Stadsrekening 2016
PCPortal

Wet Normering Topinkomens (WNT)

Bedragen x €1
Functiegegevens

Griffier M.Heffels

Gemeentesecretaris  A. van Hout

Gemeentesecretaris B. van der Ploeg

Duur dienstverband in 2016

1/1/16 - 31/12/16

15/5/16 – 31/12/16

1/1/16 – 29/2/16

Omvang dienstverband (in FTE)

1,0

1,0

1,0

Gewezen  topfunctionaris?

Nee

Nee

Nee

(fictieve)  dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Individueel WNT-maximum

€179.000

€112.795

€29.425

Bezoldiging

Beloning

€91.227

€65.913

€ 25.697

Belastbare onkostenvergoeding

€465

€73

€115

Beloningen betaalbaar op termijn

€11.967

€9.316

€2.413

-/- Onverschuldigd betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging

€103.660

€75.302

€28.224

Motivering indien overschrijding:

n.v.t

 n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2015

Aanvang en einde dienstvervulling in 2015

1/3-31/12

n.v.t

1/1-31/12

Omvang dienstverband in 2015 in FTE

1,0

1,0

Beloning

€68.070

€125.463

Belastbare onkostenvergoeding

-

137

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 9.880

€15.641

Totaal bezoldiging 2015

€ 77.950

€ 141.241

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Nijmegen van toepassing zijnde regelgeving: de Wet Normering Topinkomens.

In het kader van de Wet Normering Topinkomens die in werking is getreden per 1 januari 2013, zijn wij verplicht om gegevens van aangewezen topfunctionarissen, i.c. de gemeentesecretaris en de griffier te vermelden, ook wanneer zij beneden de norm worden betaald. In Nijmegen blijven deze functionarissen onder de norm en worden dus enkel en alleen op grond van wettelijke voorschriften vermeld. Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Gemeente Nijmegen is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Gemeentesecretaris R. Wever *

Directeur R. Wever*

Aanvang en einde dienstverband

18/2/16 - 14/5/16

15/5/16 - 30/11/16

Aantal kalendermaanden waarin functievervulling voor 2016

nvt

nvt

Aantal maanden waarin functievervulling in 2016

3

6,5

Aantal uren functievervulling in 2016

342

306

Individueel WNT-maximum

€72.000

€144.000

maximum uurtarief

€175

€175

Bezoldiging

Uitgekeerde bezoldiging in 2016

€59.850

€53.550

Bezoldiging per uur

€175

€175

-/- Onverschuldigd betaalbaar op termijn

n.v.t.

n.v.t.

Motivering indien overschrijding:

n.v.t.

n.v.t.

* De heer R. Wever was werkzaam als leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode 18/02/16 t/m 14/05/16. Vanaf 15/05/16 is de heer R. Wever een gewezen topfunctonaris.