Stadsrekening 2016
PCPortal

Investeringen zijn bij uitstek middelen waarmee in de stad veranderingen, verbeteringen en vernieuwingen kunnen worden gerealiseerd. Dit jaar hebben we voor een bedrag van € 20 miljoen, in de stad geïnvesteerd en is een aantal investeringsprojecten tot afronding gekomen. Het resterende bedrag verwachten we in de periode 2017 - 2020 te besteden. Dat bedrag (zie kolom "Budget 2016-2019") en de vrijval van kredieten (zie kolom "Vrijval") hebben we meegenomen in begrotingswijziging BW-011552 (Raadsvoorstel Stadsrekening 2016).

De verschillen tussen beschikbaar gestelde investeringskredieten en de daadwerkelijke besteding daarvan leiden tot een herberekening van de jaarlijkse kapitaallasten. Het meerjarige effect berekenen we na het opstellen van de Stadsrekening 2016 en nemen we mee in de Zomernota 2017.

In de navolgende tabel treft u per programma nadere informatie aan. Aan het eind van de tabel geven we ook informatie over de Bedrijfsinvesteringen. We geven een toelichting op de grootste uitgaven in 2016. Overige informatie over investeringen treft u aan in de investeringsparagraaf van zogenaamde 'webversie' van de
Stadsrekening 2016.

x €1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

Krediet  tot huidig jaar

 Realisatie t/m
vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2016-2019

Vrijval

Citymarkering, Cultuur en  Cultuurhistorie

1. Specifiek

masterplan oude stad

435

435

105

0

0

330

Cultuurhistorie

1.000

1.000

750

0

0

250

Keizer Karel Podia

7.400

4.000

3.781

-139

0

3.758

 Cultuurspinnerij

500

500

0

0

0

500

Duurzaamheid

1. Specifiek

Valkhofpark/Hunnerpark

1.725

1.725

0

0

0

1.725

De Bastei

2.100

2.100

0

0

1.000

3.100

Nijmegen-West Groene Buffer

1.000

1.000

0

0

1.000

Vergroening Stedelijk Gebied

0

0

-858

268

0

590

2. Bulk

Woonomgevingsverbeteringen

375

375

0

385

0

-10

Grondbeleid

1. Specifiek

Vasim

2.700

0

0

0

0

2.700

Tunnel Westzijde Spoorzone

2.500

1.000

0

0

0

2.500

Oostelijke Waalkade

2.400

2.400

0

0

1.176

3.576

Aanpak Waalkade

2.400

1.050

0

0

0

2.400

Mobiltieit

1. Specifiek

Fiets

7.111

7.111

6.225

194

996

1.688

Selectief toegangssysteem

813

813

768

52

0

0

-7

Fietstunnels Waalsprong

7.318

7.318

4.598

394

0

2.326

Aanleg Dorpensingel

5.000

5.000

199

33

0

4.768

Groene Route

2.200

2.200

2.097

-260

0

363

Marienburggarage Parkeerapparatuur

300

300

122

1

0

177

Parkeren Hezelpoort

2.557

2.557

2.517

0

1.898

1.938

Stationsplein

3.000

3.000

302

292

0

2.406

Fietsvriendelijke maatregelen

5.000

5.000

0

773

620

4.847

Waalbrug fiets- en busbaan

5.000

5.000

74

165

0

4.761

Vervanging  Parkeerapparatuur CWZ

550

0

0

0

0

550

Griftdijk Verkeersmaatregelen

572

572

0

6

0

566

Daasleweg

300

150

0

150

0

150

Park  & Ride

1.200

1.200

66

808

0

309

Openbare Ruimte

1. Specifiek

Bloemerstraat

500

500

0

345

0

155

Ondergronds Containers

650

650

0

154

0

496

Joris Ivensplein

150

150

0

21

0

128

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

300

100

0

41

0

259

3. Eigen dekking

Groot-en vervangingsonderhoud/Stelselverb

5.486

5.486

0

5.659

0

-173

Rioolinvesteringen Waalsprong

2.513

2.513

0

1.520

0

993

Onderwijs

1. Specifiek

Primair Onderwijs Groot Oosterhout

7.000

2.000

0

127

0

6.873

Bewegingsonderwijs Kristallis

1.150

1.150

0

0

0

1.150

Uitbreiding BS Hidaya

274

274

21

237

0

16

Sport en Accomodaties

1. Specifiek

Talent Centraal

5.000

5.000

0

1

4.333

9.332

Kunstgrasvelden

3.187

1.475

977

451

0

1.759

Revitalisering Binnensportaccomm

1.000

1.000

972

28

0

0

Stevenstoren

1.300

1.300

1.284

12

0

0

-4

Bestaande Voorzieningharten

189

189

148

40

0

0

Nieuw Balveren 5e veld

200

200

0

0

0

200

Sportpark Staddijk

100

100

0

0

0

100

WC de Brack

100

100

46

48

0

0

-4

Aanpassing wijkaccomodaties ivm WMO

210

210

76

97

0

37

Kinderboerderij Kobus

300

300

220

79

0

-1

Meerjarige Renovatie Zwembaden

1.100

891

0

561

0

539

Cultuurhistorische Panden

1.000

500

183

251

0

566

Asbest invent. & sanering

1.500

900

238

619

0

643

Kunstgras Hockeyvelden

1.182

244

219

4

0

959

Renovatie Sporthal Meijhorst

1.000

1.000

0

26

0

974

Waalhalla

375

375

154

221

0

0

Vlak Elastische Vloer

194

194

0

0

0

194

Wijkcentrum de Schalmei

290

0

0

0

0

290

Speeltoestellen de Leemkuil

800

450

0

51

0

749

2. Bulk

Gemeentelijke accommodaties

734

734

0

721

0

0

-13

3. Eigen dekking

Vastgoed Rendabel

1.135

1.135

0

249

0

0

-886

Duurzaamheid

2.209

2.209

0

404

0

1.805

Wijkontwikkeling

1. Specifiek

Vervanging Speelvoorzieningen

645

0

0

0

0

645

Zorg en Welzijn

1. Specifiek

Skaeve Huse

950

400

0

15

0

935

NUNN Renovatie

100

100

0

0

0

100

Jongerencentrum Nijm.Noord

400

400

298

105

0

0

3

Bedrijfsinvesteringen

2. Bulk

Bedrijfsinvesteringen

5.374

5.374

0

5.078

0

296

 Totaal

       114.053

          93.409

           25.582

         20.287

       10.023

         77.287

    -911

Financiële verantwoording

Citymarketing, Cultuur en Cultuurhistorie
De renovatiefasen 1 en 2 van Concertgebouw de Vereeniging zijn in 2016 afgerond. De bestedingen op het krediet Keizer Karel Podia zijn per saldo € 139.000 negatief vanwege een ontvangen provinciale subsidie.
Op basis van de haalbaarheidsstudie zal in 2017 de renovatiefase 3 verder worden voorbereid en in 2018 uitgevoerd.

Duurzaamheid

Het krediet Vergroening Stedelijk Gebied komt voort uit de verkoop Heumensoord: door de Raad is destijds besloten deze opbrengst te besteden aan vergroening van stedelijke wijken. In 2016 realiseerden we het Park aan de Spechtstraat (wijk De Biezen). Het restant besteden we aan overige groene projecten in 2017 en 2018, zoals o.a. Kraaijenhofpark en vergroening van stenige straten in het kader van Operatie Steenbreek.

Vanuit jaarlijks bulkkrediet Woonomgevingverbeteringen is de woonomgeving Rozenbuurt verbeterd (€250.000), het Marconiplein opgeknapt (€25.000) en het werk aan het Nachtegaalplein uitgevoerd (€25.000)

Grondbeleid
Kredieten grondbeleid worden verantwoord in het GVP; dit betekent dat pas na afronding van de investering verrekening met het krediet plaatsvindt. In het VGP is aangaande het krediet Oostelijke Waalkade gemeld dat de reconstructie van de Lindenberghaven tot historische haven nagenoeg gereed is. We zijn geconfronteerd met tegenvallers in de uitvoering (reparaties i.v.m. lage waterstand en een deel van de kosten bleek niet subsidiabel). Bij de vaststelling van het VGP is daarom besloten tot een aanvullend krediet.

Mobiliteit
Met het krediet Fietsvriendelijke maatregelen bekostigen we onder andere de uitvoering van de zuidelijke snelfietsroute Beuningen. Het gedeelte Poort Neerbosch – Goffertpark is inmiddels gerealiseerd.

De uitvoering van de tunnels (Vrouwe Udasingel en Laauwikstraat) en de fietsbrug over de Graaf Alardsingel is inmiddels voltooid. Het restant van het krediet Fietstunnels Waalsprong wordt ingezet voor realisatie van de fietsstraat Griftdijk en willen we inzetten voor de infrastructurele verbeteringen voor de fiets, onder andere de verbetering van fiets op- en afgangen bij de verschillende Waalbruggen.

Voor de verbetering van de stationsomgeving aan de oostzijde is uit het krediet Stationsplein een aantal maatregelen uitgevoerd, zoals de oversteek bij het ROC, de looproute Van Schaeck Mathonsingel en de looproute Doornroosje. De herinrichting van de Van Oldenbarneveltstraat is voltooid.

Waalbrug fiets- en busbaan

Volgens Rijkswaterstaat is de gewenste verbreding niet haalbaar. Wij richten ons momenteel op het inzetten van de huidige busbaan voor de fiets, gecombineerd met doorstromingsmaatregelen ten behoeve van het openbaar vervoer. Wij willen de resterende middelen met name inzetten om op andere onderdelen van de Waaloverschrijdende fietsroutes structurele verbeteringen aan te brengen.

Park & Ride - Transferium Nijmegen Noord is begin december 2015 in gebruik genomen. De parkeerapparatuur was echter nog niet volledig opgeleverd. Dit is in de loop van 2016 grotendeels afgerond.

Openbare Ruimte

De reconstructie van de Bloemerstraat is in 2016 gestart en zal begin 2017 worden voltooid.

Het krediet voor de investeringen - Groot- en vervangingsonderhoud en Stelselverbetering - in het bestaande rioolstelsel is in 2016 volledig uitgegeven met een lichte overschrijding. Het krediet Rioolinvesteringen Waalsprong zal in 2017 tot verdere besteding in 2017 komen. De (kapitaal)lasten van beide investeringen worden gedekt door de rioolheffing. Het betreft een zogenaamde gesloten exploitatie.

Onderwijs
Met het krediet Primair onderwijs Groot Oosterhout (De Grote Boel) wordt de nieuwe Brede school De Uitdaging gerealiseerd in 2017, met een uitloop naar 2018. Het onderwijs in De Uitdaging is al van start gegaan in VZH De Klif.

De begrote aanpassing aan het schoolgebouw van Basisschool Hidaya in de vorm van een tijdelijke uitbreiding is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen.

Sport en Accommodaties

Met het krediet voor Kunstgrasvelden zijn in 2016 de toplagen van de hoofdvelden bij Trekvogels en Orion gerenoveerd respectievelijk de sportparken Luciaweg en Marienbosch.

Met het krediet Meerjarige Renovatie Zwembaden willen we de huidige kwaliteit en continuïteit van de Nijmeegse zwembaden op peil houden. In 2016 is er bij zwembad Dukenburg achterstallig onderhoud gepleegd: de muren, vloeren en het dak zijn hierbij onder andere aan bod gekomen. Bij de Goffert is de chloordosering aangepast en nieuw tegelwerk aangebracht. Bij zwembad West is aandacht geschonken aan inbraakpreventie, camerabewaking, startblokken en onderwaterverlichting.

In 2016 hebben we met het krediet Cultuurhistorische Panden de verbetering van de beelden van de Latijnse school afgerond.

In 2016 hebben we n.a.v. inventarisaties het vervolg van de asbestinventarisatie en –saneringen verder opgepakt. Dit krijgt nog een vervolg in 2017.

De skatevoorziening Waalhalla is gerealiseerd. De opening heeft op 26 april 2016 plaatsgevonden.

Ook in 2016 is vanuit het bulkkrediet Gemeentelijke Accommodaties ingezet op de verbetering van de veiligheid en verhuurbaarheid van onze gebouwen en aanpassingen aan onze accommodaties. Het krediet is besteed aan aanpassingen in wijkcentrum Dukenburg, het aanbrengen van veiligheids- en alarmsystemen in de Jan Massinkhal en het doen van bouwkundige aanpassingen in meerder sport- en wijkaccommodaties (onder andere de Heseweide, Klokketoren en Brakkefort).

In 2016 is het krediet Vastgoed rendabel ingezet voor aanpassingen in de Jan Massinkhal en het wijkcentrum en zwembad Dukenburg.

De investeringen van het krediet Duurzaamheid betreffende o.a. verdere verduurzaming op het gebied van verlichting, installaties en glasvervanging. Alle door deze maatregelen gerealiseerde besparingen op energielasten zetten we in voor dekking van de kapitaallasten van deze en nieuwe duurzaamheids-investeringen.

Zorg en Welzijn

Met het krediet Jongerencentrum Nijmegen Noord zijn twee jongerencentra gerealiseerd door aanpassingen in de voorzieningenharten De Klif en De Ster. De investering is afgerond en in 2016 financieel afgewikkeld.

Bedrijfsinvesteringen

De bedrijfsinvesteringen, benodigd om de bedrijfsvoering van de Gemeente goed te laten verlopen bestaan uit verschillende investeringen. In 2016 zijn bedrijfsbussen van Stadsbeheer en een tractor met maaifaciliteiten vervangen. Daarnaast is een groot deel van de middelen besteed aan de herinrichting van de Stadswinkel en de inrichting van het restaurant en de Raadszaal. Ook zijn in 2016 diverse ICT investeringen in bedrijfssoftware gedaan, evenals aanpassingen in het Trivium en aanschaf beveiligingscamera's in Wijkcentrum Dukenburg.
De handhelds, benodigd voor de toezichthouders op straat, zijn vervangen en er zijn aanpassingen in de Wijkcentra gedaan.