Stadsrekening 2016
PCPortal

We blijven werken aan een flexibele en professionele organisatie die vanuit een veranderende rolverdeling
meer ruimte biedt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en ondernemers.
Verder zorgen we voor kwalitatief goed toegerust personeel, dat kostenbewust en samenwerkingsgericht
handelt, in een prettige werksfeer en een uniforme werkomgeving  gebaseerd op flexibele werkplekken en voorzieningen die passen bij het Nieuwe Werken. Deze doelstellingen dragen bij aan de kwaliteit van de producten en dienstverlening aan de burger.
We werken slim samen met regiogemeenten om kwaliteit te verhogen, kwetsbaarheid te verminderen en kosten te  verlagen. Het strategisch huisvestingsbeleid is gericht op het verhuren van vrijkomende dienstgebouwen aan samenwerkingsverbanden en het bieden van ondersteunende en facilitaire diensten en producten.
We blijven de organisatie ondersteunen en adviseren bij het verder verankeren van de organisatie-ontwikkeling en de voortschrijdende bezuinigingen. Dit doen wij door de komende jaren een flexibel strategisch HRM-beleid vorm te geven. Hiervoor gaan we in gesprek met leidinggevenden en medewerkers en doen we pilots om dit beleid te kunnen opladen. Vertrekpunt daarbij zijn de vier principes  ‘vanuit het Hart en voor Nijmegen’, waarbij we het beleid toetsen aan de tien uitgangspunten/dragers van onze HRM-aanpak.
We zorgen dat  ons fundament op orde blijft. Dit betekent werken aan goed leiderschap, verbeteren van onze gesprekscyclus en het verder werken aan ons nieuwe functiegebouw HR21.

We geven vorm aan duurzaam personeelsbeleid, waarin mobiliteit, vitaliteit en employability centraal staan. We zetten in op de instroom van jongeren en onderzoeken de mogelijkheden van traineeship. Ook bewerkstelligen we dat medewerkers langer kunnen blijven werken, uitdagend en inspirerend werk houden en mobieler worden in hun werk. Tevens bieden we hiermee het hoofd aan de gevolgen van de bezuinigingen, waarbij we streven we naar een goede mix van jong en oud in onze organisatie. Leren en ontwikkelen blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. Tegelijk hopen we hiermee te bereiken dat medewerkers langer kunnen blijven werken en uitdagend en inspirerend werk houden.