Stadsrekening 2016
PCPortal

Rekening 2016

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 399,0

€ 36,4

€ 73,7

€ 2,8

€ 0,3

€ 1,0

€ 0,0

€ 3,2

€ 0,0

€ 2,4

Totaal

€ 472,9

€ 59,5

Bestuur en Middelen

Begroting 2016
na wijziging

Rekening 2016

       Verschil

* € 1.000,-

Financiële lasten per programma

Algemene baten en lasten

30.361

36.405

-6.044

Belastingen

2.698

2.811

-113

Bestuur & Ondersteuning

13.707

13.629

78

Externe betrekkingen

1.045

977

68

Kaderstelling

3.215

3.237

-22

Organisatie

2.437

2.437

0

Totaal lasten programma

53.463

59.496

-6.033

Financiële baten per programma

Algemene baten en lasten

-392.402

-398.956

6.554

Belastingen

-73.776

-73.725

-51

Bestuur & Ondersteuning

-144

-6

-138

Externe betrekkingen

-251

-258

7

Totaal baten programma

-466.573

-472.945

6.371

V=voordeel; N=nadeel

Saldo van baten en lasten

Begroting 2016 na wijziging

Rekening 2016

minder / meer
uitgegeven

-362,0

-362,6

€ 0,5

-71,1

-70,9

€ 0,2

2,4

2,4

€ 0,0

3,2

3,2

€ 0,0

Totaal

-413,1

-413,4

€ 0,3

Ten opzichte van de begroting is op het programma € 0,3 miljoen meer binnengekomen.Dit is het saldo van meerdere voor-en nadelen.

Het programma Bestuur & Middelen bestaat uit  uiteenlopende producten. De grootste zijn het product  Algemene Baten & Lasten en het product Belastingen. Hieronder vallen het Gemeentefonds en de gemeentelijke belastingen. Ook worden op dit programma posten opgenomen die we niet hebben toegewezen aan programma's en afdelingen: de stelposten.

In onderstaande tabel is weergegeven welke verschillen ten grondslag liggen aan het voordelig resultaat van € 0,3 miljoen.

(x 1,0 miljoen)

Voordelig

Nadelig

Algemene uitkering

0,9

Afdelingsresultaat

0,7

Stelposten

1,5

Winstuitkering DAR

0,5

Vrijval 'geparkeerde' subsidiegelden

1,0

Overige posten

0,1

Totaal

2,5

2,2

Resultaat

0,3

De belangrijkste afwijkingen lichten we hierna toe.

Algemene uitkering (€ 0,9 voordelig)
De algemene uitkering is € 0,9 miljoen hoger dan geraamd. We hebben in december van het Rijk een vergoeding ontvangen van € 0,5 miljoen voor de huisvesting van leerlingen voortgezet onderwijs in de noodopvang Heumensoord. Dit valt weg tegen een nadeel bij het programma Onderwijs en is een administratief verschil  , zoals toegelicht bij het programma Onderwijs. Verder hebben wij, als gevolg van bijstelling van een aantal maatstaven, nog rekening gehouden met een extra opbrengst van  € 0,4 miljoen.

Afdelingsresultaat (€ 0,7 nadelig)
De afdelingskosten 2016 sluiten met een tekort van € 2,2 miljoen. In de nota Slotwijzigingen is hiervan al een bedrag meegenomen van € 1,5 miljoen. Bij het opstellen van de Stadsrekening is gebleken, dat het dekkingstekort € 0,7 miljoen hoger is dan waar we bij de Slotwijzigingen vanuit gingen. De hogere kosten bij de jaarrekening zijn veroorzaakt door een hogere pensioenvoorziening voor wethouders. Om de pensioenvoorziening op peil te houden blijkt dat we een extra storting in de voorziening hebben moeten doen van € 0,7 miljoen vanwege de lage rentestand.
Deze hebben we in  de nota Slotwijzigingen al met een winstwaarschuwing aangegeven.
Ten aanzien van het reeds aangekondigde tekort bij de slotwijziging van€  1,5 miljoen blijkt dat deze bewaarheid is in de stadsrekening. Een belangrijke oorzaak is het achterblijven van projecten.
Het BBV schrijft ons voor dat we de overhead via een afzonderlijk programma in beeld moeten gaan brengen. Deze wijziging maakt dat we de toerekeningssytematiek van onze overhead nog eens goed tegen het licht moeten houden. In de zomernota komen we dan ook met voorstellen die de nu opgetreden tekorten moeten oplossen.

Stelposten (€ 1,5 nadelig)
Om niet onnodig te snijden in onze begroting is er vanaf 2010 een stelpost van € 1,8 miljoen opgenomen dat vooruit loopt op een positief rekeningresultaat. Dit jaar zien we, net als vorig jaar, dat op het laatste moment het resultaat negatief wordt bijgesteld vanwege ontwikkelingen binnen onze grondexploitaties. Doordat dit het tweede jaar op rij is dat we sluiten met een nadelig jaarrekeningresultaat gaan we de stelpost opnieuw afwegen. Dit zullen we doen bij de Zomernota. Het op grond van ervaring centraal opnemen van niet op voorhand aanwijsbare meevallers in de uitgaven, leidt in de Stadsrekening standaard tot een ‘nadeel’ bij Bestuur & Middelen.
Daarnaast is geen specifiek beroep gedaan op de post onvoorzien. Daardoor valt € 0,4 miljoen vrij ten gunste van het rekeningsresultaat.
In combinatie met andere stelposten, leiden stelposten per saldo tot een nadeel van € 1,5 miljoen.

Winstuitkering DAR (€ 0,5 miljoen voordelig)
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in december 2016 van de DAR is een extra winstuitkering toegekend over 2016  van € 0,5 miljoen.

Vrijval 'geparkeerde' subsidiegelden
In 2012 hebben we van de provincie een subsidiebijdrage gekregen voor regionale projecten. In 2016 zijn de subsidies afgerekend, waardoor het subsidiebedrag van € 1 miljoen kan vrijvallen ter dekking van gemaakte kosten.