.000

5.800

Aantal megaconcerten op de Goffert

2

≥ 2

1

Positie Vierdaagse  in de top 100

1

 top 3

2

  • Het aantal bezoekers van de gesubsidieerde podia is als volgt opgebouwd; LUX 240.409; Lindenberg 39.896; Open Luchttheater 9.231; Vereeniging 61.542; Schouwburg 103.886; Doornroosje 152.180. Totaal 607.144.
  • Het aantal bezoekers van de gesubsidieerde musea is als volgt opgebouwd; Museum het Valkhof (MHV) 90.946; De Bastei 15.579: totaal 106.525. Zowel Museum het Valkhof als de Bastei hebben in 2016 minder bezoekers getrokken dan in de budgetcontracten is vastgelegd. Bij MHV komt dit, omdat in 2016 gestart zou worden met een ingrijpende verbouwing, waardoor er geen grote tentoonstellingen konden plaatsvinden. De verbouwing is uiteindelijk uitgesteld, maar de bezoekersaantallen bleven daarom wel achter bij de gemaakte afspraken. De Bastei heeft minder bezoekers getrokken i.v.m. de verbouwing van de Stratemakerstoren. Opening van de Bastei verwachten we in 2017.
  • Bibliotheek: Het aantal uitleningen van de bibliotheek laat een stijging zien van 3.5% ten opzichte van vorig jaar.
  • Cursisten Lindenberg: Vanaf 2016 hebben we nieuwe afspraken gemaakt met de Lindenberg. Voor het reguliere naschoolse cursus aanbod (muziek, theater, dans etc.) vragen we om 1300 kinderen te bereiken. In 2016 zijn er 1469 kinderen bereikt. Voor specifieke doelgroepen hebben we gevraagd 935 jongeren te bereiken. Het gaat om de cursussen van New Arts etc. Hier heeft de Lindenberg in 2016 1892 jongeren bereikt met divers aanbod. 607 jongeren tussen d 13-17 nemen deel aan een cursus. De rest betreft deelname aan workshops, festivals , projecten zoals Identity. Het totaal bereik wordt hierdoor 1439+607= 2036
  • Het aantal amateurvoorstellingen is t.o.v. 2015 gedaald naar 141. 46 amateurclubs hebben een subsidie gekregen. Dat zijn er 4 minder dan vorig jaar.
  • De visualisatie van verleden verbeeld betreffen de realisatie van Fort Knodsenburg en Roadblokken Lentse Warande. Daarnaast gaven we aan ook een aantal kleine visualisaties te realiseren. Ook dat is gebeurd bijvoorbeeld bij de visualisatie van het grafveld bij herinrichting van de Kwikstaarthof. Daarnaast is bijgedragen aan particuliere initiatieven tot visualisaties, zoals het beeld van de Kaaisjouwer en het gedenkteken van het bombardement van de kapokfabriek in Bottendaal.
  • Bezoeken website archief: De sterke stijging van digitale bezoekers wordt deels verklaard door de digitale studiezaal, waar meer bronnen in zijn opgenomen. De grootste stijging komt echter door de historische atlas, die 10x zo veel bezoeken trekt.
  • Bezoeken archief: Ten opzichte van 2015 is het aantal bezoeken gedaald, doordat 2015 een piekjaar was voor onderwijs. De universiteit had een wijziging van het rooster waardoor een college - waardoor wij veel bezoek krijgen - zowel in het voorjaar als, in het nieuwe studiejaar, in het najaar gegeven werd. In 2016 was dat alleen in het najaar.
  • Aantal megaconcerten op de Goffert: We hebben onze doelstelling niet gehaald. Alleen Fortarock heeft plaatsgevonden in het Goffertpark.Dit komt doordat een artiest of band bepaalt zelf waar hij optreedt.
  • Positie Vierdaagse:  Uit de editie 2016 van de Respons TOP100 Evenementen Monitor blijkt dat de Vierdaagse Feesten op nummer 2 staat bij de vrij toegankelijke evenementen. De Vierdaagse marsen staan op nummer 5. Met ingang van 2016 worden de bezoekersaantallen van beide evenementen niet meer bij elkaar opgeteld voor de monitor.