Stadsrekening 2016
PCPortal

Wij zijn Nijmegen

Wij zijn Nijmegen staat voor wie en wat we willen zijn: een open, zorgzame en initiatiefrijke samenleving waar iedereen meetelt en de mensen zich verantwoordelijk voelen voor de stad en voor elkaar.

Het jaar 2016 is voor Nijmegen een kroonjaar geweest. Wij hebben als stad heel wat gevierd: honderd jaar Vierdaagse, twee dagen Giro d'Italia en de opening van de Spiegelwaal, om een paar heuglijke evenementen te noemen.


City Deal “Energy, Food, Health”

Nijmegen werd in 2015 door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken in het kader van Agenda Stad gevraagd trekker te willen zijn voor een City Deal “Energy, Food, Health”. Omdat hiermee de kern werd benoemd van onze triple helix economic board is hiervoor in 2016 samenwerking aangegaan. Deze samenwerking is aangegaan met de GelreStad-partners (Apeldoorn, Arnhem, Ede en de Provincie), met de kennisinstellingen (met name de Radboud Universiteit Nijmegen (RUN), de Wageningen University & Research) en met een groot aantal private partijen (waaronder Alliander en NXP). De City Deal is eind 2016 afgerond en op 30 januari 2017 door 20 partijen, inclusief het ministerie Economische Zaken, getekend.

City Deal “Kennis Maken”

Nijmegen was ook vanaf januari 2016 namens het Netwerk Kennissteden trekker van de City Deal “Kennis Maken”. Dat netwerk bestaat uit de 12 universiteitssteden, de vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU), de vereniging Hogescholen (VH) en het kenniscentrum studentenhuisvesting (Kences).

De City Deal beoogt de stad tot rijke leeromgeving en living lab voor studenten te maken. De City Deal is eind 2016 afgerond en op 2 februari 2017 getekend door onder meer de ministeries OCW en BZK.

In Nijmegen is de samenwerking met RUN en HAN versterkt middels een intentieverklaring die in 2017 moet leiden tot een strategische agenda en een concrete uitwerking van de City Deal.

Partnership Urban Mobility

Nijmegen is in 2016 als enige stad van Nederland door het ministerie BZK voorgedragen bij de Europese Commissie voor het partnership Urban Mobility in het kader van de European Urban Agenda. Dit is een uitwerking van het Pact van Amsterdam (zomer 2015). Het partnership bereidt een nieuw Europees programma voor dat vanaf 2020 na de herstructurering van de Europese structuurfondsen in werking zal treden. Nijmegen zal vanaf 2017 haar ervaringen en kennis welke is opgedaan in het partnership beschikbaar maken voor de G32 en de G4.

Grensoverschrijdende samenwerking

In 2016 is binnen de Euregio Rijn Waal door Nijmegen betrokken bij het stand brengen van het zes steden initiatief. De steden Arnhem, Duisburg, Düsseldorf, Ede, Moers en Nijmegen gaan een meerjarige grensoverschrijdende samenwerking aan op meerdere beleidsvelden (economie, arbeidsmarkt, milieu/klimaat, mobiliteit, migratie). Op 3 februari 2017 is te Düsseldorf door de zes burgemeesters de samenwerking bekrachtigd.

Bestuursakkoord met de Provincie Gelderland

Eind 2016 is er een bestuursakkoord gesloten waarin de ambities verwoord staan die Arnhem, Nijmegen en de
Provincie Gelderland de komende tien jaar willen realiseren om terug te keren in de top van
de economisch best presterende regio’s van Nederland. Dit doen we met elkaar en met behulp van
onder meer bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en Rijk. De ambities zijn nu vertaald in
een eerste gezamenlijke Investeringsagenda 2017-2018, die de partijen jaarlijks zullen
actualiseren.

Organisatieontwikkeling

De omgeving waarin gemeenten nu en de komende jaren opereren is complex. Denk aan de omvangrijke en snelle decentralisatie van rijkstaken en de gevolgen hiervan voor onze burger, en allerlei complexe maatschappelijke vraagstukken zoals de opvang van vluchtelingen. Ook in onze stad hebben we ook in 2016 gestaan voor grote opgaven: de regionalisering, de verdere ontwikkeling van Waalsprong en Waalfront, de opvang van vluchtelingen en statushouders. Dit alles vond plaats in combinatie met bezuinigingen en in een jaar dat in onze stad op sportief en cultureel gebied veel gebeurde.

Ook in Nijmegen hebben we daarom onze organisatie verder doorontwikkeld. De basis is gevormd door een aantal trajecten als MeeAnder, De Bedoeling en Vanuit ’t Hart. Hiermee hebben we ons vooral gericht op samenwerken, flexibel werken en verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd. In de loop van dit jaar is aan de hand van de principes Slim, Slank en Soepel een vervolg gestart. Vanuit het Lean Team zijn organisatie breed een aantal procesdoorlichtingen gedaan, wat geleid heeft tot kortere doorlooptijden, minder processtappen en meer rol duidelijkheid.

De Oversteek

Met de zogeheten “Oversteek” is een nieuw instrument aan ons personeelsbeleid toegevoegd gericht op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en gericht op efficiency van onze bedrijfsvoering. Uitgangspunt is dat medewerkers in algemene dienst zijn en dat nieuw of vrijkomend werk organisatiebreed wordt aangeboden via een resultaatgerichte opdracht. Het is een transparante methode om op een meer flexibele wijze de juiste man/vrouw op de juiste plek te krijgen en daarmee het beste resultaat te behalen in ons gezamenlijke werk voor de stad. Zo kunnen we beter en sneller inspelen op ontwikkelingen en complexere dynamische opgaven.

In 2016 zijn de eerste stappen hierin gezet. Hiermee past dit instrument in de tijd van flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Goedkeurende verklaring waarderingskamer

De Waarderingskamer heeft ons wederom een goedkeurende verklaring gegeven. Dit betekent dat de processen en de modellen voor het modelmatig waarderen goedgekeurd zijn en dat wij de OZB aanslagen mochten opleggen. Wij hebben eind februari 2016 96,5% van de WOZ-beschikkingen/gecombineerde belastingaanslagen over 2016 verzonden. Op 31-12-2016 was dit 98,6%. Van de 2.419 ingediende bezwaarschriften WOZ 2016 (tegen de waarde, de objectafbakening en het belang, m.u.v. ambtshalve bezwaren) hebben wij 98% afgehandeld. Hiervan was 81% ongegrond.