Stadsrekening 2016
PCPortal

Vermogen & risico's

De toekomst gaat gepaard met onzekerheden. Daarom brengen we risico’s op financiële tegenvallers in beeld. Als een risico zich voordoet moet de saldireserve de gevolgen opvangen als onze algemene buffer. Wanneer er meer zekerheid bestaat over het optreden van een gebeurtenis moet er boekhoudkundig een voorziening worden gevormd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de voorzieningen die we treffen voor verwachte verliezen in de grondexploitaties, zoals de Waalsprong. Treffen we een voorziening dan daalt de saldireserve, maar vervalt ook het bijbehorende risico. Daarmee zijn voorzieningen en risico’s communicerende vaten, met als verschil dat voorzieningen financieel zijn vertaald in onze boekhouding.

Zorg en Welzijn
Het risicoprofiel bij Zorg & Welzijn is gestegen naar € 6,2 miljoen (eind 2015: € 2,6 miljoen), door een verlaging van het rijksbudget Jeugd en Wmo en een verwachte volumegroei van ambulante begeleiding en dagbesteding bij Jeugd en de Wmo.
Hier tegenover staan de bestemmingsreserves Wmo-Jeugd en Wmo Beschermd Wonen met een omvang van € 11,7 miljoen. Deze zijn bedoeld voor het ondersteunen van het transformatieproces in de zorg (maatschappelijke businesscases) en het opvangen van knelpunten en risico’s binnen het programma. We verwachten dat een aantal van de risico’s meerjarig zal zijn waardoor ook in 2018 en verder mogelijk een beroep op de reserves gedaan zal moeten worden.
Conform afspraken in het Coalitieakkoord wordt het programmaoverschot van Zorg & Welzijn (€ 4,7 miljoen) hieraan toegevoegd. Hiermee is er genoeg buffer om de risico’s op te vangen voor zover deze nu in beeld zijn en de huidige plannen binnen de transformatie te bekostigen. Bij het instellen is afgesproken dat deze reserves in ieder geval tot het einde van deze coalitieperiode blijven bestaan. Als de omstandigheden daarom vragen zal tijdig opnieuw een afweging worden gemaakt tussen nut en noodzaak. Bij de Zomernota wordt verkend of we de gereserveerde gelden breder kunnen inzetten binnen het sociale domein.

Grondexploitaties
Bij grondexploitaties lopen we als gemeente forse risico's. Daarom worden de risico's ook regelmatig tegen het licht gehouden. Onderstaand wordt aangegeven welke risico's in de Stadsbegroting 2017, bij de voortgangsrapportage grote projecten (VGP, vastgesteld 29 maart 2017) en deze Stadsrekening worden onderkend. Hieruit blijkt de dynamiek bij grondexploitaties.  Wanneer een risico waarheid lijkt te worden, dan moeten we een verliesvoorziening vormen. De voorzieningen (hard) en de saldireserve voor risico's (zachter) vormen samen de buffer om verliezen op grondexploitaties op te vangen.  

Grondexploitaties
(bedragen x € 1 miljoen)

Was

Wordt

Stadsbegroting 2017 (nov ’16)

VGP februari 2017

Stadsrekening 2016

Verliesvoorzieningen

92,8

73,3

87,1

Risico’s[1]

74,9

82,1

72,8


Bij de VGP konden we onze ramingen nog positief bijstellen, waardoor we eerder getroffen voorzieningen voor verwachte verliezen konden verlagen. Het positieve resultaat uit het VGP van € 17 miljoen hebben we gestort in onze saldireserve. Na het VGP is meer duidelijkheid ontstaan over een aantal ontwikkelingen in de Waalsprong. Hierdoor hebben we in de Stadsrekening risico’s van € 10,3 miljoen moeten omzetten in een extra verliesvoorziening van € 13,8 miljoen. Er loopt een onderzoek naar het regionale aanbod bedrijventerreinen; in maart zijn de eerste resultaten verschenen. Vooruitlopend op de definitieve uitkomsten en te maken afspraken, is besloten de ontwikkeling van het terrein Ressen te beperken tot de eerste fase. De gronden van fase 2 krijgen daarmee nu een agrarische waarde.

Buffer voor risico’s
De saldireserve is onze buffer voor alle risico’s, de grondexploitaties hebben hierin een aandeel van ongeveer 90%. Als we de ontwikkeling van de saldireserve in de tijd afzetten tegen de risico's blijkt dat de saldireserve ruim voldoende is om de risico's op te vangen én ruimte biedt voor onverwachte gebeurtenissen.

Kengetallen

Vanuit de voorgeschreven kengetallen concluderen wij dat de begroting financieel op orde is. De samenstelling van het weerstandsvermogen beoordelen we als solide. Onze grondpositie is wel hoog te noemen en daardoor ook onze schuldpositie.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen & Risicobeheersing.

[1] Het risicoprofiel van de grondexploitaties is hier gedempt met 10%, omdat de risico’s niet zijn uitgezet in de tijd.