Stadsrekening 2016
PCPortal

Belastingen

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60498   kwijtschelding hondenbelasting

110

135

-25

60737   Aanslagen woningen

110

173

-63

60738   Bezwaar & beroep woningen

100

185

-85

60739   Gegevensuitlevering woningen

32

32

0

60740   Gegevensverzameling woningen

750

749

1

60741   Inning en dwanginvordering woningen

1

17

-16

60744   Overige kosten woningen

0

33

-33

60745   Waardebepaling woningen

383

376

7

60746   Waardevastelling woningen

25

18

7

60747   Aanslagen niet-woningen

33

35

-2

60748   Bezwaar & beroep niet woningen

91

59

32

60749   Gegevensuitlevering niet-woningen

9

9

0

60750   Gegevensverzameling niet-woningen

166

161

5

60751   Inning en dwanginv. niet-woningen

1

6

-4

60755   Waardebepaling niet-woningen

484

478

7

60756   Waardevaststelling niet-woningen

12

5

7

60757   Aanslagen Hondenbelasting

32

26

6

60759   Hondencontrole

276

253

23

60763   Bezwaar & beroep Reinigingsrecht

0

0

0

60766   Aanslagen Rioolrecht

55

27

27

60767   Bezwaar & beroep Rioolrecht

1

0

1

60770   Aanslagen Precariobelasting

27

19

8

61120   Kwijtschelding OZB

0

13

-13

Totaal lasten product

2.698

2.811

-113

Financiële baten per product

60740   Gegevensverzameling woningen

0

-5

5

60742   Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel

-36.936

-38.436

1.501

60752   Opbr. OZB niet-woningen eig.deel

-25.323

-24.744

-579

60753   Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel

-9.916

-8.932

-984

60761   Opbrengst Hondenbelasting

-1.145

-1.109

-36

60767   Bezwaar & beroep Rioolrecht

-75

-75

0

60768   Inn. en dwanginv. Rioolrecht

-1

-1

0

60773   Opbrengst Precariobelasting

-381

-423

42

Totaal baten product

-73.776

-73.725

-51

V=voordeel; N=nadeel

Op het product Belasting is per saldo € 1,6 ton meer uitgegeven.

De meest in het oog springende verschillen zijn de opbrengsten van de  OZB-woningen en niet woningen, per saldo € 0,6 ton. De hogere opbrengsten van de woningen zijn het gevolg van de waardestijging van het onroerend goed. De lagere opbrengst bij de niet woningen wordt veroorzaakt doordat de areaal ontwikkeling achter is gebleven bij de verwachting.

Tegen met name de WOZ-waardering zijn in 2016 veel meer bezwaren ingediend dan in voorgaande jaren. De inzet hierop heeft ons  € 1,0 ton extra gekost.