Stadsrekening 2016
PCPortal

Door het heffen van gemeentelijke heffingen genereren wij inkomsten voor ons lokale beleid. De gemeentelijke heffingen bestaan uit de belastingen en de rechten. Deze heffingen en rechten worden jaarlijks met het indexatiecijfer aangepast, tenzij er redenen zijn om hiervan af te wijken.

In het coalitieakkoord 2014-2018 zijn voor de gemeentelijke belastingen voor de komende jaren keuzes gemaakt die op twee uitgangspunten zijn gebaseerd, namelijk  'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten' en 'de gebruiker betaalt'. Geleidelijk aan verschuiven we de lasten van gebruikers naar eigenaren van woningen en bedrijfspanden.
Hiervoor worden de volgende maatregelen genomen:

  • de Afvalstoffenheffing schaffen we vanaf 2015 in drie jaar af en verschuiven we naar de OZB voor woningen;
  • de OZB voor gebruikers schaffen we vanaf 2016 in drie jaar af  en verschuiven we naar de OZB voor eigenaren van niet-woningen;
  • de maximale WOZ-waarde (aftoppingsgrens) waarover Rioolheffing wordt berekend, wordt geleidelijk verhoogd naar €10 miljoen.

In de paragraaf lokale heffingen zijn de ontwikkelingen per heffing in beeld gebracht.

Voor de rechten geldt dat de geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de geraamde kosten. Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft een handreiking kostentoerekening gemaakt welke aanbevelingen geeft om te komen tot transparante en juist berekende tarieven. In onze gemeente is op basis van deze handreiking een richtlijn Kostentoerekening leges en tarieven opgesteld volgens welke wij in Nijmegen werken.