Stadsrekening 2016
PCPortal

Algemene baten en lasten

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per product

60778   Financiering

20.488

20.386

102

60779   Concernposten - Ove. Concernposten

727

3.930

-3.203

60780   Concernposten - Stelposten

-359

0

-359

60783   Saldo directie DBO-Directie

-970

2.296

-3.266

60932   Mut. res. PG Financiering

3.965

3.965

0

60936   Mut. res. PG Concernposten

4.251

4.051

200

61009   Mut. res. PG Concernposten

1.776

1.776

0

61073   Bespaarde rente reserves

8

0

8

61125   Post Onvoorzien

402

0

402

61341   Vennootschapsbelasting

73

0

73

Totaal lasten product

30.361

36.405

-6.044

Financiële baten per product

60775   Uitkeringen gemeentefonds

-205.102

-206.012

909

60777   Opbrengst beleggingen

-2.595

-3.097

502

60778   Financiering

-30.109

-30.097

-11

60779   Concernposten - Ove. Concernposten

-1.594

-2.718

1.124

60783   Saldo directie DBO-Directie

0

-980

980

60936   Mut. res. PG Concernposten

-460

-460

0

61009   Mut. res. PG Concernposten

-2.074

-5.123

3.049

61073   Bespaarde rente reserves

-3.972

-3.972

0

61315   Integratieuitkering sociaal domein

-146.496

-146.496

0

Totaal baten product

-392.402

-398.956

6.554

V=voordeel; N=nadeel

Op het product "baten en lasten" hebben wij in 2016 een tekort van € 0,6 miljoen

Toelichting:
Gemeentefonds € 0,9 miljoen voordeel

De algemene uitkering is € 0,9 miljoen hoger dan geraamd.Bij de decembercirculaire is een nieuwe decentralisatie-uitkering huisvesting-onderwijs asielzoekers opgenomen van € 0,5 miljoen. Verder verwachten wij als gevolg van bijstelling van een aantal maatstaven nog een extra opbrengst van  € 0,4 miljoen(zie verder stelposten).

Afdelingsresultaat € 0,7 miljoen  nadeel
De afdelingskosten 2016 sluiten met een tekort van € 2,3 miljoen.
Bij de slotnota hebben wij een dekkingstekort  gemeld van € 1,5 miljoen veroorzaakt door de teruggang in rendabel in te zetten capaciteit. We kunnen dit nadeel niet opvangen binnen het totale personeelsbudget, omdat die ruimte er door de bezuinigingen van de afgelopen jaren niet is.
Verder is de voorziening wethouderspensioen als gevolg van de lage rentestand op het gewenste niveau gebracht, kosten eenmalig 2016 € 0,7 miljoen.

Stelposten € 1,5 nadeel
Om niet onnodig te snijden in onze begroting is er vanaf 2010 een stelpost van € 1,8 miljoen opgenomen dat vooruit loopt op een positief rekeningresultaat. Dit jaar zien we, net als vorig jaar, dat op het laatste moment het resultaat negatief wordt bijgesteld vanwege ontwikkelingen binnen onze grondexploitaties. Doordat dit het tweede jaar op rij is dat we sluiten met een nadelig jaarrekeningresultaat gaan we de stelpost opnieuw afwegen. Dit zullen we doen bij de Zomernota. Het op grond van ervaring centraal opnemen van niet op voorhand aanwijsbare meevallers in de uitgaven, leidt in de Stadsrekening standaard tot een ‘nadeel’ bij Bestuur & Middelen.
Daarnaast is geen specifiek beroep gedaan op de post onvoorzien. Daardoor valt € 0,4 miljoen vrij ten gunste van het rekeningsresultaat.
In combinatie met andere stelposten, leiden stelposten per saldo tot een nadeel van € 1,5 miljoen.

Opbrengst beleggingen € 0,5 miljoen voordeel
Van de DAR is een aanvullend dividend van € 0,5 miljoen ontvangen.

Advieskosten en overige verschillen € 0,2 miljoen voordeel.
De heffing vennootschapsbelasting is in een andere dekking voorzien en valt dus voor 2016 vrij.