Stadsrekening 2016
PCPortal

Nijmegen bevindt zich in een regionaal, nationaal en internationaal krachtenveld. Waar nodig zoeken we samenwerking met (omliggende) gemeenten en hogere overheden, bedrijven en (kennis)instellingen op nationaal en internationaal niveau, voor het realiseren van doelen en projecten die de gemeentegrenzen overschrijden. Op Daar waar mogelijk sluiten we ook aan op belangen die op (inter)nationaal en provinciaal niveau spelen.  
We participeren actief in netwerken en onderhouden intensieve contacten met bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties om de noodzakelijke dwarsverbanden te kunnen leggen die relevant zijn voor onze lobby. We brengen de Nijmeegse belangen goed en gestructureerd onder de aandacht.

Een sterke positie in diverse netwerken is ook nodig om in aanmerking te komen voor fondsen en middelen van Europa, rijk en provincie; het gaat om de Europese structuurfondsen, nationale en provinciale subsidiecontracten en projectsubsidies voor onze stedelijke ontwikkeling. Middelen die we goed kunnen gebruiken om onze beleidsdoelen en projecten realiseren. Om in aanmerking te komen voor deze fondsen en contracten nemen we initiatieven op het vlak van subsidieacquisitie. Daarmee ligt er een sterke relatie tussen het product Externe betrekkingen en andere gemeentelijke programma’s.